ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2013/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở MỘT SỐ VỊ TRÍ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ VÀ HUYỆNM'ĐRẮK QUY ĐỊNH TẠI BẢNG GIÁ ĐẤT Ở BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2013/QĐ-UBND NGÀY 11/01/2013 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗtrợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai,Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xácđịnh giá đất và khung giá các loại đất, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số188/2004/NĐ-CP Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất,bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và BộTài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnhbảng giá đất thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 75/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về khung giácác loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 236/TTr-STNMT ngày 27/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh giá đất ởmột số vị trí trên địa bàn thị xã Buôn Hồ và huyện M'Đrắk tại Bảng giá đất ởban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnhĐăk Lăk ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã vàthành phố của tỉnh năm 2013, như sau:

1. Điều chỉnh mức giá đất ở tại xãEa M'lây, huyện M'Đrăk trong Bảng số 08: Giá đất trên địa bàn huyện M'Đrăk năm2013.

ĐVT:Đồng/m2

Tên đường

Đoạn đường

Mức giá

Từ

Đến

Đường giao thông chính

Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lưu Văn Lực

Tại ngã ba có đường xuống đập 36

90.000

2. Điều chỉnh mức giá đất ở tạiphường Thiện An, thị xã Buôn Hồ trong Bảng số 02: Giá đất ở trên địa bàn thị xãBuôn Hồ năm 2013.

ĐVT:Đồng/m2

Tên đường

Đoạn đường

Mức giá

Từ

Đến

Lê Đức Thọ

Hùng Vương

Đến hết ranh giới đất nhà ông Phạm Như Vĩnh (thửa đất số 36, tờ bản đồ số 5).

420.000

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cụctrưởng Cục thuế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy (thay b/cáo);
- TT. HĐND tỉnh (nt);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- TT Công báo, TT Tin học tỉnh;
- Các BP: NLN, TH, CN, NC;
- Lưu: VT, TM, NLN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải