UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/2005/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 08 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIAO NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH, CẤP PHÉP XÂY DỰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật xây dựng ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2005 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trìnhxây dựng;

Căn cứ nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc SởXây Dựng tại tờ trình số 06/TTr-SXD ngày 19/4/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Giám đốc SởXây Dựng thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Tổ chức lập nhiệm vụ, lập đồán quy hoạch xây dựng để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định đối với các loạiđồ án sau:

- Quy hoạch vùng, điều chỉnh quyhoạch vùng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Quy hoạch chung, điều chỉnhquy hoạch chung xây dựng đô thị thị xã Kon Tum.

2. Cấp phép xây dựng:

- Các công trình xây dựng cấpđặc biệt, cấp I; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài,quảng cáo,tình hình ranh hoành tráng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Các công trình (trừ nhà ởriêng lẻ) trên các tuyến, trục đường phố chính đô thị:

+Tại khu vực đô thị thị xã KonTum: Trên các tuyến đường phố có lộ giới từ 20m trở lên.

+ Tại các đô thị còn lại: Cáctuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua đô thị.

Điều 2. Các ông Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây Dựng, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã; Thủtrưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái Quyết định này đều bãi bỏ./.

Nơi nhận:
-VP Chính phủ
- Đoàn đại biểu QH tỉnh
- Cục kiểm tra vănb ản
- Bộ xây dựng
- TT Tỉnh uỷ
- TT HĐND tỉnh
- Như điều 2
- Lưu VT-XD

TM.UBND TỈNH KON TUM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí