BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về đăng ký phương tiện giao thông

đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 55/2005/QĐ-BGTVT

ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 12 Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 55/2005/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như sau:

"a) Nhóm thứ nhất (nhóm chữ cái): gồm từ 2 đến 3 chữ cái in hoa chỉ chủng loại phương tiện chuyên dùng.

Goòng máy (bao gồm cả ô tô ray): GM;

Máy chèn đường: MCĐ;

Máy đặt ray: MĐR;

Goòng kiểm tra đường: GKT;

Toa xe goòng: TXG;

Nếu phương tiện chuyên dùng đường sắt khổ đường 1435mm thì sau nhóm chữ cái trên có thêm chữ r viết thường."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG


(Đã ký) 

Hồ Nghĩa Dũng