ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2007/QĐ-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 26 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUI ĐỊNH DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNGTHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui định về dạy thêm họcthêm;

Căn cứ Thông tư liên Bộ số 16/TT-LB ngày 13tháng 9 năm 1993 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Tài chính Hướng dẫn thựchiện việc dạy thêm ngoài giờ của giáo viên các trường phổ thông công lập;

Xét đề nghị tại Công văn số: 56/SGD &ĐT-TTr ngày 19 tháng 6 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về dạy thêm họcthêm” áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn tổchức thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày ký và thay cho Quyết định số 41/2001/QĐ-UB ngày 10 tháng 8 năm 2001của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Qui định dạy thêm ngoài giờ của giáoviên các trường phổ thông.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Gíao dụcvà Đào tạo, Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch Uỷ bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

QUY ĐỊNH

VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND , ngày 26 tháng 6 năm2007 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng áp dụng

1. Dạy thêm, học thêm được nêu trong Quy địnhnày là hoạt động dạy học ngoài giờ học thuộc Kế hoạch của Chương trình giáo dụcphổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, với nội dung dạy học trong phạmvi chương trình giáo dục phổ thông.

2. Quy định này được áp dụng dạy thêm học thêmtrong và ngoài nhà trường, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện dạythêm; quy định trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện dạy thêm học thêm trênđịa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiệndạy thêm, học thêm

1. Nội dung và phương pháp dạy thêm học thêm phảigóp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho học sinh;phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và đặc điểm tâm sinh lý của người học;không gây nên tình trạng học quá nhiều và vượt quá sức tiếp thu của người học.

2. Hoạt động dạy thêm có thu tiền chỉ được thựchiện sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, trừ trường hợp khi đượcUỷ ban nhân dân Tỉnh quy định miễn giấy phép.

3. Không được dùng nhiều hình thức ép buộc họcsinh học thêm để thu tiền.

Điều 3. Các trường hợpkhông thực hiện dạy thêm, học thêm

1. Đối với các trường dạy 2 buổi trong một ngày,nhà trường và giáo viên không được tổ chức dạy thêm học thêm cho học sinh; việcôn tập thi tốt nghiệp, thi chuyển cấp, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng họcsinh giỏi chỉ bố trí trong các buổi học tại trường.

2. Không dạy thêm học thêm cho học sinh tiểu học,trừ các trường hợp: nhận quản lý học sinh ngoài giờ học theo yêu cầu của Cha mẹhọc sinh; phụ đạo cho các học sinh học lực yếu, kém; luyện tập kỹ năng đọc, viết;bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao cho học sinh khi đã được cơ quan cóthẩm quyền cấp giấy phép.

3. Cơ sở giáo dục đại học không tổ chức dạy thêmhọc thêm theo chương trình giáo dục phổ thông cho người học không phải là họcsinh, học viên của cơ sở giáo dục đại học đó.

Điều 4. Dạy thêm, học thêmtrong nhà trường

1. Dạy thêm học thêm trong nhà trường là dạythêm học thêm do nhà trường phổ thông, các cơ sở giáo dục khác được phép dạy họctheo chương trình giáo dục phổ thông thực hiện.

2. Dạy thêm học thêm trong nhà trường bao gồm:phụ đạo học sinh có học lực yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; dạy thêm cho nhữnghọc sinh có nguyện vọng củng cố, bổ sung kiến thức; ôn thi tuyển sinh cho họcsinh lớp 9; ôn thi tốt nghiệp phổ thông, thi tuyển sinh và đại học, cao đẳngcho học sinh lớp 12.

Điều 5. Dạy thêm học thêmngoài nhà trường

1. Dạy thêm học thêm ngoài nhà trường là dạythêm học thêm do các tổ chức khác, ngoài các tổ chức được quy định tại Khoản 1,Điều 4 của Quy định này, hoặc do các cá nhân thực hiện.

2. Dạy thêm học thêm ngoài nhà trường bao gồm: bồidưỡng kiến thức, ôn luyện thi. Tổ chức, cá nhân đăng ký mở lớp dạy thêm phải cóđủ giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BANNHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CƠ QUAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC, CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN DẠY THÊM

Điều 6. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo, quản lý ngành giáo dục - đào tạo tổchức thực hiện việc dạy thêm học thêm trên địa bàn đúng theo quy định dạy thêmhọc thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

- Hướng dẫn cấp xã, phường, thị trấn phốihợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra việc dạy thêm học thêm trênđịa bàn quản lý.

Điều 7. Trách nhiệm của SởGiáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, độtxuất các tổ chức cá nhân được cấp phép dạy thêm học thêm nhằm bảo đảm hiệu lựccủa quy định về dạy thêm học thêm; phát hiện nhân tố tích cực, ngăn ngừa và xửlý những sai phạm theo quy định của pháp luật.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng PhòngGiáo dục và Đào tạo công khai nơi tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và số điệnthoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ảnh về dạy thêm, đồng thờigiao cho Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc cán bộ chuyên trách Thanh traPhòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp tiếp nhận các ý kiến phản ảnh về việc dạythêm học thêm trong phạm vi quản lý để xử lý kịp thời theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của Hiệutrưởng, thủ trưởng các cơ sở giáo dục

Hiệu trưởng nhà trường và người đứng đầu cơ sởgiáo dục khác nói tại khoản 1 Điều 4 của Quy định này chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức và quản lý dạy thêm học thêm trongnhà trường, bảo đảm quyền lợi của người học; kiểm tra hoạt động dạy thêm họcthêm trong nhà trường và ngoài nhà trường của giáo viên do trường mình quản lý.Thực hiện đúng, đủ phân phối chương trình; không cắt xén chương trình, nội dungdạy học chính khoá đã quy định để dành cho dạy thêm học thêm.

2. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghịcơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm các quy định về dạy thêm học thêm; định kỳtổng kết và báo cáo tình hình dạy thêm học thêm theo yêu cầu của cơ quan quảnlý giáo dục.

3. Đơn vị phải có bảng hoặc góc dán thông tinriêng biệt về dạy thêm học thêm (tại phòng giáo viên), để công khai các chủtrương, các hoạt động và thu chi tài chính dạy thêm học thêm của đơn vị .

4. Thủ trưởng đơn vị công khai nơi tiếp công dântại trụ sở cơ quan và số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phảnảnh về dạy thêm học thêm trong phạm vi quản lý để xử lý kịp thời theo quy định.

Điều 9. Trách nhiệm của cáctổ chức, cá nhân dạy thêm ngoài nhà trường

1. Thực hiện các quy định tại văn bản này và cácquy định khác về hoạt động giáo dục. Trước khi thực hiện dạy thêm, tổ chức, cánhân dạy thêm phải được cấp phép dạy thêm. Trong quá trình tổ chức dạy phải mởđầy đủ các loại sổ quản lý việc dạy và học theo quy định, báo cáo đơn vị cấp giấyphép kế hoạch dạy thêm, nội dung dạy thêm, danh sách người học, danh sách ngườidạy để được quản lý, điều chỉnh.

2. Quản lý người học và tôn trọng quyền lợi củangười học. Nếu tạm ngừng hoặc chấm dứt dạy thêm, phải báo cho cơ quan cấp phépvà thông báo công khai cho người học biết trước ít nhất là 30 ngày tính đếnngày tạm ngừng hoặc chấm dứt việc dạy và học, hoàn trả các khoản tiền đã thu củangười học tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện dạy.

Chương III

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤTLƯỢNG DẠY THÊM HỌC THÊM

Điều 10. Tiêu chuẩn người dạy

1. Cá nhân là cán bộ giáo viên đang công táctrong ngành giáo dục, xin cấp phép tự tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường phải cóđủ các điều kiện sau đây :

a. Có bằng tốt nghiệp sư phạm phù hợp chuyênngành đăng ký dạy thêm.

b. Đã được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên.

c. Không trong thời gian chấp hành kỷ luật.

2. Cá nhân, người ngoài ngành giáo dục, xin cấpphép tự tổ chức dạy thêm tại nhà phải có đủ các điều kiện sau :

a. Có bằng tốt nghiệp sư phạm phù hợp chuyênngành đăng ký dạy thêm.

b. Chấp hành tốt luật pháp Nhà nước.

c. Giấy khám đủ sức khỏe theo qui định.

Điều 11. Cơ sở vật chất vàđịa điểm dạy thêm

1. Cơ sở vật chất lớp học đảm bảo yêu cầu tạiQuy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế.

2. Đối với các địa điểm dạy thêm ngoài nhà trường,ngoài việc phải thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày18/4/2000 của Bộ Y tế cần phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a. Không làm mất trật tự an ninh khu vực, có địađiểm giữ xe và an toàn giao thông.

b. Không tổ chức dạy chung với các hình thứckinh doanh và sinh hoạt gia đình.

Điều 12. Tổ chức nhóm lớp,hồ sơ quản lý nhóm lớp học sinh, giáo án giảng dạy

1. Các cơ sở giáo dục tổ chức dạy thêm học thêmđược tổ chức thành các nhóm hoặc lớp học. Số lượng mỗi nhóm không quá 15 họcsinh và mỗi lớp không quá 45 học sinh.

2. Cá nhân giáo viên tự tổ chức dạy thêm chỉ đượctổ chức theo hình thức nhóm học sinh.

3. Các nhóm, lớp học phải có hồ sơ và được theodõi quản lý chặt chẽ, đảm bảo chất lượng dạy và học như dạy chính khoá.

4. Giáo viên dạy thêm phải có giáo án, nội dungđáp ứng yêu cầu giảng dạy, không được rò rĩ nội dung các bài kiểm tra trong dạychính khoá.

Chương IV

THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤPGIẤY PHÉP

Điều 13. Thủ tục, hồ sơđăng ký xin cấp giấy phép

1. Cá nhân đăng ký dạy thêm:

a. Đơn xin phép dạy thêm, theo mẫu, có xác nhậncủa chính quyền địa phương cấp xã về địa điểm dạy và xác nhận về nhân thân cánhân ngoài biên chế ngành giáo dục.

b. Bản sao văn bằng, có công chứng, chứng thực.

c. Giấy khám đủ sức khỏe theo qui định (dành chongười dạy thêm ngoài biên chế của ngành giáo dục).

d. Đảm bảo đầy đủ nội dung, chương trình và thờigian dạy thêm.

2. Cá nhân, tổ chức đăng ký mở cơ sở dạy thêm.

a. Đơn xin phép mở cơ sở dạy thêm, theo mẫu, cóxác nhận của chính quyền địa phương cấp xã về địa điểm dạy và nhân thân chủ cơsở.

b. Đảm bảo đầy đủ nội dung, chương trình và thờigian dạy thêm.

c. Đảm bảo đầy đủ đội ngũ giáo viên theo yêu cầu(kèm giấy khám sức khoẻ và bản sao văn bằng).

d. Giấy khám đủ sức khỏe theo qui định của chủcơ sở.

Điều 14. Thẩm quyền cấp giấyphép, thu hồi giấy phép.

1. Uỷ ban nhân dân Tỉnh ủy quyền cho Sở Giáo dụcvà Đào tạo thực hiện việc cấp phép dạy thêm theo qui định. Giấy phép được cấpkhông thời hạn.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cánhân và cơ sở vi phạm Quy định về dạy thêm sẽ bị thu hồi giấy phép và bị xử lýtheo quy định của Pháp luật.

Điều 15. Miễn cấp giấy phépdạy thêm cho các cá nhân, đơn vị sau: (khi có đầy đủ các điều kiện dạy thêm nêutại Chương III của Quy định)

1. Các trường phổ thông và các cơ sở giáo dụccông lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý.

2. Các cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục, đạtcác danh hiệu:

a. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh hoặc ngành 3 lượttrở lên.

b. Chiến sĩ thi đua cấp quốc gia.

c. Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân.

d. Huân chương lao động hoặc Anh hùng lao độngcác hạng.

* Các cá nhân, đơn vị nêu trên được miễn cấp giấyphép dạy thêm, nhưng phải thực hiện các thủ tục về đăng ký dạy thêm theo qui định.

Chương V

QUY ĐINH MỨC THU TIỀN HỌCTHÊM VÀ THỜI GIAN HỌC

Điều 16. Quy đinh mức tiềnhọc thêm và thời gian học

1. Mức thu trong nhà trường:

Hiệu trưởng nhà trường thống nhất với Ban đại diệnCha mẹ học sinh về mức thu tiền học thêm để chi bồi dưỡng cho giáo viên giảng dạycụ thể như sau:

a. Tiểu học: không quá 20.000 đồng/tiết.

b. Trung học cơ sở: không quá 25.000 đồng/tiết.

c. Trung học phổ thông : không quá 30.000 đồng/tiết.

2. Mức thu tại các cơ sở, cá nhân ngoài nhà trường:

a. Tiểu học, có 2 đối tượng :

- Bồi dưỡng học sinh yếu kém và rèn luyện kỹ năngđọc, viết. Dạy 2 buổi/tuần, mỗi buổi không quá 3 tiết, không quá 40.000đ/họcsinh/tháng.

- Quản lý học sinh theo yêu cầu của cha mẹ họcsinh. Thời gian 5 buổi/tuần, không quá 50.000đồng/học sinh/tháng. Tiền ăn uống,phương tiện đưa đón có thoả thuận riêng với cha mẹ học sinh.

b. Học sinh trung học, dạy 2 buổi/tuần, mỗi buổikhông quá 3 tiết:

- Trung học cơ sở, thu không quá 50.000đ/họcsinh/môn/tháng.

- Trung học phổ thông, thu không quá 60.000đ/họcsinh/môn/tháng.

3. Trường hợp nhóm học có số học sinh ít hơntheo qui định, mà đã có sự thoả thuận bằng văn bản giữa nhóm cha mẹ học sinh vớingười dạy, thì việc thu tiền học thêm được thoả thuận tăng lên, nhưng không vượtquá 2 lần theo Quy định này.

4. Luyện thi đại học, cao đẳng.

Tiền thu học thêm không vượt quá 150.000đ/họcsinh/môn/khoá loại 45 tiết.

5. Quy định mức thu tiền học thêm cho phép điềuchỉnh tăng theo tỉ lệ điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu của Nhà nước. Sở Giáodục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về việc điều chỉnh này.

Điều 17. Quy định mức chivà việc đăng nộp tiền học thêm

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể mụcII, điểm 2 Thông tư liên Bộ số 16/TT-LB ngày 13/9/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạovà Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc dạy thêm ngoài giờ của giáo viên tạicác trường phổ thông công lập.

Chương VI

THANH TRA, KIỂM TRA,KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18. Thanh tra, kiểmtra

Các đơn vị và cá nhân tổ chức dạy thêm chịu sựkiểm tra của cơ quan cấp phép hoạt động dạy thêm học thêm và của cơ quan cóliên quan được pháp luật qui định.

Điều 19. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy định về dạythêm học thêm, được các cơ quan quản lý giáo dục đánh giá có nhiều đóng góptrong việc nâng cao chất lượng giáo dục thì được khen thưởng theo quy định củaPháp luật.

Điều 20. Xử lý vi phạm.

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định về dạy thêmhọc thêm, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tạiNghị đinh số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về xử phạthành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2. Cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quảnlý khi vi phạm Quy định về dạy thêm học thêm, thì bị xử lý theo Quy định tạiNghị đinh số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về xử lý kỷluật cán bộ, công chức.

3. Các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạmnghiêm trọng hoặc tái phạm Quy định về dạy thêm học thêm, có hành vi lừa đảo hoặctổ chức dạy trái với Quy định này dẫn tới vi phạm các quy định về trật tự antoàn xã hội thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật./.