ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2891/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ TIÊU THỨC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

>> Xem thêm:  Mẫu Quy định về phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn trong ban tổng giám đốc, kế toán trưởng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016;

Căn cứ Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số thuế doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 4203/TCT-KK ngày 09/10/2015 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 127/2015/TT-BTC ;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh Bình Dương tại tờ trình số 12332/CT-THNVDT ngày 04/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bộ tiêu thức phân công quản lý thuế đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương (kèm theo phụ lục Bộ tiêu thức phân công quản lý thuế).

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi áp dụng:

Bộ tiêu thức phân công quản lý thuế đối với tổ chức, doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

>> Xem thêm:  Bản quy định về phân công, phân cấp và chế độ làm việc của công ty

2. Đối tượng áp dụng:

a) Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục Thuế, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

PHỤ LỤC

BỘ TIÊU THỨC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG SXKD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 10 tháng11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

I- Tổ chức, doanh nghiệp phân công Cục Thuế quản lý

Tổ chức, doanh nghiệp thỏa mãn 1 trong các tiêu thức sau sẽ được phân công cho Cục Thuế quản lý.

>> Xem thêm:  Quyết định 2845/QĐ-BTC phân công cơ quan thuế quản lý người nộp thuế 2016

1- Phân công theo loại hình doanh nghiệp và quy mô vốn điều lệ

Bao gồm:

- Doanh nghiệp có vốn nhà nước;

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Doanh nghiệp dự án BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao), BTO (Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh), BT (Xây dựng - Chuyển giao);

- Doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên (trừ một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nêu tại mục II phụ lục này);

- Doanh nghiệp, chi nhánh sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

- Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong và ngoài công lập;

- Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu thường xuyên thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Doanh nghiệp thuộc trường hợp hoàn thuế GTGT (phát sinh hoàn thuế GTGT) theo quy định trừ trường hợp hoàn thuế GTGT do phát sinh từ hoạt động đầu tư mới, đầu tư mở rộng, âm thuế liên tục do tồn kho, giải thể, nộp thừa.

>> Xem thêm:  Lý luận về lợi nhuận, lợi tức, phân công lao động và tiền thuê đất của Adam Smith

2- Phân công theo ngành nghề kinh doanh

Các ngành nghề kinh doanh thuộc mã ngành theo bảng sau sẽ phân công cho Cục Thuế quản lý (không phụ thuộc quy mô vốn):

STT

Mã ngành

Tên ngành

1

Khai thác than cứng và than non

2

B0510

Khai thác và thu gom than cứng

3

B0610

Khai thác dầu thô

4

B0620

Khai thác khí đốt tự nhiên

5

B0710

Khai thác quặng sắt

6

B0721

Khai thác quặng uranium và quặng thorium

7

B0722

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

8

B0730

Khai thác quặng kim loại quí hiếm

9

D3510

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

10

D3520

Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

11

H5011

Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

12

H5012

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

13

K6411

Hoạt động ngân hàng trung ương

14

K6419

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

15

K6420

Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

16

K6430

Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác (trừ Hợp tác xã tín dụng)

17

K6491

Hoạt động cho thuê tài chính

18

K6492

Hoạt động cấp tín dụng khác

19

K6499

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

20

K6511

Bảo hiểm nhân thọ

21

K6512

Bảo hiểm phi nhân thọ

22

K6520

Tái bảo hiểm

23

K6530

Bảo hiểm xã hội

24

K6611

Quản lý thị trường tài chính

25

K6612

Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán

26

K6619

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

27

K6621

Đánh giá rủi ro và thiệt hại

28

K6622

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

29

K6629

Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

30

K6630

Hoạt động quản lý quỹ

31

L6810

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

32

M6920

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

33

R9200

Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc

34

U9900

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Trường hợp doanh nghiệp được cấp phép hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành nghề thì căn cứ ngành nghề chính ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư để phân công.

II- Phân công Chi cục Thuế quản lý doanh nghiệp:

- Phân công Chi cục Thuế quản lý đối với tổ chức, doanh nghiệp ngoài các tổ chức, doanh nghiệp nêu tại Mục I phụ lục này.

- Các tổ chức, doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh: nhà hàng, khách sạn, karaoke, massage, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, xe gắn máy, điện máy, kinh doanh vật liệu xây dựng, trồng trọt, chăn nuôi và mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý, đồ trang sức (không phân biệt quy mô vốn).

III- Một số trường hợp đặc thù:

- Doanh nghiệp trong tỉnh có nhiều chi nhánh, cửa hàng hạch toán phụ thuộc đóng ở nhiều địa bàn huyện, thị, thành phố khác nhau (chi nhánh, cửa hàng sử dụng chung hóa đơn trụ sở chính, thông báo mã số thuế) thì giao cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính thực hiện quản lý thuế đối với các chi nhánh, cửa hàng trực thuộc này.

- Trường hợp các cơ sở hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp ngoài tỉnh không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng, sử dụng chung hóa đơn trụ sở chính (kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) thìgiao Chi cục Thuế nơi cơ sở hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở thực hiện quản lý thuế.

- Chi nhánh của doanh nghiệp trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân (được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế, sử dụng hóa đơn riêng), đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ sẽ do Cục Thuế quản lý thuế nếu đáp ứng tiêu thức nêu tại Mục I. Ngược lại, Chi nhánh hoạt động ở địa bàn huyện, thị, thành phố nào thì giao cho Chi cục Thuế huyện, thị, thành phố nơi chi nhánh đặt trụ sở kinh doanh quản lý thu thuế.

>> Xem thêm:  Thông tư 127/2015/TT-BTC cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý

- Hoạt động kinh doanh của các đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính, các đơn vị tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn trực thuộc cấp tỉnh thì Cục Thuế thực hiện quản lý thuế. Hoạt động kinh doanh của các đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính, các đơn vị tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn trực thuộc cấp huyện, thị xã, thành phố nào thì Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố đó quản lý thuế.

-Các trường hợp khác chưa được quy định trong Quyết định này thì thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế./.