ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 29/2007/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 31 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP MỸ THO, TỈNHTIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀNGIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;
Căn cứ Quyết định 08/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giangvề việc ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàntỉnh Tiền Giang;
Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào Khu công nghiệp MỹTho, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Trưởng Ban quảnlý các Khu công nghiệp Tiền Giang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 05/2006/QĐ-UBND ngày16/02/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành Quy định ưu đãi vàkhuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Mỹ Tho.

Điều 4. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang, Giám đốcSở Công nghiệp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốcSở Lao động - Thương binh

và Xã hội và thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Chủ tịchỦy ban nhân dân huyện Châu Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

QUY ĐỊNH

VỀKHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ủy ban nhân dântỉnh Tiền Giang cam kết thực hiện các chính sáchưu đãi đầu tư theo LuậtĐầu tư, Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các Nghị định của Chính phủ quy định chitiết thi hành các Luật này đối với các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Mỹ Tho(sau đây viết tắt là KCN Mỹ Tho). Ngoài các ưu đãi khuyến khích theo quy địnhhiện hành của pháp luật Việt Nam, các doanh nghiệp đầu tư vào KCN Mỹ Tho đượcưu đãi, khuyến khích đầu tư theo Quy định này.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhTiền Giang bảo đảm thực hiện đầy đủ, nhanh chóng và ổn định lâu dài cácchính sách ưu đãi đầu tư vào KCN Mỹ Tho.

Trong trường hợp Nhà nước banhành quy định mới có ưu đãi hơn so với ưu

đãi trong Quy định này thì nhàđầu tư được hưởng ưu đãi bổ sung theo quy định mới.

Trong trường hợp Nhà nước banhành quy định mới có mức ưu đãi thấp hơn mức ưu đãi đã cấp cho dự án đầu tưtrong KCN Mỹ Tho, thì nhà đầu tư được tiếp tục hưởng các ưu đãi đã cấp tronggiấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho thời gian còn lại củadự án.

Điều 3. Đối tượng và phạm viáp dụng

Quy định này được áp dụng đốivới các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước, đầutư vào lĩnh vực sản xuất, hoạt động dịch vụ (gọi chung là doanh nghiệp) trongKCN Mỹ Tho.

Điều 4. Danh mục các dự ánđược khuyến khích đầu tư vào KCN Mỹ Tho:

- Chế biến các sản phẩm từ lươngthực, trái cây, rau quả, gia súc, gia cầm, thủy sản, hải sản từ nguồn nguyênliệu địa phương và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

- Sản xuất thuốc phòng bệnh,chữa bệnh cho gia súc, gia cầm, tôm, cá nuôi với hiệu quả cao, an toàn đối vớingười, vật nuôi và môi trường.

- Công nghiệp dệt, các sản phẩmmay mặc, sản phẩm da, giả da, giày xuất khẩu.

- Cơ khí phục vụ nông nghiệp, cơkhí chính xác.

- Sản xuất hoặc lắp ráp cácthiết bị điện, điện tử, sản xuất phần mềm.

- Sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm.

- Sản xuất hàng tiêu dùng, hànggia dụng, bao bì các loại.

- Một số ngành công nghiệp sảnxuất, chế biến khác.

Điều 5. Về thủ tục hành chính

1. Ban quản lý các Khu côngnghiệp Tiền Giang là cơ quan đầu mối nhận hồ sơ và trả kết quả cho nhà đầu tưtrong KCN Mỹ Tho từ khi thành lập doanh nghiệp và triển khai thực hiện dự án;giải quyết kịp thời các kiến nghị của các doanh nghiệp trong KCN Mỹ Tho theothẩm quyền. Trường hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền, Ban quản lý các Khu côngnghiệp Tiền Giang báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh giảiquyết.

2. Cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Đối với dự án đăng ký cấp giấychứng nhận đầu tư, thời gian giải quyết không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngàynhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với dự án thẩm tra cấp giấychứng nhận đầu tư, thời gian giải quyết không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngàynhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chương II

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦUTƯ CỤ THỂ

Điều 6. Giá cho thuê đất vàthuê hạ tầng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí xử lý nước thải)

- Thuê đất: Doanh nghiệp ký hợpđồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài chính có trách nhiệm thammưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tính giá thuê đất theo quy định tại Nghịđịnh số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuêmặt nước.

- Thuê hạ tầng: Doanh nghiệp kýhợp đồng thuê hạ tầng với Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp TiềnGiang.

Mức giá thuê trả hàng năm: 0,85USD/m2/năm.

Điều 7. Phương thức thanhtoán tiền thuê đất và thuê hạ tầng KCN Mỹ Tho

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài thuê đất được thanh toán theo phương thức trả một lần hoặc trả hàng năm.Riêng doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp thuê hạ tầng (trong và ngoàinước) chỉ áp dụng thanh toán theo phương thức trả hàng năm.

Điều 8. Doanh nghiệp hoạtđộng theo Luật Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đổi mới côngnghệ hoặc thuộc các đối tượng vay vốn theo quy định hiện hành, được vay vốntrung hạn và dài hạn với lãi suất ưu đãi, mức vốn vay được đáp ứng đến 70% sốvốn đầu tư. Trong trường hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ không vay vốn đầu tư trunghạn và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tiền Giang và Quỹ Đầu tư Pháttriển Tiền Giang mà vay tại các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp còn được hỗtrợ sau đầu tư theo quy định tại Điều 11 của Quy định này.

Điều 9. Hỗ trợ đào tạo nghề

Các doanh nghiệp sản xuất thànhlập mới có sử dụng từ 500 lao động trở lên được tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạonghề cho người lao động có hộ khẩu tại Tiền Giang trong thời gian 02 (hai) nămđầu kể từ khi có giấy chứng nhận đầu tư.

Việc hỗ trợ kinh phí đào tạonghề thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo nghề theo quyđịnh.

Mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghềban đầu tối đa cho mỗi người không quá 300.000 đồng/người/tháng, nhưng tổng mứchỗ trợ không quá 1.000.000 đồng/người.

Sở Lao động - Thương binh và Xãhội chịu trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục để được hỗ trợkinh phí đào tạo nghề.

Điều 10. Hỗ trợ xúc tiếnthương mại

Doanh nghiệp sản xuất khi thamgia hội chợ, triển lãm trong nước để tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trườngtiêu thụ sản phẩm được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh thì được hỗ trợ50% chi phí hợp lý từ Quỹ xúc tiến thương mại. Doanh nghiệp sản xuất khi thamgia hội chợ, triển lãm nước ngoài được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽđược hỗ trợ 50% chi phí hợp lý.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư vàThương mại chịu trách nhiệm hướng dẫn và giải quyết để doanh nghiệp được hưởngưu đãi về xúc tiến thương mại.

Điều 11. Hỗ trợ sau đầu tư

Doanh nghiệp sản xuất thuộc đốitượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chínhphủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn được hỗ trợ sau đầu tư từQuỹ khuyến công của tỉnh theo quy định.

Sở Công nghiệp hướng dẫn thủtục, trình tự giải quyết việc hỗ trợ sau đầu tư và tổ chức thực hiện theo quyđịnh hiện hành của Nhà nước.

Điều 12. Cung cấp nước, điệnvà thông tin liên lạc

- Nước, điện: Doanh nghiệp đượccung cấp nước và điện đúng tiêu chuẩn chất lượng tới nhà máy.

- Thông tin liên lạc: Doanhnghiệp được đảm bảo sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông tiện lợi nhất hiệnđang được cung cấp trên địa bàn.

Đơn vị chịu trách nhiệm hướngdẫn là Công ty Cấp thoát nước Tiền Giang, Điện lực Tiền Giang và Công ty Điệnbáo Điện thoại Tiền Giang.

Điều 13. Hỗ trợ ưu đãi chocác doanh nghiệp tham gia vào hoạt động khoa học - công nghệ

Các doanh nghiệp tham gia chươngtrình hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006 -2010; được hỗ trợ trên các lĩnh vực quy định tại Quyết định số 4284/QĐ-UBND banhành ngày 15/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc Quy định hỗtrợ phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006 - 2010; mứchỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện theo Quyết định nêu trên.

Các doanh nghiệp tham gia vàohoạt động khoa học - công nghệ được hỗ trợ ưu đãi về triển khai đề tài; dự ánnghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; thẩmđịnh công nghệ; công bố tiêu chuẩn chất lượng; công bố hàng hóa phù hợp tiêuchuẩn; tham gia giải thưởng chất lượng; áp dụng các hệ thống quản lý chấtlượng, các mô hình cải tiến năng suất khác mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục thựchiện theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 14. Điều kiện môi trường

Tất cả các dự án khi đầu tư vàoKCN Mỹ Tho phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký bản camkết bảo vệ môi trường theo luật pháp về bảo vệ môi trường quy định. Đồng thời,các doanh nghiệp phải xử lý nước thải công nghiệp cục bộ đạt cột C Tiêu chuẩnViệt Nam TCVN 5945:2005 và xử lý nước thải sinh hoạt trước khi hoà vào hệ thốngxử lý tập trung của Khu công nghiệp để tiếp tục xử lý đạt cột A TCVN 5945:2005trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận là thủy vực sông Tiền. Trường hợp, doanhnghiệp tự xử lý nước thải công nghiệp đạt cột A TCVN 5945:2005 được phép đổtrực tiếp vào thủy vực sông Tiền.

Các doanh nghiệp có phát sinhchất thải nguy hại phải đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.

Các doanh nghiệp xử lý chất thảirắn, khí thải và tiếng ồn phải đạt tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng. Doanh nghiệpkhi đưa dự án vào hoạt động đồng thời phải đưa vào vận hành các hệ thống xử lýmôi trường.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15.

- Giao Ban quản lý các Khu côngnghiệp Tiền Giang tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Định kỳ 6 thángmột lần tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện và các vấn đềphát sinh chưa phù hợp để tỉnh kịp thời bổ sung sửa đổi.

- Các cơ quan chức năng có liênquan chịu trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp lập thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợưu đãi được quy định. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các Khu côngnghiệp Tiền Giang để thực hiện Quy định này theo nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Điều 16. Đối với cácdoanh nghiệp đã ký hợp đồng thuê lại đất, thuê đất và thuê hạ tầng theo giátrước đây vẫn thực hiện theo hợp đồng đã ký.

Đối với hợp đồng thuê lại đất,thuê đất và thuê hạ tầng đã hết hạn thì thực hiện theo Quy định này.