ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2896/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸTHUẬT VĨNH PHÚC VỀ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VĨNH PHÚC.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chínhphủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày19/10/2011 của Liên bộ Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục & Đàotạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục & Đàotạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 43/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 củaUBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành phân cấp quản lý tổ chức, biên chế, cánbộ, viên chức;

Căn cứ Quyêt định số 2713/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBNDtỉnh về việc Ban hành Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, côngchức, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan và doanh nghiệp nhànước giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 415/TTr-SNV ngày24/9/2013 về việc chuyển trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc về trựcthuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc về trực thuộc SởGiáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nướcđối với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan tổ chức thựchiện bàn giao Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc theo quy định.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ quản lý nhànước đối với trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nộivụ, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư; Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc vàThủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng