ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 29/2005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Điện Biên, ngày 15 tháng 12 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

 V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư dự án di dân

 tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2005, tỉnh Điện Biên

___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Công văn số 948/TTg-NN ngày 11/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí kế hoạch năm 2005 thực hiện di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 387/CV-KH-ĐT ngày 3l/8/2005) về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư dự án di dân: tái dinh cư thủy điện La năm 2005, tỉnh Điện Biên như sau:

Tổng số vốn giao: 250.000 triệu đồng

Trong đó:

+ Vùng tái định cư thị xã Mường Lay: 128.000 triệu đồng.

+ Vùng tái định cư Thành phố Điện Biện Phủ: 10.000 triệu đồng.

+ Vùng tái định cư thị trấn Điện Biên : 25.000 triệu đồng.

+ Vùng tái định cư huyện Mường Chà: 10.600 triệu đồng.

+ Vùng tái định cư huyện Tủa Chùa: 67.400 triệu đồng.

+ Vùng tái định cư huyện Mường Nhé: 3.000 triệu đồng.

+ Các công trình khác. chi khác: 6.000 triệu đồng.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức quản lý thực hiện theo đúng các qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch & đầu tư, Xây dựng, giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, Tài nguyên và Môi trường ; Giám đốc chi nhánh Quĩ hỗ trợ phát triển tỉnh; Chủ tịch UBND: Thành phố Điện biên phủ, Thị xã Mường lay, huyện Điện biên , huyện Mường chà , huyện Tủa chùa, huyện Mường nhé, huyện Điện biên đông, Trưởng ban QLDA di dân tái định cư thuỷ điện Sơn la tỉnh và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh