ubnd tØnh hi d­ng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/2011/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN VÀ GIÁHỢP ĐỒNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22-8-2011 của Chínhphủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở côngty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân vàcác cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16-9-2011 của BộLao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 70/2011/NĐ-CP ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình; Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26-5-2010 hướng dẫn phươngpháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29-7-2010 hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xâydựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc điều chỉnh dự toán vàgiá hợp đồng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành củatỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Uỷ bannhân dân các xã, phường, thị trấn; Chủ đầu tư các dự án và các chủ thể tham giahoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

QUY ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN VÀ GIÁHỢP ĐỒNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hànhkèm theo Quyết định số: 29/2011/QĐ-UBND Ngày 29 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnhHải Dương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nướctrên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện từ ngày01-10-2011 theo mức lương tối thiểu vùng (quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22-8-2011 của Chính phủ) đối với những khối lượng còn lại của công trình,gói thầu là đối tượng được điều chỉnh theo Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29-07-2010của Bộ Xây dựng (sau đây gọi chung là dự toán xây dựng công trình).

2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đã được lập theođơn giá quy định tại các văn bản sau đây của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương:

Quyết định số 1178/1999/QĐ-UB ngày 15-06-1999 về đơn giá xâydựng cơ bản (đã tính với mức lương tối thiểu là 144.000 đồng/tháng);

Quyết định số 4227/2001/QĐ-UBND ngày 19-12-2001 về đơn giácông tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản (đã tính với mức lương tối thiểu là210.000 đồng/tháng);

Quyết định số 4244/2006/QĐ-UBND ngày 11-12-2006 về đơn giáxây dựng công trình phần xây dựng; Quyết định số 4245/2006/QĐ-UBND ngày 11-12-2006về đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt; Quyết định số 4246/2006/QĐ-UBND ngày 11-12-2006 về đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng (đã tínhvới mức lương tối thiểu là 450.000 đồng/tháng với cấp bậc tiền lương theo bảnglương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 củaChính phủ).

Quyết định số 2828/2007/QĐ-UBND ngày 06-8-2007 và Quyết địnhsố 05/2008/QĐ-UBND ngày 17-01-2008 về đơn giá dịch vụ công ích đô thị (đã tínhvới mức lương tối thiểu là 450.000 đồng/tháng);

Văn bản số 33, 34, 36, 37, 38/UBND-VP ngày 09-01-2008 của Uỷban nhân dân tỉnh Hải Dương về đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, lắpđặt, sửa chữa, khảo sát và giá ca máy;

3. Điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thi côngthực hiện từ ngày 01-10-2011 đối với khối lượng thi công công trình chuyển tiếpsau ngày 01 tháng 10 năm 2011.

4. Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụngcác nguồn vốn khác áp dụng các quy định điều chỉnh dự toán theo quy định này.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều chỉnh chi phí nhân công đối với khối lượng thicông còn lại sau ngày 01-10-2011

1. Tại thành phố Hải Dương (mức lương tối thiểu vùng 1.780.000đồng/tháng):

a) Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình lập theo đơn giáXDCB ban hành kèm theo Quyết định số 1178/1999/QĐ-UB ngày 15-6-1999:

- Chiphí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = (4,32 x 3,955) = 17,086

- Chiphí nhân công trong đơn giá máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNCMTC= 17,086

b) Điềuchỉnh dự toán xây dựng công trình lập theo đơn giá công tác sửa chữa trong XDCBban hành kèm theo Quyết định số 4227/2001/QĐ-UBND ngày 19-12-2001:

- Chiphí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC= (2,95 x 3,955) = 11,667

- Chiphí nhân công trong đơn giá máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNCMTC= 11,667

c) Điềuchỉnh dự toán xây dựng công trình lập theo đơn giá xây dựng công trình ban hànhkèm theo các Quyết định số 4244/2006/QĐ-UBND 4245/2006/QĐ-UBND ngày 11-12-2006hoặc lập theo đơn giá xây dựng công trình của UBND tỉnh đã công bố tại các Vănbản số 33, 34, 37/UBND-VP ngày 09-01-2008 và đơn giá dịch vụ công ích đô thịban hành tại các Quyết định số 2828/2007/QĐ-UBND ngày 06-8-2007, số05/2008/QĐ-UBND ngày 17-01-2008:

- Chiphí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC= 3,955

- Chiphí nhân công trong đơn giá máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNCMTC= 3,955

d) Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng:

- Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng côngtrình lập theo đơn giá dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết địnhsố 4246/2006/QĐ-UBND ngày 11-12-2006 hoặc lập theo đơn giá của tỉnh đã công bốtại Văn bản số 36/UBND-VP ngày 09-01-2008 được nhân với hệ số điều chỉnhKĐCNC= 3,955

2. Tại thị xã Chí Linh và các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, KimThành, Kinh Môn, Gia lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ (mức lương tối thiểu vùng 1.550.000 đồng/tháng):

a) Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình lập theođơn giá XDCB ban hành kèm theo Quyết địnhsố 1178/1999/QĐ-UB ngày 15-6-1999:

- Chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = (4,32 x 3,444) = 14,878

- Chi phí nhân công trong đơn giá máy thi công đượcnhân với hệ số điều chỉnh KĐCNCMTC = 14,878

b) Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình lập theođơn giá công tác sửa chữa trong XDCB ban hành kèm theo Quyết định số4227/2001/QĐ-UBND ngày 19-12-2001:

- Chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = (2,95 x 3,444) = 10,16

- Chi phí nhân công trong đơn giá máy thi công đượcnhân với hệ số điều chỉnh KĐCNCMTC = 10,16

c) Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình lập theođơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo các Quyết định số4244/2006/QĐ-UBND 4245/2006/QĐ-UBND ngày 11-12-2006 hoặc lập theo đơn giá xâydựng công trình của UBND tỉnh đã công bố tại các Văn bản số 33, 34, 37/UBND-VPngày 09-01-2008 và đơn giá dịch vụ công ích đô thị ban hành tại các Quyết địnhsố 2828/2007/QĐ-UBND ngày 06-8-2007, số 05/2008/QĐ-UBND ngày 17-01-2008:

- Chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = 3,444

- Chi phí nhân công trong đơn giá máy thi công đượcnhân với hệ số điều chỉnh KĐCNCMTC = 3,444

d) Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng:

- Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng côngtrình lập theo đơn giá dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết địnhsố 4246/2006/QĐ-UBND ngày 11-12-2006 hoặc lập theo đơn giá của tỉnh đã công bốtại Văn bản số 36/UBND-VP ngày 09-01-2008 được nhân với hệ số điều chỉnhKĐCNC= 3,444

3. Tại các huyện ThanhHà, Ninh Giang, Thanh Miện (mức lương tối thiểu vùng 1.400.000 đồng/tháng):

a) Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình lập theođơn giá XDCB ban hành kèm theo Quyết định số 1178/1999/QĐ-UB ngày 15-6-1999:

- Chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC= (4,32 x 3,111) = 13,44

- Chi phí nhân công trong đơn giá máy thi công được nhân vớihệ số điều chỉnh KĐCNCMTC = 13,44

b) Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình lập theo đơn giácông tác sửa chữa trong XDCB ban hành kèm theo Quyết định số 4227/2001/QĐ-UBND ngày19-12-2001:

- Chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC= (2,95 x 3,111) = 9.177

- Chi phí nhân công trong đơn giá máy thi công được nhân vớihệ số điều chỉnh KĐCNCMTC = 9,177

c) Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình lập theo đơn giáxây dựng công trình ban hành kèm theo các Quyết định số 4244/2006/QĐ-UBND 4245/2006/QĐ-UBNDngày 11-12-2006 hoặc lập theo đơn giá xây dựng công trình của UBND tỉnh đã côngbố tại các Văn bản số 33, 34, 37/UBND-VP ngày 09-01-2008 và đơn giá dịch vụcông ích đô thị ban hành tại các Quyết định số 2828/2007/QĐ-UBND ngày 06-8-2007,số 05/2008/QĐ-UBND ngày 17-01-2008:

- Chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC= 3,111

- Chi phí nhân công trong đơn giá máythi công được nhân vớihệ số điều chỉnh KNCMTC = 3,111

d) Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng:

- Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng côngtrình lập theo đơn giá dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết địnhsố 4246/2006/QĐ-UBND ngày 11-12-2006 hoặc lập theo đơn giá của tỉnh đã công bốtại Văn bản số 36/UBND-VP ngày 09-01-2008 được nhân với hệ số điều chỉnhKĐCNC= 3,111

4. Tại các xã được hưởng hệ số phụ cấp khu vực:

Các công trình xây dựng ở các xã được hưởng phụ cấp khu vựcđược tính bổ sung thêm chi phí nhân công ( hệ số F1 ) trong bảngtổng hợp kinh phí dự toán như sau:

Chi phí nhân công

Quyết định 29/2011/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán và giá hợp đồng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

NC

Trong đó:

Qj : Khối lượng công tác xây lắp thứ j.

Djnc: Chi phí nhân công trong đơn giá XDCB củacông tác xây lắp thứ j.

F1 : Các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo tiềnlương tối thiểu mà chưa được tính hoặc chưa đủ trong đơn giá XDCB.

h1n : Hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trongđơn giá so với tiền lương tối thiểu của các nhóm lương thứ n.

- Nhóm I : h1.1 = 2,342 - Nhóm II : h1.2= 2,493

- Nhóm III : h1.3 = 2,638

Knc : Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công.

Bảng hệ số F1 đối với các xã được hưởng hệ số phụ cấp khuvực:

(Theo thông tư liên tịch số: 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005).

1. Huyện Kinh Môn:

- Hệ số 0,2

Các xã: Tân Dân, Minh Tân, Phú Thứ, Duy Tân, Hoành Sơn.

- Hệ số 0,1

Các xã: Hiệp Sơn, Hiệp Hoà, Thượng Quận, An Phụ,

Phạm Mệnh, Hiệp An, Thất Hùng, An Sinh, Thái Sơn,

Bạch Đằng, Lê Ninh, Phúc Thành và Thị trấn Kinh Môn.

2. Thị xã Chí Linh:

- Hệ số 0,2

Các xã, phường: Hoàng Hoa Thám, Bắc An, Hoàng Tiến,

Lê Lợi, Hưng Đạo, Cộng Hoà, Thái Học,

An Lạc, Kênh Giang, Hoàng Tân, Văn Đức.

- Hệ số 0,1

Các xã, phường: Chí Minh, Văn An, Nhân Huệ, Cổ Thành,

Đồng Lạc, Tân Dân.

Điều 4. Điều chỉnh chi phí máy thi công đối với khối lượngthi công còn lại sau ngày 01-10-2011

1. Đối với hợp đồng có điều chỉnh giá, sau khi tính dự toán,tính được khối lượng ca máy thi công thì lập dự toán chi phí máy thi công, phântích giá khấu hao, nhiên liệu, năng lượng, nhân công tiêu hao để bù trực tiếpvà không tính hệ số điều chỉnh. Hao phí phần chi phí nhân công theo các hệ sốđiều chỉnh nêu trên; hao phí nhiên liệu, năng lượng theo giá công bố của liênsở Tài chính - Xây dựng tại thời điểm lập để tính giá ca máy như tính đơn giácông trình. Việc xác định giá ca máy thực hiện theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26-5-2010 của Bộ Xây dựng.

2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định chỉ được điều chỉnhnhân công trong đơn giá ca máy theo các hệ số KNCMTC nêutrên.

Điều 5. Điều chỉnh dự toán và giá hợp đồng xây dựng

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán các khối lượngthực hiện từ ngày 01-10-2011 phải tuân thủ theo các điều khoản và các điều kiệnđã thỏa thuận được hai bên ký kết trong hợp đồng.

2. Phương pháp điều chỉnh cụ thể:

a) Thời hạn của hợp đồng được kết thúc trước ngày 30-9-2011nhưng vì lý do nào đó mà công trình vẫn chưa hoàn thành, phải thi công tiếpsang ngày 01-10-2011 thì chủ đầu tư có trách nhiệm phải làm rõ nguyên nhân chậmtiến độ, khối lượng chậm tiến độ phải thi công chuyển tiếp để làm căn cứ tínhđiều chỉnh dự toán.

Nếu chậm tiến độ do lỗi chủ quan của của nhà thầu thi cônggây nên, như năng lực tài chính kém, biện pháp thi công không hợp lý thì toànbộ khối lượng thi công chuyển tiếp sau ngày 01-10-2011 không được điều chỉnhtheo quy định này.

Nếu chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu tư vấn gây nên, thìphần khối lượng thi công chuyển tiếp sau ngày 01-10-2011 được điều chỉnh theoquy định này. Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định khối lượng chậm tiến độ chuyểnsang sau ngày 01-10-2011 do các nhà thầu tư vấn gây nên và chịu trách nhiệmtrước pháp luật về độ chính xác của việc xác định khối lượng chậm. Phần kinhphí phát sinh trừ vào phần kinh phí được hưởng của nhà thầu gây ra, (trường hợptrong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn có quy định điều khoản phạtnếu giá trị kinh tế phát sinh nhỏ hơn giá trị trong điều khoản phạt đã quy địnhtrong hợp đồng thì áp dụng điều khoản phạt, nếu lớn hơn giá trị trong điềukhoản phạt thì áp dụng theo quy định này) nếu phần kinh phí được hưởng của nhàthầu tư vấn gây ra không đủ thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xinbổ sung và đồng thời gửi thông báo danh sách, mức độ vi phạm của các nhà thầutư vấn gây ra chậm tiến độ đến các cơ quan quản lý nhà nước, các phương tiệnthông tin đại chúng trong toàn tỉnh làm căn cứ để đánh giá năng lực nhà thầukhi tham gia hoạt động xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.

Nếu chậm tiến độ do lỗi của chủ đầu tư gây nên, thì phầnkhối lượng thi công chuyển tiếp sang sau ngày 01-10-2011 được điều chỉnh theoquy định này. Phần kinh phí phát sinh này, chủ đầu tư phải báo cáo người quyếtđịnh đầu tư bổ sung và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiệnhành của Nhà nước.

Nếu phần khối lượng chậm tiến độ do khách quan mà không phảido bên nào gây ra thì toàn bộ khối lượng thi công chuyển tiếp sang sau ngày30-10-2011 được điều chỉnh theo quy định này. Chủ đầu tư và nhà thầu thi côngphải thống nhất gia hạn thêm thời gian thi công, trình cấp có thẩm quyền phêduyệt làm căn cứ để tính điều chỉnh dự toán.

b) Thời hạn của hợp đồng được kết thúc sau ngày 01-10-2011thì toàn bộ phần khối lượng thi công kể từ ngày 01-10-2011 được điều chỉnh theoquy định này nhưng phải đảm bảo các điều kiện:

- Đối với các công trình khi ký hợp đồng đã có bản tiến độchi tiết kèm theo thì chủ đầu tư căn cứ tiến độ thi công đã ký kết trong hợpđồng xác định khối lượng thực hiện từ sau ngày 01-10-2011 được thể hiện trênbản tiến độ đã ký trong hợp đồng để lập dự toán điều chỉnh theo quy định này vàphải chịu trách nhiệm trước pháp luật về độ chính xác của phần khối lượng đượctính điều chỉnh.

- Đối với các công trình khi ký hợp đồng không có bản tiếnđộ chi tiết kèm theo thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ các điều khoản đã thỏathuận trong hợp đồng để lập bổ sung tiến độ chi tiết cho phù hợp và phải chịutrách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc lập tiến độ bổ sung. Chủđầu tư căn cứ tiến độ thi công lập bổ sung xác định khối lượng thực hiện từ saungày 01-10-2011 để lập dự toán điều chỉnh theo quy định này và phải chịu tráchnhiệm trước pháp luật về độ chính xác của phần khối lượng được tính điều chỉnh.Đối với các công trình không có tiến độ chi tiết kèm theo thì không được xemxét tính điều chỉnh theo quy định này.

- Những khối lượng đã thể hiện trên bảng tiến độ trong hợpđồng, phải thi công xong trước ngày 01-10-2011 nhưng đến hết ngày 30-9-2011chưa thực hiện xong phải chuyển sang sau ngày 01-10-2011 thì chủ đầu tư căn cứcác điều kiện quy định tại điểm a, mục 2- Điều 5 để điều chỉnh.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Chủ đầu tư căn cứ theo nội dung của quy định này lập dựtoán xây dựng công trình điều chỉnh, tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy địnhphân cấp quản lý về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với công trình xây dựng được lập đơn giá riêng (đơngiá xây dựng công trình), chủ đầu tư căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhànước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán chi phí xâydựng công trình theo hướng dẫn nêu trên xác định mức điều chỉnh chi phí nhâncông, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác (nếu có) trong dự toán xâydựng công trình.

3. Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã thực hiện theocác Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13-6-2007 và số 112/2009/NĐ-CP ngày 14-12-2009của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình không theo hợp đồngtrọn gói mà đang thi công dở dang thì theo phương pháp nêu trên để điều chỉnhdự toán. Dự toán điều chỉnh do chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt, trình tự theoquy định hiện hành.

4. Công trình đang lập, thẩm định tổng mức, dự toán xây dựngcông trình thì căn cứ vào phương pháp điều chỉnh chi phí nhân công, máy thicông nêu trên và các quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26-5-2010 củaBộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhđể lập, thẩm định và phê duyệt.

5. Công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toántrước thời điểm quyết định này có hiệu lực thì không điều chỉnh theo quy địnhtại Quyết định này.

6. Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theoQuyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 25-10-2010 của UBND tỉnh Hải Dương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phảnánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết./.