ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2897/QĐ-UBND

 Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHVĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN NĂM 2013 - 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liênngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010- 2014;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-BTP ngày 03/9/2008 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị địnhsố 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanhnghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt đề án nâng cao chỉ sốnăng lực cạnh tranh giai đoạn 2013- 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháplý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2013- 2016 (banhành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Hòa Bình

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANHNGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN NĂM 2013- 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Sự cần thiết xây dựng Chươngtrình

Trong thời gian qua, nhiều văn bản pháp luật được banhành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các văn bản này đãtạo ra hành lang pháp lý tương đối đầy đủ, chặt chẽ để các doanh nghiệp hoạtđộng kinh doanh theo quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xãhội chung của toàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 5.000 doanhnghiệp với nhiều loại hình, trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm số lượnglớn. Số lượng doanh nghiệp và số vốn kinh doanh đã liên tục tăng qua các năm,nhu cầu về tiếp cận, tra cứu hệ thống pháp luật, áp dụng pháp luật cho các hoạtđộng sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh ngày càngcao.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận tốthơn với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, vận dụng và ápdụng pháp luật chính xác, việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàntỉnh là hết sức cần thiết nhằm từng bước nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranhcấp tỉnh, UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trênđịa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013- 2016.

2. Cơ sở pháp lý xây dựng Chươngtrình

- Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chínhphủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Quyết định số 1676/QĐ-BTP ngày 03/9/2008 của Bộ Tưpháp về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán quản lý,sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợpháp lý doanh nghiệp.

- Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 củaUBND tỉnh Vĩnh Phúc về Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và cánhân tham gia Cổng thông tin đối thoại “Doanh nghiệp - Chính quyền”.

- Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBNDtỉnh vềphê duyệt Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranhcủa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013- 2015.

- Kế hoạch số 4003/KH-UBND ngày 24/7/2013 của UBNDtỉnh về tổ chức thực hiện Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranhcủa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013- 2015.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÁP LÝ

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giaiđoạn 2013- 2016 được thực hiện đối với mọi doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân kinhdoanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (gọi chung là doanh nghiệp), không phân biệthình thức sở hữu, hình thức tổ chức, quy mô kinh doanh, lĩnh vực hoạt động; đảmbảo đúng nguyên tắc, hình thức, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địaphương và nhu cầu của từng đối tượng được hỗ trợ pháp lý.

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giaiđoạn 2013- 2016 nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanhnghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thóiquen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp;

- Tạo các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thựcthi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ropháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng caocông tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp;

- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệpgóp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn năm2013- 2016.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đồng bộ các nội dung hỗ trợ pháp lý chodoanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 củaChính phủ, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ pháp lý liên quan khác đảm bảo kịpthời, toàn diện trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Nâng cao chất lượng của đội ngũ làm công tác hỗ trợpháp lý cho doanh nghiệp theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên mônpháp lý, kỹ năng và nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầucông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Hoạt động hỗ trợ pháp lýcho doanh nghiệp đảm bảo sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đạidiện của doanh nghiệp. Đánh giá, tổng kết và áp dụng rộng rãi mô hình điểm, hoạtđộng hỗ trợ pháp lý điển hình đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tạiNghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý chodoanh nghiệp, trong đó, cần tập trung xác định các hoạt động ưu tiên và xâydựng kế hoạch chi tiết hàng năm thực hiện chương trình trong giai đoạn năm2013- 2016: Duy trì, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạtđộng của doanh nghiệp; Biên soạn tài liệu, xây dựng chuyên mục phổ biến các vănbản quy phạm pháp luật; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; Giảiđáp pháp luật và tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp.

2. Thực hiện thông tin pháp lý cho doanh nghiệp dướinhiều hình thức khác nhau, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, có hệ thống cácvăn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thựctiễn pháp lý trong kinh doanh cho các doanh nghiệp.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phổbiến kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh trên các phương tiện thông tinđại chúng cho doanh nghiệp.

4. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp,trong đó, tập trung, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh chongười quản lý doanh nghiệp và bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ pháp chếcho cán bộ pháp chế của doanh nghiệp.

5. Xây dựng và thực hiện các hoạt động hỗ trợ, bồidưỡng nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện côngtác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ.

6. Giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện chươngtrình để đề xuất các hoạt động nhằm phát huy kết quả của chương trình và nhânrộng mô hình điểm.

7. Ngoài các nội dung trên, kết hợp và lồng ghép cáchoạt động liên quan đến doanh nghiệp trong thực tiễn triển khai Chương trìnhnày.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông duy trì,cập nhật và đăng tải trên Trang thông tin điện tử tỉnh, Trang dữ liệu pháp luậtquốc gia các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, đặc biệt là các văn bản liênquan đến hoạt động của doanh nghiệp;

- Chỉ đạo Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh lồngghép hỗ trợ pháp lý trên Cổng thông tin đối thoại: Doanh nghiệp và chính quyền;

- Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, hệ thống hóa vănbản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Tổ chức duy trì, cập nhậtcác văn bản quy phạm pháp luật tại mục Công báo điện tử trên Cổng thông tin -giao tiếp điện tử tỉnh.

2. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chứcđại diện của doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biếnpháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạchchi tiết thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2013-2016.

- Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạmpháp luật, phối hợp các cơ quan liên quan trong cập nhật, đăng tải các văn bảnquy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của tỉnh.

- Là cơ quan đầu mối tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đônđốc việc thực hiện Chương trình này; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Tưpháp và UBND tỉnh theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơquan có liên quan xây dựng, duy trì chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanhnghiệp” trên Cổng thông tin - giao tiếp điện tử của tỉnh để đăng tải các vănbản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương liên quan đến doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Cổng thông tin- giao tiếp điện tử của tỉnhduy trì liên kết tên miền Website Công báo tỉnh tại trang đầu để giúp doanhnghiệp và các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu, tìm hiểu, thựchiện các chủ trương, chính sách của tỉnh.

4. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quantham mưu với UBND tỉnh về mức chi đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanhnghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Thông tư liên tịch số157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp hướng dẫnviệc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liênquan tổng hợp, tham mưu với UBND tỉnh về kinh phí thực hiện Chương trình này.

5. Các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện,thành, thị

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày28/5/2008 của Chính phủ,Quyết địnhsố 34/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh, Quyết định số 1897/QĐ-UBNDngày 24/7/2013 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 4003/KH-UBND ngày 24/7/2013 của UBNDtỉnhvà Chương trình này, đồng thời, căn cứvào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết củađơn vị triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theoChương trình này và theo phạm vi, lĩnh vực thuộc ngành, địa phương quản lý.

- Tiếp nhận, giải đáp pháp luậtcho doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương.

- Tổng hợp, đánh giá, rút kinhnghiệm và báo cáo kết quả thuộc ngành, địa phương quản lý gửi UBND tỉnh (qua SởTư pháp để tổng hợp) để báo cáo Bộ Tư pháp và Chính phủ theo quy định.

 Trên đây là Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanhnghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2013- 2016, trong quá trìnhtriển khai, thực hiện Chương trình, nếu có khó khăn vướng mắc, các Sở, ban,ngành, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phản ánhngay về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét vàgiải quyết./.