THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 289/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Thoả thuận thành lập Viện Vac-xin quốc tế tại Seoul, Hàn Quốc
____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 10 năm 1989;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Công văn số 2689/QT ngày 24-4-1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Thoả thuận thành lập Viện Vac-xin quốc tế tại Seoul, Hàn Quốc (kèm theo Hiến chương hoạt động của Viện), do Đại sứ, Trưởng đoàn đại diện Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc đã ký tại New York ngày 28 tháng 10 năm 1996.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan hữu quan ngày bắt đầu có hiệu lực của Thoả thuận trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Y tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải