UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc mức thu bằng tiền nghĩa vụ lao động công ích năm 2006

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Điều 15 Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích của Chủ tịch nước công bố ngày 16/9/1999;

- Căn cứ Điều 6 Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phru quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;

- Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 994/TT-SLĐTBXH ngày 06/12/2005, Sở Tài chính tại Công văn số 1883/CV-TC ngày 21/12/2005, Liên đoàn Lao động thành phố tại Công văn số 379/CV-LĐLĐ ngày 21/11/2005 và Hội nông dân thành phố tại Công văn số 151-CV/HND ngày 29/11/2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mức thu bằng tiền một ngày công lao động công ích năm 2006 như sau:

- Mức 12.000 đ/một ngày công (mười hai nghìn đồng) được áp dụng cho những người đang hưởng chế độ tiền lương, tiền công theo quy định hiện hành của Nhà nước ở mọi thành phần kinh tế.

- Mức 6.000 đ/một ngày công (sáu nghìn đồng) được áp dụng cho những người ở khu vực thành thị và nông thôn không hưởng chế độ tiền lương, tiền công theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2.Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính căn cứ Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích; Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích hướng dẫn các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các ông (Bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hoàng Văn Kể