BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Về việc điều chỉnh mức sàn định hướng đối với cước thanh toán quốc tế

và cước kết cuối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Mức sàn định hướng đối với cước thanh toán quốc tế dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN (IDD) và cước kết cuối điện thoại IP quốc tế (VoIP) chiều về Việt Nam là 0,17 USD/phút, không phân biệt cuộc gọi đến mạng cố định hay mạng di động tại Việt Nam.

2. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế được chủ động đàm phán, thỏa thuận với các đối tác nước ngoài mức cước cụ thể cho: cước thanh toán quốc tế dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN và cước kết cuối điện thoại IP quốc tế chiều về Việt Nam nhưng không được thấp hơn mức sàn định hướng do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định.

Điều 2. Hạn mức lưu lượng và cước kết nối bổ sung

1. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế được phân bổ hạn mức lưu lượng đối với dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN và dịch vụ điện thoại IP quốc tế chiều về Việt Nam theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông theo từng thời kỳ.

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam ngoài cước kết nối cơ bản theo các quy định hiện hành, phải trả cước kết nối bổ sung đối với phần lưu lượng điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam vượt hạn mức. Cụ thể như sau:

+./ 17 cents đối với phần lưu lượng vượt hạn mức với mức vượt đến 10%.

+./ 20 cents đối với phần lưu lượng vượt hạn mức với mức vượt từ trên 10% đến 20%.

+./ 25 cents đối với phần lưu lượng vượt hạn mức với mức vượt từ trên 20% đến 30%.

+./ 28 cents đối với phần lưu lượng vượt hạn mức với mức vượt trên 30%.

3. Cơ chế quản lý, thu nộp các khoản cước kết nối bổ sung được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 09/2005/QĐ-BBCVT , Quyết định số 10/2005/QĐ-BBCVT ngày 25/4/2005 và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Lê Nam Thắng