ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 29/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNGTRONG VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG XÂY DỰNG CÁCCÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 126/2004//NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về Xửphạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đôthị và quản lý sử dụng nhà;
Căn cứ Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quyđịnh thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạmhành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 441/TTr-SXD ngày 25 tháng4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chứcnăng trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong quá trình thi công xây dựngcác công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựngchịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy địnhnày.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định do UBND thành phố ban hành trướcđây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòngUBND thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường,Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Nội vụ, Tài chính, thủ trưởng các cơ quanchuyên môn thuộc UBND thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, ĐộiKiểm tra quy tắc đô thị các quận, huyện; Công ty TNHH một thành viên Điện lựcĐà Nẵng; Công ty Cấp nước Đà Nẵng; các chủ đầu tư và các Ban quản lý các dự ánđô thị, các cơ quan đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

QUY ĐỊNH

VỀTRÁCH NHIỆM VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRONG VIỆC XỬ LÝ VIPHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊABÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm2007 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượngđiều chỉnh

1. Phạm vi áp dụng: Văn bản nàyquy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cánhân có liên quan trong công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựngtrong quá trình thi công xây dựng các công trình (sau đây gọi tắt là vi phạm vềtrật tự xây dựng) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Đối tượng điều chỉnh:

a) Các Sở: Xây dựng, Tài nguyênMôi trường, Công nghiệp, Nội vụ, Thương mại, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Côngan thành phố; Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng, công ty Cấp nước ĐàNẵng và các Sở, ngành có liên quan đến công tác quản lý, cấp phép xây dựng trênđịa bàn thành phố;

b) UBND, Chủ tịch UBND các quận,huyện, xã, phường của thành phố Đà Nẵng;

c) Chủ đầu tư, các Ban quản lý dựán khu đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

d) Chủ đầu tư, nhà thầu thi côngxây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Nguyên tắc xử lý

1. Mọi vi phạm về trật tự xây dựngphải được phát hiện kịp thời và phải đình chỉ ngay để xử lý. Việc xử lý phải đượctiến hành nhanh chóng, kịp thời nhằm hạn chế tối đa việc đập phá, tháo dỡ côngtrình sai phạm; đảm bảo nghiêm minh, triệt để theo đúng quy định của pháp luật.

2. Người có thẩm quyền xử lý màdung túng, bao che không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng với hànhvi sai phạm, không đúng trình tự thủ tục và thẩm quyền thì tuỳ theo tính chất,mức độ sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

3. Các cơ quan, đơn vị có liênquan khi nhận được văn bản yêu cầu phối hợp của cơ quan xử lý trật tự xây dựngthì trong phạm vi thẩm quyền được giao có trách nhiệm phối hợp kịp thời theoquy định của văn bản này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ QUY CHẾ PHỐI HỢP XỬ LÝVI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ tịchUBND xã, phường

1. Chủ tịch UBND xã, phường cónhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức kiểm tra hoặc thành lập Tổ kiểm tra quy tắc đô thịxã, phường, kiểm tra hoạt động xây dựng của tất cả các công trình đang thi côngxây dựng trên địa bàn kể cả kiểm tra việc chấp hành các quy định về xây dựng củacông trình, nhà ở riêng lẻ nằm trong khu quy hoạch được miễn cấp phép xây dựng.

2. Chịu trách nhiệm chính trướcChủ tịch UBND quận, huyện trong việc phát hiện và đình chỉ ngay các hành vi viphạm trật tự xây dựng trong thời hạn 24 giờ kể từ lúc phát sinh hành vi vi phạm.

3. Có trách nhiệm lập biên bảnvi phạm hành chính về trật tự xây dựng hoặc phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắcquận, huyện, Thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản vi phạm hành chính về trật tựxây dựng và đình chỉ ngay hành vi vi phạm đối với toàn bộ công trình vi phạmthuộc địa bàn quản lý.

4. Chịu trách nhiệm giám sát việcthực hiện đình chỉ xây dựng theo nội dung biên bản đã lập.

Trường hợp chủ đầu tư, đơn vịthi công không chấp hành việc đình chỉ, phải áp dụng ngay biện pháp ngăn chặn tạmgiữ, tịch thu vật tư, dụng cụ, thiết bị hành nghề của chủ nhà, nhà thầu, ngườitrực tiếp xây dựng và lập thủ tục cưỡng chế tháo dỡ ngay phần công trình tiếp tụcvi phạm theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND xã, phường chịutrách nhiệm cá nhân về việc không áp dụng kịp thời các biện pháp ngăn chặn đểcông trình vi phạm được tiếp tục xây dựng, gây lãng phí, tốn kém trong công táccưỡng chế tháo dỡ sau này.

5. Ban hành quyết định xử phạtvi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền đã được quy định tại Điều 43 Nghị địnhsố 126/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về Xử phạt hành chínhtrong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụngnhà (sau đây gọi tắt Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ).

Thời hạn ban hành quyết định xửphạt vi phạm hành chính không quá 05 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hànhchính đối với công trình vi phạm không lấy ý kiến cơ quan cấp phép xây dựng;không quá 10 ngày đối với các công trình vi phạm còn lại.

Đối với hành vi vi phạm mà vượtquá thẩm quyền quy định thì trong thời hạn 24 giờ, kể từ lúc lập biên bản vi phạm,phải báo cáo và phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắc quận, huyện, Thanh tra Sở Xâydựng xử lý theo quy định.

6. Trong quá trình xử lý vi phạm,Chủ tịch UBND xã, phường có thể lấy ý kiến của cơ quan cấp phép xây dựng đượcquy định tại Điều 31 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 củaUBND thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt Quyết định 19/2006/QĐ-UBND) đảm bảo việcáp dụng khung tiền phạt theo đúng quy định của Nghị định số 126/2004/NĐ-CP

7. Xem xét, ban hành quyết địnhđình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xâydựng của mình không đúng theo quy định tại Nghị định số 126/2004/NĐ-CP khi cóyêu cầu.

8. Chủ tịch UBND xã, phường chịutrách nhiệm cá nhân về việc ban hành quyết định xử phạt không đúng thẩm quyền,không đúng với hành vi vi phạm theo quy định của Nghị định số 126/2004/NĐ-CP

9.Thời hạn để người vi phạm chấphành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không quá 10 ngày, kể từ ngày nhậnđược quyết định xử phạt. Quá thời hạn trên phải ra quyết định cưỡng chế hànhchính thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

10. Kiến nghị với cơ quan cấpphép xây dựng được quy định tại Điều 31 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND hoặc Chủtịch UBND quận, huyện đối với công trình vi phạm là nhà ở riêng lẻ trong khuquy hoạch được miễn cấp phép xây dựng có văn bản thông báo cho các cơ quan cóthẩm quyền không cung cấp hoặc tạm ngừng cung cấp điện, nước, các hoạt độngkinh doanh và các hoạt động khác theo quy định tại khoản 5, điều 67 Luật Xây dựngđối với công trình vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý

11. Tổ chức thực hiện quyết địnháp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính của mình.

Trường hợp không đủ điều kiện vềlực lượng, phương tiện để tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thì phải có vănbản đề nghị Chủ tịch UBND quận, huyện ra quyết định cưỡng chế theo quy định tạikhoản 2 điều 5 Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủvề Quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạtvi phạm hành chính.

12. Thông báo số điện thoại Vănphòng cơ quan và khuyến khích nhân dân phát hiện, thông báo kịp thời các trườnghợp vi phạm trật tự xây dựng; đưa việc phát hiện, thông báo kịp thời các trườnghợp vi phạm trật tự xây dựng làm tiêu chí để xét bình chọn các danh hiệu thiđua ở khu vực và tổ dân phố.

13. Tổ chức hoà giải; giải quyếttheo thẩm quyền hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tốcáo các vụ việc phát sinh trong quá trình thi công các công trình thuộc địa bànquản lý.

14. Quản lý đảm bảo trật tự, antoàn, vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình theo quy địnhUBND thành phố.

15. Tổng hợp tình hình xử lý trậttự xây dựng trên địa bàn, báo cáo về Đội Kiểm tra quy tắc quận, huyện theo địnhkỳ tháng, quí, năm và đột xuất khi có yêu cầu. Biểu mẫu báo cáo theo hướng dẫntại Thông tư 01/2005/TT-BXD ngày 21 tháng 01 năm 2005 của Bộ Xây dựng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo Chủ tịch UBND quận, huyện giao.

Điều 4. Trách nhiệm của Độitrưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện

Chịu trách nhiệmtrước Chủ tịch UBND quận, huyện về tình hình quản lý trật tự xây dựng toàn bộcông trình trên địa bàn quận, huyện trừ công trình của tổ chức, công trình đãđược Sở Xây dựng cấp phép. Có nhiệm vụ:

1. Cử cán bộ phụ trách theo dõiđịa bàn nhằm phối hợp kịp thời với UBND xã, phường kiểm tra, phát hiện, lậpbiên bản đình chỉ ngay hành vi vi phạm trật tự xây dựng trong thời hạn 24 giờ kểtừ lúc phát sinh hành vi vi phạm.

2. Chịu trách nhiệm giám sát việcthực hiện đình chỉ xây dựng theo nội dung biên bản đã lập đối với công trình viphạm thuộc địa bàn.

Trường hợp chủ đầu tư, đơn vịthi công không chấp hành việc đình chỉ, phải tham mưu cho Chủ tịch UBND quận,huyện áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tịch thu vật tư, dụng cụ, thiết bịhành nghề của chủ nhà, nhà thầu, người trực tiếp xây dựng; đồng thời ban hànhquyết định xử phạt hành chính, cưỡng chế tháo dỡ ngay phần công trình tiếp tụcvi phạm.

Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắcđô thị quận, huyện chịu trách nhiệm cá nhân về việc không tham mưu kịp thời cácbiện pháp ngăn chặn để công trình vi phạm được tiếp tục xây dựng, gây lãng phí,tốn kém trong công tác cưỡng chế tháo dỡ sau này.

3. Kiểm tra, xử lý theo quy địnhpháp luật các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng thuộc địa bàn quản lý theo đềnghị của Đội Thanh tra cơ động trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng; thông báo quátrình xử lý cho Đội Thanh tra cơ động trong thời hạn 5 ngày đối với công trìnhkhông lấy ý kiến của cơ quan cấp phép, 10 ngày đối với công trình còn lại tínhtừ ngày nhận được văn bản đề nghị.

4. Kiểm tra, đôn đốc Chủ tịchUBND xã, phường xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyềnChủ tịch UBND xã, phường. Quá thời hạn quy định tại điều 3 Quy định này mà Chủtịch UBND xã, phường không ban hành quyết định xử phạt hoặc không tổ chức cácbiện pháp thi hành quyết định xử phạt thì trực tiếp xử lý đồng thời báo cáo, đềxuất Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, phường.

5. Tham mưu cho Chủ tịch UBND quận,huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường xem xét, đình chỉ việc thi hành hoặc bãibỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng của Chủ tịch UBND xã, phườngkhông đúng theo quy định tại Nghị định số 126/2004/NĐ-CP Trong thời hạn 10ngày kể từ ngày nhận được văn bản chỉ đạo mà Chủ tịch UBND xã, phường không thựchiện, phải báo cáo Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

6. Lập hồ sơ vi phạm, đề xuấtkhung tiền phạt và trình Chủ tịch UBND quận, huyện xử phạt hành chính các trườnghợp vi phạm trật tự xây dựng không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, phường.

7. Trong quá trình tham mưu xửlý vi phạm, có thể lấy ý kiến của cơ quan cấp phép xây dựng được quy định tạiĐiều 31 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND đảm bảo việc áp dụng khung tiền phạt theođúng quy định của Nghị định số 126/2004/NĐ-CP

8. Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắcđô thị quận, huyện chịu trách nhiệm cá nhân về việc tham mưu cho Chủ tịch UBNDquận, huyện ban hành quyết định xử phạt không đúng thẩm quyền, không đúng vớihành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 126/2004/NĐ-CP

9. Trình Chủ tịch UBND quận, huyệnký ban hành quyết định xử phạt hành chính trong thời hạn không quá 05 ngày, kểtừ ngày lập biên bản vi phạm đối với công trình vi phạm không lấy ý kiến cơquan cấp phép xây dựng, không quá 10 ngày đối với các công trình vi phạm còn lại.

10. Kiểm tra, theo dõi việc chấphành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND quận, huyện đối vớingười vi phạm. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạtvi phạm hành chính mà người vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt vi phạmhành chính của Chủ tịch UBND quận, huyện thì lập thủ tục trình Chủ tịch UBND quận,huyện ban hành quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xửphạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

11. Tham mưu cho Chủ tịch UBNDquận huyện có văn bản thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền không cung cấp hoặctạm ngừng cung cấp điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các hoạt động kháctheo quy định tại khoản 5, điều 67 Luật Xây dựng đối với toàn bộ công trình viphạm trên địa bàn, trừ công trình của tổ chức, công trình đã được Sở Xây dựng cấpphép

12. Tổ chức thực hiện việc cưỡngchế tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng và các công trình giảitoả, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận, huyện.

13. Thông báo số điện thoại Vănphòng Đội Kiểm tra quy tắc quận, huyện và khuyến khích nhân dân phát hiện,thông báo các trường hợp xây dựng trái phép.

14. Tổ chức tiếp dân và tham mưucho Chủ tịch UBND quận, huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việcxây dựng công trình trên địa bàn quận, huyện trừ công trình của tổ chức, côngtrình đã được Sở Xây dựng cấp phép

15. Tham mưu cho chủ tịch UBNDquận, huyện tổng hợp tình hình xử lý trật tự xây dựng trên địa bàn, báo cáo vềThanh tra Sở Xây dựng theo định kỳ tháng, quí, năm và đột xuất khi có yêu cầu.Biểu mẫu báo cáo theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2005/TT-BXD ngày 21 tháng 01năm 2005 của Bộ Xây dựng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo Chủ tịch UBND quận, huyện giao.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tịchUBND quận, huyện

Chủ tịch UBNDquận, huyện chịu trách nhiệm về tình hình quản lý trật tự xây dựng toàn bộ côngtrình trên địa bàn quận, huyện trừ công trình của tổ chức, công trình đã được SởXây dựng cấp phép. Có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo, điều hành, đôn đốc Chủtịch UBND xã, phường, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện, thực hiện chứcnăng, nhiệm vụ được giao theo điều 3 và điều 4 Quy định này.

2. Thực hiện theo đúng thẩm quyềnxử phạt hành chính đã được quy định tại Điều 44 Nghị định số 126/2004/NĐ-CP

3. Xem xét, ban hành quyết địnhđình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xâydựng của mình không đúng theo quy định tại Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ; của Chủtịch UBND xã, phường trong trường hợp Chủ tịch UBND xã, phường không thực hiệntheo yêu cầu quy định tại khoản 5 điều 4 của quy định này, đồng thời xem xéttrách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, phường theo quy định của pháp luật.

4. Thông báo cho các cơ quan cóthẩm quyền không hoặc tạm ngừng cung cấp điện, nước, các hoạt động kinh doanhvà các hoạt động khác theo quy định tại khoản 5, điều 67 Luật Xây dựng đối vớitoàn bộ công trình vi phạm trừ công trình của tổ chức, công trình đã được SởXây dựng cấp phép

5. Ban hành và tổ chức thực hiệnquyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính củamình và của cấp dưới khi có yêu cầu theo quy định pháp luật.

6. Trước khicấp Giấy chứng nhận liên quan đến Quyền sở hữu nhà ở, đối với nhà ở có sửa chữacải tạo theo quy định phải cấp phép xây dựng hoặc xây dựng mới thì phải có hồsơ hoàn công công trình được cơ quan cấp phép xây dựng theo quy định tại điều31 Quyết định số 19/2006/QĐ-UB ký xác nhận. Đối với công trình nhà ở riêng lẻtrong khu quy hoạch thuộc diện miễn cấp phép thì Chủ tịch UBND quận, huyện kýxác nhận hoàn công trên cơ sở quy định về quản lý xây dựng đã được ban hành.

7. Không cấp hoặc thu hồi Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp đối với cá nhân là chủ đầu tư hoạt động sảnsuất kinh doanh tại vị trí công trình vi phạm; Yêu cầu cá nhân phải chuyển đếnđịa điểm khác phù hợp quy định pháp luật nếu thuê địa điểm sản xuất kinh doanhtại vị trí công trình vi phạm khi có văn bản yêu cầu của cơ quan cấp phép xây dựngtheo quy định tại khoản 5 điều 67 Luật Xây dựng.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáoliên quan đến việc xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ thuộc diện do UBND quận,huyện cấp phép, công trình xây dựng không phép, công trình nhà ở riêng lẻ trongkhu quy hoạch thuộc diện miễn cấp phép xây dựng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo Chủ tịch UBND thành phố giao.

Điều 6. Trách nhiệm của ChánhThanh tra Sở Xây dựng

1. Chỉ đạo, điều hành Đội Thanhtra cơ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết địnhsố 3083/QĐ-UB ngày 17 tháng 5 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thànhlập Đội Thanh tra cơ động trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng.

2. Hướng dẫn về mặt chuyên môn;tổ chức kiểm tra, đề nghị và giám sát Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện,Chủ tịch UBND xã, phường xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm trật tựxây dựng thuộc địa bàn quản lý.

3. Chủ trì, phối hợp với Đội Kiểmtra quy tắc quận, huyện, UBND xã, phường xử lý công trình xây dựng không đúng vớigiấy phép do Sở Xây dựng cấp.

4. Xử phạt hành chính theo thẩmquyền quy định tại khoản 4 Điều 46 Nghị định số 126/2004/NĐ-CP .

5. Quá thời hạn quy định mà ngườivi phạm không chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanhtra Sở, Chánh Thanh tra Sở phải ra quyết định cưỡng chế hành chính thi hành quyếtđịnh xử phạt vi phạm hành chính đồng thời tham mưu cho Giám đốc Sở có văn bảnthông báo cho các cơ quan có thẩm quyền không cung cấp hoặc tạm ngừng cung cấpđiện, nước, các hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác.

6. Chủ trì, phối hợp với lực lượngcảnh sát nhân dân, y tế, chính quyền địa phương… tổ chức thực hiện quyết địnháp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính của mình.

Đối với công trình vi phạm có mứcđộ phức tạp, nhạy cảm, công trình của tổ chức tôn giáo…Chánh Thanh tra Sở lập hồsơ trình Chủ tịch UBND thành phố xử phạt hành chính, ban hành và tổ chức cưỡngchế theo quy định.

7. Tham mưu cho Giám đốc Sở Xâydựng đề nghị Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, đình chỉ việc thi hành hoặc bãibỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng của Chủ tịch UBND quận, huyệnkhông đúng theo quy định tại Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ; trong thời hạn 10ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị mà Chủ tịch UBND quận, huyện không cóvăn bản xử lý, phải báo cáo Giám đốc Sở kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố xemxét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

8. Chỉ đạo, điều hành Thanh traSở Xây dựng thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngànhtheo điều 16, điều 17 Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2005 củaChính phủ về tổ chức, hoạt động Thanh tra Xây dựng.

9. Tổ chức tiếp dân và tham mưucho Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc xây dựng côngtrình của tổ chức, công trình đã được Sở Xây dựng cấp phép .

10. Tổng hợp tình hình xử lý trậttự xây dựng trên địa bàn thành phố, báo cáo về Thanh tra thành phố, Thanh tra BộXây dựng theo định kỳ tháng, quí, năm và đột xuất khi có yêu cầu.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo Giám đốc Sở Xây dựng giao.

Điều 7. Trách nhiệm của Giámđốc Sở Xây dựng

Tham mưu giúp Chủ tịch UBNDthành phố điều hành chung công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thànhphố; chịu trách nhiệm về tình hình xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với côngtrình của tổ chức, công trình đã được Sở Xây dựng cấp phép; bao gồm:

1. Chủ trì, tham gia soạn thảocác văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng.

2. Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sởxây dựng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại điều 6 của quy địnhnày và theo quy định của pháp luật khác có liên quan.

3. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ,kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện công tác quản lý trậttự xây dựng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực xây dựng theothẩm quyền.

4. Thông báo cho các cơ quan cóthẩm quyền không cung cấp hoặc tạm ngừng cung cấp điện, nước, các hoạt độngkinh doanh và các hoạt động khác theo quy định tại khoản 5, điều 67 Luật Xây dựngđối với công trình vi phạm đã được Sở Xây dựng cấp phép, công trình do tổ chứclàm chủ đầu tư.

5. Báo cáo Chủ tịch UBND thànhphố chỉ đạo Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, đình chỉ việc thi hành hoặc huỷbỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng của Chủ tịch UBND quận,huyện không đúng với hình thức xử phạt theo quy định tại Nghị định số126/2004/NĐ-CP trong trường hợp Chủ tịch UBND quận, huyện không thực hiện theođề nghị tại Khoản 7 Điều 6 của Quy định này.

6. Tổ chức tiếp dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo liên quan đến việc xây dựng công trình đã được Sở cấp phép,công trình của tổ chức làm chủ đầu tư.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác doChủ tịch UBND thành phố giao.

Điều 8. Trách nhiệm của cơquan cấp phép xây dựng

Khi nhận được văn bản yêu cầu phốihợp của cơ quan xử lý trật tự xây dựng, cơ quan cấp phép xây dựng phải có tráchnhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận được văn bảnyêu cầu. Quá thời hạn trên mà không có văn bản trả lời, cơ quan xử lý trật tựxây dựng sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Mọi thiệt hại xảy ra do việc khôngtrả lời hoặc trả lời chậm trể, cơ quan cấp phép xây dựng phải chịu hoàn toàntrách nhiệm.

Điều 9. Trách nhiệm của cáccơ quan, đơn vị có liên quan

1. Chủ đầu tư, Ban quản lý các dựán khu đô thị:

a) Bàn giao mốc xây dựng, hướngdẫn cho các chủ xây dựng nắm rõ các quy định về quản lý xây dựng trong khu vựcdự án nhất là công trình thuộc diện miễn cấp phép xây dựng.

b) Có trách nhiệm kiểm tra, pháthiện và báo cáo kịp thời với UBND xã, phường, Đội Kiểm tra quy tắc quận, huyệncác trường hợp xây dựng sai với quy định về quản lý xây dựng đã được ban hành.

c) Cung cấp đầy đủ, kịp thời cáchồ sơ có liên quan cho cơ quan quản lý trật tự xây dựng khi có yêu cầu.

2. Công ty Cấp nước Đà Nẵng:

Phối hợp kịp thời với cơ quan cấpphép xây dựng thực hiện việc cắt, đóng nước đối với công trình vi phạm theo yêucầu của cơ quan cấp phép xây dựng theo quy định tại điều 11 của Quy định này.

3. Công ty TNHH một thành viênĐiện lực Đà Nẵng:

a) Phối hợp với cơ quan xử lý trậttự xây dựng kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng vi phạmhành lang bảo vệ an toàn cao áp.

b) Thực hiện việc cắt, đóng điệnđối với công trình vi phạm trật tự xây dựng theo yêu cầu của cơ quan cấp phépxây dựng theo quy định tại điều 11 của Quy định này.

4. Sở Côngnghiệp có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo công ty TNHH mộtthành viên Điện lực Đà Nẵng thực hiện theo quy định tại khoản 3 của điều này.

b) Phối hợp với cơ quan có liênquan xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn cao áp.

5. Sở Kế hoạchđầu tư có trách nhiệm:

Không cấp hoặc thu hồi Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức là chủ đầu tư hoạt động sản xuất kinhdoanh tại vị trí công trình vi phạm; Yêu cầu tổ chức phải chuyển đến địa điểmkhác phù hợp quy định pháp luật nếu thuê địa điểm hoạt động sản xuất, kinhdoanh tại vị trí công trình vi phạm khi có văn bản yêu cầu của cơ quan cấp phépxây dựng theo quy định tại khoản 5 điều 67 Luật Xây dựng.

6. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Không cấp hoặc thu hồi Giấyphép thành lập Văn phòng đại diện đối với tổ chức, cá nhân trong nước là chủ đầutư đặt văn phòng đại diện tại vị trí công trình vi phạm; Yêu cầu tổ chức, cánhân phải chuyển đến địa điểm khác phù hợp quy định pháp luật nếu thuê địa điểmđặt văn phòng đại diện tại vị trí công trình vi phạm khi có văn bản yêu cầu củacơ quan cấp phép xây dựng theo quy định tại khoản 5 điều 67 Luật Xây dựng.

b) Phối hợp với Sở Xây dựng,UBND các quận, huyện xây dựng lực lượng, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên mônnghiệp vụ cho cán bộ quản lý trật tự xây dựng xã, phường, Đội kiểm tra quy tắcquận, huyện và Thanh tra Sở Xây dựng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c) Phối hợp với các cơ quan cóliên quan thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên mônnghiệp vụ cho lực lượng làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên toàn thànhphố.

7. Sở Thươngmại có trách nhiệm:

Không cấp hoặc thu hồi giấy chứngnhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức,cá nhân là thương nhân nước ngoài là chủ đầu tư tại vị trí công trình vi phạm;Yêu cầu tổ chức, cá nhân, thương nhân nước ngoài phải chuyển đến địa điểm khácphù hợp quy định pháp luật nếu thuê địa điểm tại vị trí công trình vi phạm khicó văn bản yêu cầu của cơ quan cấp phép xây dựng theo quy định tại khoản 5 điều67 Luật Xây dựng.

8. Sở Tài nguyên Môi trường

Trước khi cấp Giấy chứng nhậnliên quan đến Quyền sở hữu công trình của tổ chức, đối với công trình có sửa chữa,cải tạo theo quy định phải cấp phép xây dựng hoặc xây dựng mới thì phải có hồsơ hoàn công công trình được Sở Xây dựng ký xác nhận.

9. Công an thành phố có tráchnhiệm:

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát phốihợp kịp thời với Thanh tra Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, xã, phường, cáccơ quan có liên quan nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hộitrong quá trình thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt viphạm hành chính.

10. Các sở, ban, ngành khác cótrách nhiệm:

Các sở, ban, ngành khác trong phạmvi thẩm quyền được giao có trách nhiệm phối hợp với cơ quan xử lý vi phạm trậttự xây dựng xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự xây dựng theo quy định phápluật.

Điều 10. Áp dụng các biệnpháp cưỡng chế hành chính thi hành quyết định xử phạt hành chính

1.Trong thời hạn 10 ngày, kể từngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người vi phạm không chấphành việc tự tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm thì tuỳ theo tìnhhình, đặc điểm của công trình vi phạm, cơ quan xử lý vi phạm phải áp dụng biệnpháp cưỡng chế hành chính tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm; thôngbáo cho các cơ quan có thẩm quyền không cung cấp hoặc tạm ngừng cung cấp các dịchvụ điện nước, các hoạt động kinh doanh và các hoạt động dịch vụ khác đảm bảo thựchiện nghiêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành.

2.Việc cưỡng chế hành chính tháodỡ công trình, phần công trình vi phạm thực hiện theo Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy định thủ tục áp dụng các biệnpháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính.

3.Việc thông báo cho các cơ quancó thẩm quyền không cung cấp các dịch vụ điện nước, các hoạt động kinh doanh vàcác hoạt động dịch vụ khác đối với công trình vi phạm được thực hiện theo quy địnhtại điều 11 của Quy định này.

Điều 11. Không cung cấp hoặctạm ngừng cung cấp điện nước, các hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác đốivới công trình vi phạm

Trong thời hạn 10 ngày, kể từngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người vi phạm không chấphành việc tự tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm, cơ quan cấp phép xâydựng phải thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền không cung cấp hoặc tạm ngừngcung cấp các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các hoạt động dịchvụ khác đối với công trình vi phạm.. Quy trình giải quyết được thực hiện nhưsau:

1. Cơ quan cấp phép xây dựng gửivăn bản kèm hồ sơ vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền yêu cầu không cung cấp hoặctạm ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các dịchvụ khác đối với công trình vi phạm đồng thời thông báo cho người vi phạm biết.

2. Trong thời hạn 05 ngày kể từkhi nhận được văn bản yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện xong việckhông cung cấp hoặc tạm ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước, các hoạt độngkinh doanh và các dịch vụ khác; thông báo bằng văn bản kết quả thực hiện cho cơquan xử lý vi phạm.

3. Sau khi chấp hành xong quyếtđịnh xử phạt, người vi phạm có văn bản đề nghị cơ quan xử lý vi phạm yêu cầucung cấp lại các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các dịch vụkhác. Mọi chi phí liên quan đến việc đóng, cắt điện, nước và các dịch vụ khác,người vi phạm có trách nhiệm chi trả theo quy định.

4. Trong thời hạn 24 giờ kể từkhi nhận được văn bản đề nghị của người vi phạm, cơ quan xử lý vi phạm phải tổchức kiểm tra và thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền, người vi phạmvề việc cung cấp lại điện, nước và các dịch vụ khác.

5. Trong thời hạn 24 giờ kể từlúc người vi phạm thanh toán xong các chi phí liên quan đến việc đóng, ngắt điện,nước, Điện lực Đà Nẵng, Công ty Cấp nước Đà Nẵng phải thực hiện xong việc cungcấp điện, nước đồng thời thông báo cho cơ quan xử lý vi phạm biết. Riêng về hoạtđộng kinh doanh và các dịch vụ khác theo quy định của UBND thành phố.

6. Đối với công trình vi phạm phảitổ chức cưỡng chế tháo dỡ, ngoài việc thanh toán các chi phí liên quan đến việcđóng, ngắt điện, nước, người vi phạm còn phải thanh toán chi phí liên quan đếnviệc cưỡng chế tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm cho cơ quan xử lý trậttự xây dựng trước khi thực hiện việc cung cấp điện, nước theo quy định tại khoản5 của điều này.

Chương III

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12. Khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân bị xử phạthành chính có quyền khiếu nại; mọi công dân có quyền tố cáo với cơ quan có thẩmquyền về hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình xử lý các vi phạm trật tựxây dựng trên địa bàn thành phố.

Trong thời hạn giải quyết khiếunại, tố cáo, tổ chức, cá nhân vi phạm vẫn phải thi hành quyết định xử phạt hànhchính của cơ quan xử lý vi phạm.

2. Trình tự, thủ tục khiếu nại,tố cáo và thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật vềkhiếu nại, tố cáo.

Điều 13. Khen thưởng và xử lývi phạm

1. Cá nhân, tổ chức có thànhtích tốt trong công tác quản lý, phát hiện, thông báo và xử lý vi phạm trật tựxây dựng trên địa bàn thành phố được khen thưởng theo quy định pháp luật vềkhen thưởng.

2. Cá nhân, tổ chức vi phạm cácquy định của Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan thì tuỳtheo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệmhình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14.

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phốihợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn việc lập chi phí phục vụ cho côngtác cưõng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phốihợp với Công an thành phố, Sở Y tế và các cơ quan có liên quan khác soạn thảo,trình UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có chức năngtrong việc thi hành quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính đảm bảotrật tự, an toàn trong quá trình thực hiện cưỡng chế.

Điều 15. Trong quá trìnhthực hiện nếu có gì vướng mắc, các ngành, đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng tổng hợptrình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp ./.