UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 29/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 08 tháng 7 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế

 "một cửa " của Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 01/09/2003 của Thủ tướng Chình phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành hình nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của UBND huyện Điện Biên tại tờ trình số 214 TT-UB ngày 16/6/2004 về việc đề nghị phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại UBND huyện Điện Biên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND huyện Điện Biên (kèm theo Đề án).

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Điện Biên có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh tổ chức thực hiện Đề án được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày l5/7/2004.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh, Chủ tịch UBNĐ huyện Điện Biên, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh