ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2891/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị địnhcó liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờtrình số 793/TTr-SCT ngày 28/10/2013; đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờtrình số 2385/STP-KSTT ngày 14/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực năng lượng thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Công thương tỉnh Hòa Bình.

(Có biểu phụ lục chitiết Thủ tục hành chính kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, BTP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (QTh, 50b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèmtheo Quyết định số2891/QĐ-UBND ngày 05tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình năng lượng.

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂCỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÒABÌNH

Tên thủ tục: Thẩm tra thiết kế xây dựng các côngtrình năng lượng.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Đầy đủ theo quy định tại “Bộphận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công thương Hòa Bình.

Bước 2. Xử lý hồ sơ: Chuyển đến phòng Quản lý điệnnăng xử lý hồ sơ.

Bước 3. Trả kết quả: Nhận kết quả tại “Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả” Sở Công thương Hòa Bình.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả” Sở Công thương Hòa Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm tra thiết kế xâydựng công trình.

- Quyết định phê duyệt dự án đầutư xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng côngtrình (bản chính hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư); Hồ sơ thiết kế cơsở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng; Văn bản thẩm duyệt phòng cháychữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếucó);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tưsự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợpđồng xây dựng và quy định của pháp luật bao gồm: Thuyết minh thiết kế, bản vẽthiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và cáchồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan; sự phù hợp của hồ sơ thiếtkế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng vàquy định của pháp luật có liên quan, điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát,nhà thầu thiết kế xây dựng; kinh nghiệm của chủ thầu thiết kế, khảo sát và cácchủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận và ký đóng dấu của chủ đầu tư;

- Các hồ sơ khảo sát xây dựng cóliên quan đến các bản vẽ và thuyết minh thiết kế (bản chính hoặc bản sao cóđóng dấu của chủ đầu tư);

- Các bản vẽ và thuyết minh thiếtkế (bản chính);

- Dự toán xây dựng công trình (bảnchính) đối với công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời gian 7 ngày làm việckể từ khi nhận hồ sơ đề nghị thẩm tra thiết kế, Sở Công Thương có trách nhiệmxem xét hồ sơ và có văn bản thông báo đến chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồsơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng theo quy định).

- Trong thời gian không quá 20(hai mươi) ngày làm việc đối với các công trình thiết kế một bước, 30 (ba mươi)ngày làm việc đối với các công trình còn lại kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủvà hợp lệ cơ quan thẩm tra tiến hành thẩm tra theo quy định và thông báo kếtquả thẩm tra.

5. Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: Sở Công thương Hòa Bình.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo kết quả thẩm tra thiết kế.

8. Phí, Lệ phí:

Theo quy định hiện hành của nhànước.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ trình thẩm tra thiết kế xâydựng công trình (phụ lục kèm theo.

10. Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 13/2013/TT-XD ngày15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kếxây dựng công trình;

PHỤ LỤC

(Kèmtheo Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………....

Tên địa phương, ngày...... tháng......năm.....

TỜ TRÌNH

Thẩmtra thiết kế xây dựng công trình

Kínhgửi: (Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng)

- Căn cứ Điều 20, Điều 21 của Nghịđịnh số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng côngtrình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩmđịnh và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

(Tên chủ đầu tư) trình (Cơquan quản lý nhà nước về xây dựng) thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (TKKT/TKBVTC)....

I. Thông tin chung công trình:

1. Tên công trình:

2. Cấp công trình:

3. Thuộc dự án: Theo quyết địnhđầu tư được phê duyệt

4. Tên chủ đầu tư và các thông tinđể liên lạc (điện thoại, địa chỉ, ...):

5. Địa điểm xây dựng:

6. Giá trị dự toán xây dựng côngtrình:

7. Nguồn vốn đầu tư:

8. Các thông tin khác có liênquan:

II. Danh mục hồ sơ gửi kèm baogồm:

1. Văn bản pháp lý (bản chính hoặc bản sao dấu của chủ đầu tư):

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tưxây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng côngtrình;

- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệtcùng dự án đầu tư xây dựng;

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy,báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Và các văn bản khác có liên quan.

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, dựtoán:

Theo Điều 7 của Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựngcông trình.

3. Hồ sơ năng lực của các nhàthầu:

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tưvề điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, trongđó kê khai một số công trình chính đã thực hiện của nhà thầu; kinh nghiệm củachủ nhiệm thiết kế, khảo sát và các chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký vàđóng dấu của chủ đầu tư;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài(nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chứcdanh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhàthầu thiết kế;

(Tên chủ đầu tư) trình (Cơquan quản lý nhà nước về xây dựng) thẩm tra thiết kế xây dựng côngtrình.... với các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký tên, đóng dấu)
Tên người đại diện