ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2893/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 08 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT LẠI QUYTRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TỪ CẤP XÃ,HUYỆN, TỈNH TRONG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TẠI SỞLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ v/vban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơquan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Bình Thuận;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt lại quy trìnhcải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” từ cấp xã, huyện,tỉnh trong thực hiện chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, bao gồm các nội dung sau:

I. Các lĩnh vực thực hiện cơchế “một cửa liên thông” từ cấp xã, huyện, tỉnh trong thực hiện chế độ ưu đãingười có công với Cách mạng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Trợ cấp đối với vợ hoặcchồng liệt sĩ tái giá;

2. Hỗ trợ tiền quy tập vàxây vỏ mộ liệt sĩ do gia đình quản lý;

3. Trợ cấp một lần đối vớithân nhân người có công chết trước ngày 01/01/1995;

4. Trợ cấp cho người có cônggiúp đỡ cách mạng;

5. Trợ cấp mai táng phí chothân nhân người có công;

6. Trợ cấp chế độ tuấtthương binh, bệnh binh từ trần;

7. Trợ cấp một lần cho ngườihoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.

II. Thành phần hồ sơ, thủtục và thời hạn giải quyết

TT

Nội dung

Thành phần hồ sơ

Thời hạn giải quyết (ngày)

Tổng thời gian

Cấp xã

Cấp huyện

Cấp tỉnh

1

Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp của bản thân đối tượng (ghi rõ tên liệt sỹ, số hồ sơ) được con liệt sĩ hoặc tộc họ xác nhận; và UBND xã, phường, thị trấn công nhận.

25

05

05

15

2

Hỗ trợ tiền quy tập và xây vỏ mộ liệt sĩ do gia đình quản lý

- Đơn đề nghị hỗ trợ tiền bốc và xây vỏ mộ liệt sĩ do gia đình quản lý (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thân nhân liệt sĩ đang cư trú và địa phương nơi đang quản lý mộ liệt sĩ;

- Xác nhận của phòng Nội vụ-LĐTBXH huyện, thành phố, thị xã việc thân nhân liệt sĩ chưa được hỗ trợ xây vỏ mộ liệt sĩ.

17

05

05

07

3

Trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng chết trước ngày 01/01/1995

- Bản khai thân nhân (theo mẫu) kèm theo giấy ủy quyền đại diện người thừa kế theo pháp luật (bản chính);

- Bản sao một trong những giấy tờ chứng nhận về người có công với cách mạng sau đây (trình bản chính để đối chiếu):

+ Kỷ niệm chương của người bị địch bắt tù đày;

+ Huân chương, huy chương kháng chiến; huân chương, huy chương chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến;

+ Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ 30/4/1975 trở về trước.

- Quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội

25

05

05

15

4

Trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng

- Bản khai cá nhân (theo mẫu) nếu người có công chết thì thân nhân được hưởng chế độ phải có giấy ủy quyền đại diện người thừa kế theo pháp luật (bản chính);

- Bản sao giấy chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “bằng có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến (trình bản chính để đối chiếu).

- Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng “có công với nước”, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua khen thưởng cấp huyện;

-Quyết định trợ cấp hàng tháng (theo mẫu) hoặc quyết định trợ cấp một lần ( theo mẫu ) của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

25

05

05

15

5

Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân người có công với cách mạng

- Bản khai của thân nhân người từ trần có xác nhận của UBND cấp xã (theo mẫu) kèm theo giấy ủy quyền đại diện người thừa kế theo pháp luật (bản chính);

- Giấy chứng tử do UBND cấp xã cấp;

- Quyết định trợ cấp (theo mẫu) của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

25

05

05

15

6

Trợ cấp chế độ tuất thương binh, bệnh binh từ trần

- Bản khai của thân nhân người từ trần có xác nhận của UBND cấp xã (theo mẫu) kèm theo giấy ủy quyền người đại diện thừa kế theo pháp luật (bản chính);

- Giấy khai tử do UBND cấp xã cấp;

- Quyết định trợ cấp (theo mẫu) của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

25

05

05

15

7

Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

- Bản khai cá nhân ( theo mẫu), nếu người có công chết thì thân nhân được hưởng chế độ phải có giấy ủy quyền đại diện người thừa kế theo pháp luật (bản chính);

- Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua khen thưởng cấp huyện (trình bản chính để đối chiếu);

- Quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

25

05

05

15

III. Quy trình tiếp nhận vàgiải quyết hồ sơ

- Khi tổ chức, cá nhân cóyêu cầu các cơ quan nhà nước giải quyết các lĩnh vực nói trên thì nộp hồ sơtrực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường, xã, thị trấn (sauđây gọi là cấp xã);

- Bộ phận Tiếp nhận và Trảkết quả của cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hồ sơ ban đầu, nếu hồ sơ hợplệ, đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả, nếu hồ sơ thiếu, chưahợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung;

- Bộ phận Tiếp nhận và Trảkết quả của cấp xã chuyển hồ sơ cho cán bộ chuyên môn kiểm tra, thẩm định trìnhUBND cấp xã xác nhận vào bản khai của tổ chức, cá nhân, đồng thời lập danh sáchcác đối tượng được hưởng chế độ;

- Cán bộ chuyên môn của cấpxã tập hợp hồ sơ chuyển lại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp xã đểchuyển lên Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện;

- Bộ phận Tiếp nhận và Trảkết quả cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết biênnhận cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơlên phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, thẩm định hồ sơ lậpdanh sách các đối tượng được hưởng chế độ và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Bộ phậnTiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện để chuyển hồ sơ lên Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội để giải quyết;

- Bộ phận Tiếp nhận và Trảkết quả của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ nếuđầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả cho cấp huyện, sauđó Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở chuyển hồ sơ lên phòng chuyên môn đểkiểm tra, thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở giải quyết chế độ cho đối tượng.Sau khi lãnh đạo Sở đã ký duyệt quyết định, phòng chuyên môn chuyển quyết địnhtrợ cấp cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở để chuyển quyết định trợcấp cho các đối tượng cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện và cấpxã;

- Bộ phận Tiếp nhận và Trảkết quả của cấp xã có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

IV. Phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành củanhà nước

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liênquan của tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện có hiệu quả lĩnh vực đãđược phê duyệt lại.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 08/12/2006của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy trình cải cách thủ tụchành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” từ cấp xã, huyện, tỉnh trong thựchiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng tại Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tỉnh Bình Thuận.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Thủtrưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Tổ Kiểm tra 1128;
- Lưu: VT, NC, SNV.Nhan (160b).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Dũng Nhật