BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Kiểm lâm

________________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 153/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ- CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Chánh Thanh tra Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Thanh tra Cục Kiểm lâm là tổ chức của Cục Kiểm lâm, đồng thời thuộc hệ thống Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Cục Kiểm lâm theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Cục Kiểm lâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng Cục Kiểm lâm; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thanh tra Cục Kiểm lâm sử dụng con dấu của Cục Kiểm lâm trong các hoạt động nghiệp vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Cục

Thanh tra Cục Kiểm lâm có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 9 Nghị định số 153/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các quy định của pháp luật và một số nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2. Tham mưu cho Cục trưởng Cục Kiểm lâm xử phạt vi phạm hành chính theo qui định của pháp luật.

3. Thường trực công tác tiếp công dân; tham mưu tổ chức các hoạt động phòng, chống tham nhũng trong lực lượng Kiểm lâm.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Kiểm lâm giao.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Cục

Chánh Thanh tra Cục Kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 153/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các quy định của pháp luật và một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Kiến nghị Cục trưởng Cục Kiểm lâm xem xét việc tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ hành vi trái pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có đủ căn cứ xác định hành vi đó gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hoặc gây trở ngại cho công tác thanh tra.

2. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

3. Kiến nghị Cục trưởng Cục Kiểm lâm giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra. Báo cáo Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng trong phạm vi, trách nhiệm của mình.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Thanh tra Cục Kiểm lâm có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên.

a) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Cục theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 153/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chánh Thanh tra Cục chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Kiểm lâm và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Chánh Thanh tra giúp việc Chánh Thanh tra, được Chánh Thanh tra phân công phụ trách một số lĩnh vực cụ thể, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thanh tra viên Cục Kiểm lâm theo quy định của pháp luật.

Thanh tra viên chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Cục và trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao; có nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp luật.

2. Cục trưởng Cục Kiểm lâm bố trí công chức Thanh tra Cục trong biên chế hành chính của Cục do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Điều 5. Mối quan hệ công tác của Thanh tra Cục

1. Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra Cục Kiểm lâm.

2. Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục, với cơ quan Thanh tra các ngành và chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thanh tra các vụ việc và trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Trao đổi thông tin chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 6. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trái với Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Bộ trưởng

(Đã ký)

Cao Đức Phát