ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2893/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 19 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYHOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4390/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2007 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) vềban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại;

Căn cứ Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triểnngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thươngtại Tờ trình số 2601/TTr-SCT ngày 06/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm2010 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

Bổ sung siêu thị chuyên doanh mặthàng nội thất, gỗ tại phường Tân Hòa vào Quy hoạch phát triển ngành thương mạitỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, chi tiết:

- Tên: Siêu thị nội thất Yến BìnhMinh.

- Mã số: ST 57.

- Vị trí: Quốc lộ 1A, phường TânHòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Phân hạng: Hạng II (siêu thịchuyên doanh).

- Diện tích: 1.818m2.

- Năm đầu tư: Năm 2014.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật vào Quy hoạch phát triểnngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và giaoUBND thành phố Biên Hòa chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liênquan tổ chức triển khai thực hiện nội dung bổ sung tại Điều 1 theo đúng quyđịnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBNDthành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh