BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29/2002/QĐ-BGDĐT

Hà Nội , Ngày 14 tháng 05 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA, THI,XÉT LÊN LỚP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY

BỘ TRƯỞNGBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định 29/CP ngày 30/3/1994 của Chínhphủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn vàtrách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 43/2000 NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ qui định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung họcchuyên nghiệp hệ chính quy.

Điều 2:Quyết định này có hiệulực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 193/QĐ /TH-DN ngày 3tháng 2 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chếthi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung họcchuyên nghiệp và Dạy nghề (hệ dài hạn tập trung) và Quyết định số 14/1998/QĐ-BGD &ĐT ngày 24 tháng 3 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo về việc ban hanh Quy chế bổ sung cho Quy chế trên.

Ông Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghềchịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

Điều 3: Các Ông (bà) Chánh vănphòng, Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vịliên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường,Hiệu trưởng các trường Trung học chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo Trung họcchuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Vọng

QUY CHẾ

KIỂM TRA, THI, XÉT LÊN LỚP VÀ CÔNG NHẬNTỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY
(Ban hành theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2002 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương 1

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế kiểm tra, thi,xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy là vănbản quy định về việc tổ chức và đánh giá kết quả đào tạo theo Chương trìnhKhung Giáo dục trung học chuyên nghiệp.

Quy chế này áp dụng cho tất cả các trường trung họcchuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo trung học chuyên nghiệp (bao gồm các loại hìnhcông lập, bán công, dân lập và tư thục) trong cả nước.

Điều 2. Các môn học trong chươngtrình giáo dục được xây dựng trên cơ sở Chương trình Khung Giáo dục trung họcchuyên nghiệp và Chương trình Khung trung học chuyên nghiệp ngành, chia làm hailoại: các môn thi và các môn kiểm tra (các môn không thi mà chỉ kiểm tra hếtmôn).

Tất cả các môn học trong từng học kỳđều làmôn thi hoặc môn kiểm tra.

1. Môn thi là môn học cơ bản và gắn với ngành nghềđào tạo. Số môn thi trong một khoá học phải bố trí từ 60% đến 75% tổng số cácmôn học trong tất cả các học kỳ của toàn khoá. Mỗi học kỳ bố trí từ 3 đến 5 mônthi, môn kiểm tra là các môn học còn lại.

2. Các đợt thực tập, thực tập kết hợp với sản xuất,được tính như các môn thi hay môn kiểm tra và do hiệu trưởng quyết định trên cơsở nội dung, tính chất công việc.

3. Các môn thi tốt nghiệp phải được xác định từ trướctrong chương trình đào tạo toàn khoá và thông báo để học sinh biết, khi bắt đầuvào khoá học.

Điều 3. Tất cả các môn học trongtừng học kỳđều phải có hệ số môn học (HSMH). HSMH được xác định nhưsau:

1. Đối với các môn lý thuyết thì lấy số tiết họccủa môn đó trong học kỳ chia cho 15 tiết và qui tròn phần thập phân để HSMH là sốnguyên.

2. Đối với các môn thực hành thì lấy số giờ thựchành của môn học đó trong học kỳ chia cho 45 giờ và qui tròn phần thập phân để HSMHlà số nguyên.

Nếu môn thực hành có tầm quan trọng đặc biệt đốivới ngành đào tạo thì lấy số giờ thực hành của môn học đó trong học kỳ chia cho30 giờ hoặc chia cho 15 giờ (do Hiệu trưởng quyết định) và qui tròn phần thập phânđể HSMH là số nguyên.

3. Đối với các môn học có cả lý thuyết và thực hànhthì tính riêng từng phần theo qui định trên rồi cộng lại và quy tròn phần thậpphân để HSMH là số nguyên.

Điều 4. Các điểm kiểm tra, điểmthi đều được chấm theo thang điểm từ 0 đến 10 (không có phần thập phân).

Trong trường hợp môn học gồm hai phần: lý thuyếtvà thực hành thì phải qui định điểm thi hoặc kiểm tra tối đa của từng phần sao chotổng điểm lý thuyết và thực hành tối đa là 10. Nếu mỗi phần đều chấm theo thangđiểm từ 0 đến 10 thì phải qui định hệ số điểm cho từng phần, lấy trung bìnhcộng các điểm từng phần theo hệ số rồi qui tròn phần thập phân để điểm môn họclà số nguyên.

Nếu một môn học do yêu cầu đào tạo cần chấm theothang điểm khác thang điểm từ 0 đến 10 thì sau khi chấm phải qui đổi về thang điểmtừ 0 đến 10, theo qui định qui đổi được xác định từ trước khi chấm thi và doHiệu trưởng quyết định.

Điểm thi tốt nghiệp chấm theo thang điểm từ 0 đến10, nhưng các ý nhỏ được chấm điểm lẻ đến 0,25 điểm. Nếu điểm toàn bài có điểmlẻ là 0,25 thì qui tròn thành 0,5, có điểm lẻ là 0,75 thì qui tròn là 1,0.

Điều 5. Tất cả các môn học trongtừng học kỳ đều phải được đánh giá cho điểm gồm 3 loại: Điểm kiểm tra thườngxuyên, Điểm kiểm tra định kỳ và Điểm kiểm tra hết môn học đối với môn kiểm trahoặc Điểm thi môn học đối với môn thi theo các mức và hệ số như sau:

1. Kiểm tra thường xuyên là kiểm tra hỏi đáp đầugiờ hoặc trong giờ lên lớp, kiểm tra viết từ 30 phút trở xuống, kiểm tra thực hànhtừng phần môn học.Hệ số điểm kiểm tra thường xuyên là 1 (HS1).

2. Kiểm tra định kỳ là kiểm tra hết chương hoặc hếttừng phần chính của môn học (thời gian làm bài từ 45 phút đến 90 phút), kiểmtra thực tập môn học, kiểm tra bài tập thực hành của môn thực hành.Hệ sốđiểm kiểm tra định kỳ là 2 (HS2).

Trong một học kỳ, môn học có từ 45-75 tiết thì ítnhất phải có 3 điểm kiểm tra định kỳ cho mỗi học sinh, môn học có từ 76 tiết trởlên thì ít nhất phải có 5 điểm kiểm tra định kỳ cho mỗi học sinh. Môn học dưới45 tiết phải có ít nhất 2 điểm kiểm tra định kỳ cho mỗi học sinh.

3. Kiểm tra hết môn học, chỉ áp dụng đối với mônkiểm tra sau khi kết thúc nội dung môn học trong học kỳ. Thời gian làm bài kiểmtra từ 60 phút đến 120 phút. Hệ số điểm kiểm tra hết môn học là 3 (HS3).

4. Thi môn học chỉ áp dụng đối với môn thi đã đượcxác định trong từng học kỳ, sau khi kết thúc nội dung môn học ở học kỳ đó.

Điều 6. Các bài thi môn họcvà bài thi tốt nghiệp (nếu là thi viết) của học sinh đều phải được rọc phách trướckhi chấm như qui định trong thi tuyển sinh. Giấy làm bài theo mẫu giấy thituyển sinh hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Thi vấn đáp và thi thực hành phải có mẫu phiếu chấmthi thống nhất cho từng hình thức thi, tương ứng với mỗi nội dung đánh giá,giáo viên phải ghi ý kiến nhận xét vào phiếu chấm thi. Hiêụ trưởng qui định nộidung, hình thức các mẫu phiếu chấm thi và cách đánh giá của trường mình.

Điều 7. Sau mỗi học kỳ, tấtcả các môn học đều phải có điểm tổng kết môn học (ĐTKMH). ĐTKMH được xác địnhnhư sau:

1. Đối với môn kiểm tra, ĐTKMH là trung bình cộngcủa tất cả các điểm kiểm tra theo hệ số của từng loại điểm.

2. Đối với môn thi, ĐTKMH là trung bình cộng củađiểm thi và điểm trung bình của các điểm kiểm tra (Điểm trung bình các điểm kiểmtra là trung bình cộng của tất cả các điểm kiểm tra theo hệ số của từng loạiđiểm).

3. ĐTKMH được qui tròn đến chữ số thứ nhất trongphần thập phân.

Điều 8. Nội quy thi, kiểm travà thi tốt nghiệp do Hiệu trưởng quy định cụ thể để áp dụng trong phạm vi trườngmình nhằm đảm bảo tính nghiêm túc và công minh. Cán bộ, giáo viên coi thi vàkiểm tra phải chấp hành đúng nội quy đồng thời có trách nhiệm phổ biến, hướngdẫn học sinh thực hiện đúng nội quy.

Học sinh vi phạm nội qui, tuỳ theo mức độ vi phạm,bị xử lý theo một trong các hình thức sau:

1. Khiển trách và cho tiếp tục làm bài nhưng trừ25% điểm bài thi hoặc bài kiểm tra.

2. Cảnh cáo và cho tiếp tục làm bài nhưng trừ 50%điểm bài thi hoặc bài kiểm tra.

3. Đình chỉ thi hoặc kiểm tra hết môn học và chođiểm 0.

4. Đình chỉ thi hoặc kiểm tra hết môn học đối vớimôn học vi phạm nội quy và các môn học còn lại. Những môn học bị đình chỉ đềuphải nhận điểm 0 làm kết quả thi hoặc kiểm tra.

Các mức độ vi phạm tương ứng với các hình thức xửlý trên phải được qui định cụ thể trong nội qui và phổ biến trước kỳ thi, kiểmtra. Các trường hợp vi phạm đều phải có biên bản, trong đó có chữ ký của cánbộ, giáo viên coi thi hoặc kiểm tra và học sinh vi phạm qui chế. Trong trườnghợp học sinh không ký thì cán bộ, giáo viên coi thi đều phải ký và ghi rõ trongbiên bản là học sinh không ký. Trường hợp đình chỉ, giám thị phải báo cáo kịpthời với Hội đồng thi để xem xét và quyết định hình thức xử lý.

Cán bộ, giáo viên vi phạm qui chế, nội qui của nhàtrường, tuỳ theo mức độ sai phạm phải được xử lý theo các hình thức kỷ luật củanhà trường.

Điều 9. Những học sinh diệnchính sách (là những học sinh thuộc các đối tượng ưu tiên 1 và ưu tiên 2 đượcqui định trong Quy chế tuyển sinh hiện hành) được ưu tiên trong việc xét lênlớp và xét công nhận tốt nghiệp theo qui định trong Quy chế này.

Chương 2

TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ THI HỌC KỲ

Điều 10. Kế hoạch kiểm trathường xuyên và kiểm tra định kỳ do giáo viên môn học đảm nhiệm. Giáo viên môn họcra đề, chấm trực tiếp và lập bảng điểm để theo dõi.

Điều 11. Kế hoạch kiểm trahết môn học do giáo viên môn học đề xuất và thông qua Trưởng khoa hoặc người đượcHiệu trưởng uỷ quyền (nếu không có tổ chức khoa)

Đề kiểm tra, đáp án thang điểm do giáo viên môn họcsoạn và thông qua Trưởng khoa hoặc Tổ trưởng bộ môn. Trong thời gian giảng dạy,giáo viên môn học phải chủ động giúp học sinh ôn tập để sau khi kết thúc mônhọc có thể tổ chức kiểm tra hết môn học trước khi tổ chức thi các môn thi tronghọc kỳ ( không bố trí thời gian nghỉ học để ôn tập kiểm tra hết môn học).

Điểm kiểm tra hết môn học phải được công bố chậmnhất là 7 ngày sau khi kiểm tra. Giáo viên môn học chịu trách nhiệm chấm trực tiếpvà lập bảng điểm kiểm tra, điểm tổng kết môn học báo cáo Tổ trưởng bộ môn, Khoavà Phòng Đào tạo.

Điều 12. Phòng Đào tạo,các Khoa và các Tổ trưởng bộ môn chịu trách nhiệm phối hợp lập kế hoạch tổ chứcthi các môn thi trong học kỳ, phân công cán bộ, giáo viên coi thi, hỏi thi vàchấm thi.

Các đề thi, đáp án thang điểm do Tổ bộ môn chịu tráchnhiệm soạn và báo cáo Trưởng khoa hoặc người được Hiệu trưởng uỷ quyền (nếukhông có tổ chức khoa) xét duyệt. Nội dung thi là các kiến thức cơ bản của mônhọc trong học kỳ.

Điều 13. Kế hoạch thi cho từnghọc kỳ phải được bố trí từ trước trong chương trình giáo dục.Thời gian thi đốivới mỗi môn học theo quy định sau:

1. Thi viết: từ 90 phút đến 150 phút.

2. Thi vấn đáp: học sinh chuẩn bị không quá 30 phút.Mỗi học sinh có thể được rút phiếu thi tối đa hai lần, nhưng nếu học sinh đãrút phiếu thi lần thứ hai thì kết quả thi bị trừ 1 điểm và học sinh chỉ được lấyphiếu thi thứ hai làm đề thi.

3. Thi thực hành: Trưởng khoa hoặc người được Hiệutrưởng uỷ quyền, quyết định nội dung, hình thức và thời gian thi cụ thể chotừng môn thi thực hành trên cơ sở đề nghị của Tổ trưởng bộ môn.

Điều 14. Chấm thi viết phảido hai giáo viên thực hiện theo qui trình chấm 2 lần độc lập, sau đó hai giáoviên thống nhất kết quả chấm.

Chấm thi vấn đáp và chấm thi thực hành phải đảm bảocó hai giáo viên trực tiếp đánh giá đối với mỗi học sinh. Điểm thi do hai giáoviên thống nhất quyết định.

Nếu không đạt được sự thống nhất giữa hai giáo viêntrong đánh giá thì các giáo viên chấm thi phải lập biên bản báo cáo Trưởng khoahoặc người được Hiệu trưởng uỷ quyền (nếu không có tổ chức khoa) quyết định.

Điều 15. Các điểm thi phảiđược công bố chậm nhất là 7 ngày sau khi thi.

Điểm thi vấn đáp công bố ngay tại phòng thi cho họcsinh biết sau khi kết thúc thi trong trường hợp đạt được sự thống nhất giữa haicán bộ hỏi thi.

Bảng điểm thi từng môn học có đủ chữ ký của cán bộchấm thi phải nộp về văn phòng Khoa và Phòng đào tạo không chậm hơn 7 ngày saukhi thi.

Kết quả thi, kiểm tra hết môn học cũng như ĐTKMH,ĐTBC phải được thông báo công khai sau mỗi kỳ thi.

Điều 16. Với mỗi môn học, họcsinh được dự kiểm tra hết môn học hoặc thi môn học nếu có các điều kiện sau:

1. Nghỉ học không quá 20% số tiết qui định cho mônhọc được bố trí trong một học kỳ.

2. Đủ số điểm kiểm tra định kỳ tối thiểu quy địnhcho môn học trong học kỳ (điểm hệ số 2) và ít nhất có 50% số lần làm bài đạtyêu cầu.

Học sinh có đủ hai điều kiện trên được quyền dự kiểmtra hết môn hoặc thi hết môn học 3 lần. Thi lại lần thứ nhất được tổ chức ngaysau kỳ thi học các lần tiếp theo.

Đề thi và đáp án điểm phải đảm bảo tương đương vềnội dung mà không phụ thuộc vào lần thi chính thức hoặc thi lại.

Học sinh không đủ hai điều kiện để dự thi hoặc kiểmtra hết môn học được chia làm hai loại sau:

a. Học sinh nghỉ học từ trên 20% đến 30% số tiếtquy định cho môn học trong học kỳ và có lý do chính đáng, học sinh không đạt tiêuchuẩn quy định tại khoản 2, điều 16 này thì giáo viên giảng dạy có thể phụ đạo,kiểm tra bổ xung những phần thiếu hay chưa đạt yêu cầu và đề nghị Hiệu trưởngxem xét, quyết định cho thi hoặc kiểm tra hết môn học. kết quả thi hoặc kiểmtra được coi là thi hoặc kiểm tra lần thứ nhất.

b. Học sinh nghỉ học trên 20% số tiết quy định chomôn học trong học kỳ mà không có lý do chính đáng hoặc học sinh nghỉ học có lýdo chính đáng nhưng vượt quá 30% số tiết quy định cho môn học trong học kỳ, thìkhông được dự thi hoặc kiểm tra hết môn học lần thứ nhất và phải nhận điểm 0 đểtính ĐTKMH. Học sinh muốn được dự thi hoặc kiểm tra hết môn học, phải được giáoviên môn học phụ đạo, kiểm tra những phần thiếu, xác nhận đủ điều kiện, đề nghịHiệu trưởng xem xét quyết định và những học sinh này chỉ được dự thi hoặc kiểmtra hết môn học các lần còn lại.

Học sinh có đủ tiêu chuẩn nhưng không dự thi hếtmôn hoặc không dự kiểm tra hết môn học mà không có lý do chính đáng thì phải nhậnđiểm 0 để tính ĐTKMH và chỉ được dự kiểm tra hết môn hoặc thi môn học các lầncòn lại. Nếu có lý do chính đáng thì Hiệu trưởng xem xét cho thi hoặc kiểm trahết môn học cùng với những học sinh thi lại hoặc kiểm tra lại mà vẫn được tínhlà thi hoặc kiểm tra lần thứ nhất.

Điều 17. Học sinh có điểm thihoặc điểm kiểm tra hết môn học dưới 5, được thi lại hoặc kiểm tra lại để tínhlại ĐTKMH và ĐTBC.

Học sinh có điểm thi hoặc điểm kiểm tra hết môn họcđạt từ 5 điểm trở lên được phép đăng ký thi môn học hoặc kiểm tra hết môn họcmột lần nữa cùng với những học sinh thi lại hoặc kiểm tra lại để phấn đấu đạtkết quả cao hơn mà vẫn được tính là thi hoặc kiểm tra lần thứ nhất nhưng phảichấp nhận bỏ điểm thi hoặc điểm kiểm tra hết môn học lần trước và lấy kết quảđiểm thi hoặc điểm kiểm tra hết môn học lần này để tính lại ĐTKMH và ĐTBC.

Điều 18. Học sinh được quyềnkhiếu nại về điểm điểm thi hoặc điểm kiểm tra hết môn học, thời gian khiếu nạikhông chậm hơn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Phòng đào tạo, các Khoa vàcác Tổ trưởng bộ môn có trách nhiệm tổ chức phúc tra.

Điều 19. Các điểm tổng kếtmôn học, điểm trung bình chung là cơ sở để xếp loại học sinh và xét lên lớp. Cácđiểm đó phải được ghi vào sổ đăng ký học sinh và sổ học tập của học sinh.

Chương 3

XẾP LOẠI HỌC SINH VÀ XÉT LÊN LỚP

Điều 20. Sau mỗi học kỳcác bảng điểm tổng kết môn học phải được tập trung về Phòng đào tạo để tínhđiểm trung bình chung học kỳ của tất cả các môn học trong học kỳ (ĐTBC Học kỳ)và điểm trung bình chung cả năm, sau khi kết thúc học kỳ II của năm học (ĐTBCcả năm).

Điểm trung bình chung học kỳ (ĐTBC Học kỳ) được tínhtheo công thức sau:

Trong đó: M là số môn thi, N là số môn kiểm tra tronghọc kỳ.

mi, ai là hệ số và ĐTKMH của môn thi thứ i.

nj, bj là hệ số và ĐTKMH của môn kiểm tra thứ j.

ĐTBC học kỳ được qui tròn đến số thứ nhất trong phầnthập phân.

Điểm trung bình chung cả năm học (Đ TBC cả năm) đượctính như sau:

ĐTBC Học kỳ I + ĐTBC Học kỳ II

Đ TBC cả năm = 2

Điều 21. Học sinh được xếploại học tập theo qui định trong bảng sau:

LOẠI XUẤT SẮC

- Có ĐTBC từ 9,0 trở lên

- Không có môn học nào ĐTKMH dưới 6,5 .

- Không có môn học nào phải thi lại.

LOẠI GIỎI

- Có ĐTBC từ 8,0 đến 8,9

- Không có môn học nào bị ĐTKMH dưới 5,0

trong đó có 2/3 số môn học đạt ĐTKMH từ 6,5 trở lên

- Không có môn học nào phải thi lại.

LOẠI KHÁ

- Có ĐTBC từ 7,0 đến 7,9

- Không có môn học nào bị ĐTKMH dưới 5,0

- Không có môn học nào phải thi lại.

LOẠI TRUNG BÌNH

- Có ĐTBC từ 5,0 đến 6,9

- Không có môn học nào bị ĐTKMH dưới 4,0

LOẠI YẾU

- Có ĐTBC từ 3,5 đến 4,9

- Không có môn học nào bị ĐTKMH dưới 2,0

LOẠI KÉM

- Có ĐTBC 3,5 ( Dưới 3,5)

Nếu có một môn học ĐTKMH không đảm bảo qui định thìphải hạ xuống một bậc. Nếu có từ hai môn học trở lên ĐTKMH không đảm bảo quiđịnh thì phải hạ xuống hai bậc.

Điều 22. Học sinh được lênlớp (thẳng) phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. ĐTBC của năm học đạt từ 5,0 trở lên.

2. Các môn thi đều có ĐTKMH từ 5,0 trở lên.

3. Tối đa chỉ có một môn kiểm tra bị ĐTKMH dưới 5,0nhưng phải có kết quả từ 4,0 trở lên. Các môn kiểm tra còn lại đều có ĐTKMH từ5,0 trở lên.

4. Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

Điều 23. Học sinh thuộc diệnđược vớt lên lớp lần thứ nhất nếu có ĐTBC của năm học từ 5,0 điểm trở lên vàthuộc một trong ba trường hợp sau:

1. Tối đa chỉ có một môn thi hoặc hai môn kiểm trabị ĐTKMH dưới 5,0 nhưng phải có kết quả từ 4,0 trở lên; Không bị kỷ luật từ mứccảnh cáo trở lên.

2. Đủ các điều kiện qui định tại các khoản 1, 2,3 (điều 22), có vi phạm nội qui, kỷ luật của nhà trường nhưng đã được giải quyếtcho tiếp tục học tập theo quyết định của Hội đồng kỷ luật.

3. Là học sinh diện chính sách, học sinh là cán bộlớp (lớp trưởng, bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn trong năm học đó), học sinh cóthành tích xuất sắc đóng góp cho các phong trào, hoạt động của nhà trường trongnăm học đó, tối đa chỉ có một môn thi và hai môn kiểm tra bị ĐTKMH dưới 5,0 nhưngphải có kết quả từ 4,0 trở lên; Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

Riêng học sinh diện chính sách được vớt lên lớp lầnthứ hai (và là lần cuối cùng trong một khoá học) nếu có ĐTBC của năm học từ 5,0trở lên và tối đa chỉ có một môn thi hoặc hai môn kiểm tra bị ĐTKMH dưới 5,0nhưng phải có kết quả từ 4,0 trở lên, Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

Học sinh được vớt lên lớp thì không phải kiểm trahoặc thi lại các môn chưa đạt yêu cầu.

Điều 24. Học sinh không đượclên lớp thì trong một khoá học chỉ được học lại lớp (lưu ban) một lần nếu thuộchệ tuyển học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, hai lần nếu thuộc hệ tuyểnhọc sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở và thuộc một trong hai trường hợp sau:

1. Có ĐTBC từ 4,0 điểm trở lên.

2. Là những học sinh ghi trong khoản 3, điều 23 vàcó ĐTBC từ 3,5 điểm trở lên.

Học sinh học lại với khoá học nào đều phải theo học,kiểm tra và thi theo chương trình đào tạo của khoá đó. Các môn học có ĐTKMH từ7,0 trở lên sẽ được bảo lưu trong thời gian không quá 2 năm (tính từ khi cóĐTKMH ở khoá học trước đến khi bắt đầu vào học môn học đó ở khoá học lưu ban).Quy định này cũng áp dụng đối với học sinh từ các khoá trước vì lý do chínhđáng không tiếp tục theo học được nay có nguyện vọng và được nhà trường chophép trở lại học tập.

Điều 25. Học sinh không đủđiều kiện để học lại lớp thì Hiệu trưởng ra quyết định cho thôi học.

Học sinh được lên lớp nhưng vì lý do sức khoẻ hoặccác lý do chính đáng khác không tiếp tục học tập được thì được phép nghỉ, khôngtính là một lần lưu ban. Trong khoảng thời gian hai năm trở lại, học sinh đượcquyền trở lại học với các khoá tiếp sau. Ngoài khoảng thời gian đó học sinhphải học lại từ đầu (đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu đã họcxong và thi tốt nghiệp các môn văn hoá phổ thông thì kết quả được bảo lưu).

Điều 26. Hiệu trưởng ra quyếtđịnh thành lập Hội đồng xét lên lớp, quy định nhiệm vụ, quyền hạn và thời gianlàm việc của Hội đồng.

Thành phần Hội đồng bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệutrưởng phụ trách đào tạo.

2. Phó chủ tịch Hội đồng là Phó hiệu trưởng phụ tráchđào tạo hoặc Trưởng Phòng đào tạo.

3. Uỷ viên thư ký là Trưởng phòng hoặc Phó trưởngphòng đào tạo.

4. Các Uỷ viên gồm: các Trưởng khoa hoặc Phó trưởngkhoa, một số Tổ trưởng bộ môn do Hiệu trưởng quyết định. Giáo viên chủ nhiệmlớp là Uỷ viên của Hội đồng khi xét đến lớp đó.

Số lượng thành viên của Hội đồng không quá 11 người.

Điều 27. Uỷ viên thư ký cónhiệm vụ trình bày trước Hội đồng:

1. Danh sách xếp loại học tập của học sinh toàn nămhọc.

2. Danh sách học sinh được lên lớp thẳng.

3. Danh sách học sinh thuộc diện được xét vớt lênlớp, ở lại lớp, cho thôi học.

4. Danh sách học sinh xếp theo thứ tự ĐTKMH lần thứnhất để bình xét thi đua, khen thưởng, cấp học bổng.

Điều 28. Hội đồng xét lên lớplàm việc trên cơ sở những quy định của quy chế này. Hội đồng có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, xem xét lại toàn bộ các danh sáchdo Uỷ viên thư ký trình bày.

2. Lập biên bản ghi chép ý kiến các thành viên củaHội đồng.

3. Kiến nghị với Hiệu trưởng duyệt đối với từngdanh sách.

4. Lập dự thảo quyết định của Hiệu trưởng về việccông bố các danh sách trên.

Điều 29. Hiệu trưởng xem xétlại toàn bộ các văn bản của Hội đồng và ra quyết định công bố các danh sách trên.Hiệu trưởng có quyền triệu tập lại Hội đồng xét lên lớp (khi cần thiết) để thamkhảo ý kiến trước khi ra quyết định.

Thời gian công bố quyết định của Hiệu trưởng chậmnhất là 15 ngày sau cuộc họp cuối cùng của Hội đồng.

Điều 30. Các biên bản, kiếnnghị của Hội đồng và quyết định của Hiệu trưởng phải được lập thành hồ sơ đểlưu giữ và báo cáo với cơ quan quản lý trường

(Bộ, Ngành chủ quản đối với các trường trung họcchuyên nghiệp Trung ương hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường trunghọc chuyên nghiệp địa phương). Thời gian gửi báo cáo chậm nhất là 7 ngày kể từkhi có quyết định của Hiệu trưởng.

Điều 31. Học sinh có quyềnkhiếu nại lên Hiệu trưởng về việc xét lên lớp và các hình thức xử lý khác đối vớibản thân mình (thời gian khiếu nại không chậm hơn 15 ngày, kể từ ngày nhà trườngthông báo kết quả tới học sinh). Hiệu trưởng phải có trách nhiệm trả lời chođương sự trong thời hạn theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tốcáo và báo cáo với cơ quan quản lý trường.

Chương 4

TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP

Điều 32. Kết quả học tập củanăm học cuối khoá hoặc của học kỳ cuối khoá (nếu năm học cuối khoá chỉ có mộthọc kỳ) là cơ sở để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp. Điểm thực tập tốt nghiệpđược tính như một môn thi và là một trong những điều kiện để xét dự thi tốtnghiệp.

Học sinh được dự thi tốt nghiệp nếu có đủ các điềukiện sau:

1. ĐTBC đạt từ 5,0 trở lên.

2. Các môn thi (bao gồm cả điểm thực tập tốt nghiệp)đều có ĐTKMH từ 5,0 trở lên.

3. Tối đa chỉ có một môn kiểm tra bị ĐTKMH dưới 5,0nhưng phải có kết quả từ 4,0 trở lên. Các môn kiểm tra còn lại đều có ĐTKMH từ5,0 trở lên.

4. Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

Điều 33. Học sinh thuộc diệnđược vớt dự thi tốt nghiệp nếu trong khoá học chưa phải xét vớt lên lớp lầnnào, có ĐTBC từ 5,0 trở lên và thuộc một trong ba trường hợp sau:

1. Tối đa chỉ có một môn thi (không phải là thựctập tốt nghiệp) hoặc hai môn kiểm tra bị ĐTKMH dưới 5,0 nhưng phải có kết quả từ4,0 trở lên,; Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

2. Đủ các điều kiện qui định tại các khoản 1, 2,3 (điều 32) có vi phạm nội qui, kỷ luật của nhà trường nhưng đã được giải quyếtcho tiếp tục học tập theo quyết định của Hội đồng kỷ luật.

3. Là học sinh diện chính sách, có tối đa một mônthi (nhưng không phải là thực tập tốt nghiệp) và hai môn kiểm tra bị ĐTKMH dưới5,0 nhưng phải có kết quả từ 4,0 trở lên, không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trởlên.

Điều 34. Học sinh diệnchính sách đã được vớt lên lớp hai lần thì không được vớt dự thi tốt nghiệp.

Học sinh diện chính sách đã được vớt lên lớp mộtlần nếu có ĐTBC từ 5,0 trở lên, chỉ có một môn thi nhưng không phải là thực tậptốt nghiệp hoặc chỉ có hai môn kiểm tra bị ĐTKMH dưới 5,0 nhưng phải có kết quảtừ 4,0 trở lên; Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên thì được xét vớt dự thitốt nghiệp.

Điều 35. Học sinh không thuộcdiện dự thi tốt nghiệp và diện vớt dự thi tốt nghiệp thì giải quyết như sau:

1. Đối với những học sinh có ĐTBC từ 4,5 trở lênvà không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, thì cho thi hoặc kiểm tra lại một lầnnữa các môn học chưa đạt yêu cầu, để tính lại ĐTBC và xét điều kiện dự thi tốtnghiệp. Thời gian thi hoặc kiểm tra lại do Hiệu trưởng quyết định. Nếu học sinhđủ điều kiện dự thi tốt nghiệp thì được thi trong các kỳ thi tốt nghiệp tiếpsau. Học sinh vẫn không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp thì cho học lại lớp trongtrường hợp đủ điều kiện theo qui định tại điều 24 của quy chế này. Nếu không đủđiều kiện học lại lớp thì cho thôi học; không xét vớt dự thi tốt nghiệp với bấtkỳ đối tượng nào.

2. Đối với những học sinh có ĐTBC nhỏ hơn 4,5 nhưngcó đủ điều kiện theo quy định tại điều 24 của quy chế này và không bị kỷ luậttừ mức cảnh cáo trở lên, thì cho học lại lớp.

3. Đối với những học sinh không được dự thi tốt nghiệpdo có điểm thực tập tốt nghiệp dưới 5,0 thì phải thực tập lại theo sự bố trícủa nhà trường, khi có đủ điều kiện thì đựơc xét dự thi tốt nghiệp trong các kỳthi tiếp sau.

4. Đối với những học sinh không được dự thi tốt nghiệpdo vi phạm nội qui, kỷ luật, nếu sau thời gian từ 6 tháng đến một năm, đượcchính quyền địa phương nơi cư trú và cơ quan, tố chức nơi làm việc (nếu có) xácnhận không vi phạm khuyết điểm thì được thi tốt nghiệp trong các kỳ thi tiếpsau. Hết thời gian một năm, nếu học sinh có vi phạm khuyết điểm thì buộc thôihọc.

5. Ngoài những trường hợp trên đây, với những họcsinh không được dự thi tốt nghiệp do kết quả học tập và vi phạm nội qui, kỷ luậtthì buộc thôi học.

Điều 36. Học sinh đủ điều kiệndự thi tốt nghiệp hoặc được vớt dự thi tốt nghiệp nhưng vì lý do sức khoẻ hoặccác lý do chính đáng khác không thể tham gia kỳ thi thì được quyền dự thi trongcác kỳ thi tốt nghiệp tiếp sau như học sinh thi tốt nghiệp lần thứ nhất.

Điều 37. Các môn thi tốt nghiệpđược quy định như sau:

1.Các trường Trung học chuyênnghiệp không phân biệt hệ tuyển đều tổ chức thi hai môn: Lý thuyết tổng hợp vàthực hành nghề nghiệp. Nội dung thi là những kiến thức và kỹ năng thực hànhnghề nghiệp cơ bản, chuyên sâu của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo.

2. Đối với hệ tuyển học sinh tốt nghiệp Trung họccơ sở, ngoài các qui định trên phải tổ chức thi tốt nghiệp ba môn văn hoá phổthông theo qui định tại các điều 12, 13, 14 trong Chương trình khung Giáo dụcTrung học chuyên nghiệp ban hành theo Quyết định số 21/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày06 tháng 06 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 38. Đối với những ngànhcó đào tạo chuyên ngành và các ngành có tính đặc thù, Hiệu trưởng có quyền thaymột môn thi bởi một hoạt động nghề nghiệp như trình bày một đề án hoặc một chuyênđề, biểu diễn trình bày tác phẩm, làm hồ sơ bệnh án, ...vv. Hoạt động nghềnghiệp này phải gắn chặt với chuyên môn được đào tạo, có nội dung tương đươngmột môn thi tốt nghiệp và được qui định từ trước trong chương trình đào tạo.

Trong trường hợp có đủ điều kiện về đội ngũ giáoviên và các trang thiết bị cần thiết, được cơ quan quản lý trường cho phép (Bộ,Ngành đối với các trường trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường địaphương), Hiệu trưởng được quyền quyết định cho toàn bộ hoặc một số học sinh làmđồ án tốt nghiệp thay cho 2 môn thi. Điểm đồ án tốt nghiệp là điểm hệ số 2.

Điều 39. Thời gian ôn tập vàthi tốt nghiệp phải được qui định từ trước trong chương trình giáo dục.

Thời gian thi đối với mỗi môn thực hiện theo quyđịnh sau:

1. Thi viết: từ 150 phút đến180 phút

2. Thi vấn đáp: học sinh chuẩn bị không quá 50 phút.Mỗi học sinh có thể được rút phiếu thi tối đa hai lần, nhưng nếu học sinh đãrút phiếu thi lần thứ hai thì kết quả thi bị trừ 1 điểm và học sinh chỉ được chọnphiếu thi thứ hai làm đề thi.

3. Thi thực hành: Hiệu trưởng quyết định nội dung,hình thức và thời gian thi cụ thể cho từng phần thi thực hành trên cơ sở đềnghị của Trưởng khoa.

Điều 40. Chấm thi viết thựchiện theo các qui định như thi tuyển sinh.

Chấm thi vấn đáp và chấm thi thực hành phải đảm bảocó hai giáo viên trực tiếp đánh giá đối với mỗi học sinh. Điểm thi do hai giáoviên thống nhất quyết định.

Nếu không đạt được sự thống nhất trong đánh giá thìgiáo viên chấm thi cùng với ban chấm thi phải lập biên bản báo cáo Trưởng khoahoặc Hiệu trưởng quyết định.

Điều 41. Với mỗi khoá học,trước khi thi tốt nghiệp ít nhất một tháng, Hiệu trưởng phải lập xong kế hoạch tổchức thi tốt nghiệp, ra quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và gửi cácvăn bản đó báo cáo với cơ quan quản lý trường (Bộ, Ngành đối với các trường Trungương, Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường địa phương)

Điều 42. Thành phần Hội đồngthi tốt nghiệp bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệutrưởng phụ trách đào tạo.

2. Phó chủ tịch Hội đồng là Phó hiệu trưởng phụ tráchđào tạo hoặc Trưởng phòng đào tạo.

3. Uỷ viên thư ký là Trưởng phòng hoặc Phó trưởngphòng đào tạo.

4. Các uỷ viên: gồm các Trưởng khoa hoặc Phó trưởngkhoa, một số Tổ trưởng bộ môn và cán bộ, giáo viên của trường do Hiệu trưởngquyết định. Số lượng thành viên của Hội đồng thi tốt nghiệp không quá 13 người.Hội đồng thi tốt nghiệp tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đối với 2 khoáthi gần nhau ( trong vòng 3 tháng trở lại), có thể thành lập chung một Hội đồngvà ghi rõ trong quyết định của Hiệu trưởng.

Điều 43. Hội đồng thi tốt nghiệpcó các nhiệm vụ sau:

1. Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và tổ chức kỳ thi tốtnghiệp theo đúng các qui định trong qui chế này và kế hoạch thi đã được Hiệutrưởng quyết định.

2. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động và đề nghị Hiệutrưởng ra quyết định thành lập bộ máy giúp việc cho Hội đồng thi tốt nghiệp,bao gồm: Ban Thư ký, Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi. Các Ban này chịu sựchỉ đạo trực tiếp của chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp.

a. Ban Thư ký: do Uỷ viên thư ký Hội đồng làm Trưởngban.

b. Ban Đề thi: Trưởng ban do chủ tịch hoặc phó chủtịch Hội đồng kiêm nhiệm. Ban Đề thi gồm các Tiểu ban, Mỗi môn thi do một Tiểuban phụ trách. Số lượng mỗi Tiểu ban không quá 3 người trong đó có một trưởngTiểu ban.

c. Ban Coi thi: Trưởng ban do chủ tịch hoặc phó chủtịch Hội đồng kiêm nhiệm.

d. Ban Chấm thi: Trưởng ban do chủ tịch hoặc phóchủ tịch Hội đồng kiêm nhiệm. Ban Chấm thi gồm các Tiểu ban, mỗi Tiểu ban phụ tráchchấm thi một môn thi tốt nghiệp và có một trưởng Tiểu ban.

3. Trình Hiệu trưởng quyết định các danh sách:

a. Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp (baogồm danh sách chính thức và danh sách được xét vớt dự thi).

b. Danh sách học sinh không được dự thi tốt nghiệp.

4. Phân công tổ chức và theo dõi kỳ thi, bảo đảmthực hiện nội quy thi và xử lý các trường hợp vi phạm nội qui thi theo qui địnhtại điều 8 của quy chế này.

5. Xét kết quả thi tốt nghiệp và giải quyết các đơnkhiếu nại (nếu có). Lập và trình Hiệu trưởng các danh sách.

a. Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp (baogồm danh sách chính thức và danh sách được xét vớt tốt nghiệp).

b. Danh sách học sinh không được công nhận tốt nghiệp.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệutrưởng