ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2013/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀBÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2009/QĐ-UBND NGÀY 13/02/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHKON TUM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ CÁN BỘ TĂNG CƯỜNG, LUÂN CHUYỂN, THUHÚT TRÍ THỨC TRẺ, CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN LÂM VỀ CÔNG TÁC TẠI 14 XÃ TRỌNGĐIỂM ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, côngchức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùngcó điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức vàngười hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X) về bãi bỏNghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh (khóaIX) về thông qua Đề án hỗ trợ cán bộ tăng cường, luân chuyển, thu hút trí thứctrẻ, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm về công tác tại 14 xã trọng điểm đặc biệtkhó khăn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Văn bản số 1862/SNV-XDCQ ngày 31 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số16/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum triển khaithực hiện Đề án hỗ trợ cán bộ tăng cường, luân chuyển, thu hút trí thức trẻ,cán bộ khuyến nông, khuyến lâm về công tác tại 14 xã trọng điểm đặc biệt khókhăn.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chế độ, chính sách đối với cán bộtăng cường, luân chuyển và các trí thức trẻ, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm vềcông tác tại các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn được tiếp tục thực hiện theoquy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chínhphủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lươngtrong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệtkhó khăn; và thực hiện theo các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ: Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Công báo tỉnh Kon Tum;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: Văn thư, TH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải