ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2894/2015/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 08 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNGTÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊSỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chế độhọp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí,chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệpcông lập;

Căn cứ Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, kỳ họp thứ 13quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơquan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Tài chínhtại Tờ trình số 2075/STC-HCSN ngày 16/6/2015 về việc quy định chế độ công tácphí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sựnghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đốivới các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa, cụ thểnhư sau:

I. CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ

1. Phụ cấp lưu trú cho cán bộ,công chức được cơ quan, đơn vị cử đi công tác được thanh toán theo mức sau:

Đơnvị: Đồng/ngày/người

Vùng

Mức chi

Đi công tác trong tỉnh

Tối đa 180.000

Đi công tác ngoài tỉnh

Cán bộ, công chức ở đất liền đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, hải đảo

Tối đa 240.000

2. Thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ tại nơi đến côngtác:

Cán bộ, công chứcđược cơ quan, đơn vị cử đi công tác được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theo mộttrong hai hình thức sau:

a) Theo hình thức khoán:

Đơnvị: Đồng/ngày/người

Vùng

Mức chi

Đi công tác tại các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh

400.000

Đi công tác tại các thành phố trực thuộc trung ương khác

300.000

Đi công tác tại các thành phố, huyện, thị xã trong tỉnh

200.000

b) Thanh toán theo thực tế.

Trong trường hợp cán bộ, công chứcđược cử đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán thì được thanh toán theo giá thuê phòngthực tế (có hóa đơn hợp pháp) do Thủ trưởngcơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng nghỉ như sau:

- Cán bộ lãnh đạo có hệ số phụ cấpchức vụ từ 1,25 trở lên của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cácchức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đượcthanh toán mức giá thuê phòng ngủ theo tiêu chuẩn 01 người/phòng như sau:

Đơnvị: đồng/ngày/phòng

Vùng

Mức chi

Đi công tác tại các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh

1.400.000

Đi công tác tại các vùng còn lại

1.200.000

- Đối với cán bộ, công chức có hệ số phụ cấp từ 1,0đến dưới 1,25 được thanh toán mức giáthuê phòng ngủ theo tiêu chuẩn 01 người/phòng như sau:

Đơnvị: đồng/ngày/phòng

Vùng

Mức chi

Đi công tác tại các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh

1.000.000

Đi công tác tại các vùng còn lại

700.000

- Đối với cán bộ, công chức còn lại, được thanhtoán mức giá thuê phòng ngủ theo tiêu chuẩn 02 người/phòng như sau:

Đơnvị: đồng/ngày/phòng

Vùng

Mức chi

Đi công tác tại các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh

900.000

Đi công tác tại các vùng còn lại

600.000

3. Mức khoán côngtác phí: Đối với cán bộ công chức được cử đi công tác thường xuyên trên 10 ngày/thángtại các huyện, thị xã, thành phố. Mức khoáncụ thể như sau:

Đơn vị tính:đồng/tháng/người

Vùng

Mức chi

Đối với cán bộ công chức thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện

350.000

Đối với cán bộ công chức xã phường, thị trấn

200.000

II. CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị được chi hỗ trợtiền ăn, tiền thuê chỗ nghỉ, tiền đi lại cho đại biểu mời không thuộc diện hưởnglương từ ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lươngtừ ngân sách nhà nước:

Đơnvị: đồng/ngày/người

Cấp tổ chức hội nghị

Mức chi

Cấp tỉnh

180.000

Cấp huyện, thị xã, thành phố

120.000

Cấp xã, phường, thị trấn

70.000

- Chi nước uống: 30.000 đồng/người/ngày (2 buổi)

Trong trường hợp tổ chức ăn tập trung, thủ trưởngcơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị quyết định mức chi nhưng tối đa khôngvượt quá 130% mức khoán bằng tiền nêutrên.

Các nội dung còn lại: Thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Kinh phí thực hiện chế độ công tác phí, chế độchi tiêu hội nghị phải được quản lý, sử dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn,chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và trong phạm vi dự toán chingân sách hằng năm được cấp có thẩm quyền giao.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảmchi phí hoạt động, đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động theo quy địnhtại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tựchủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tàichính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, được quyết định mức chi công tác phí,chi tổ chức hội nghị cao hơn hoặc thấp hơn mức chi doỦy ban nhân dân tỉnh quy định và phải được quy định trong quy chếchi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năngngân sách, đặc điểm hoạt động của đơn vị.

Đối với các hội nghị được tổ chức bằng nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân tham gia đónggóp, tài trợ, thì khuyến khích vận dụng thực hiện chế độ chi tiêu hội nghị quyđịnh tại Quyết định này nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp khả năngngân sách của đơn vị.

3. Các doanh nghiệp nhà nước được vận dụng chế độcông tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị quy định tại Quyết định này để thực hiệnđảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh củađơn vị. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước được ngân sách nhà nước bố trí kinhphí thực hiện theo chương trình, đề án, dự án cụ thể, nếu có phát sinh nhiệm vụchi công tác phí, hội nghị thì phải thực hiện theo đúng mức chi được cấp có thẩmquyền giao thực hiện chương trình, đề án, dự án phê duyệt.

4. Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước căn cứ quyđịnh tại Quyết định này và các quy định hiện hành của pháp luật thường xuyênkiểm tra, kiểm soát việc thực hiện của các đơn vị dự toán, xử lý nghiêm đối vớinhững trường hợp chi sai quy định; chủ động giải quyết những phát sinh vướngmắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBNDtỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền; khi Nhà nước điều chỉnh, thay đổi chế độcông tác phí, chi hội nghị, đề xuất trình UBNDtỉnh quy định phù hợp với điều kiện thựctế.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1060/2011/QĐ- UBND ngày 06/4/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa quyđịnh chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quannhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hóa.

Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc các sở,Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố vàThủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa;
- Công báo tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KTTC thaoht15274.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng