ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/2013/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCCHI GIẢI THƯỞNG ĐỐI VỚI HỘI THI, HỘI DIỄN THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, NGHỆ THUẬTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 114/2013/NQ-HĐND ngày 05tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định khung mức chigiải thưởng đối với hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trênđịa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi giải thưởng đối vớihội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh ĐồngTháp.

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với cá nhân, tổ chức khi tham gia hộithi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Nội dung và mức chi: theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Kinh phí chi giải thưởng hội thi,hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh sử dụng từ nguồnkinh phí sự nghiệp văn hóa theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn thu, nguồnhuy động hợp pháp khác của đơn vị.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký. Mức chi giải thưởng quy định tại Quyết định này đượcáp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013; bãi bỏ Công văn số 572/UBND-PPLT ngày 31tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt định mứcchi của ngành Văn hóa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC CHIGIẢI THƯỞNG ĐỐI VỚI HỘI THI, HỘI DIỄN THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT TRÊNĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Nội dung

Mức chi giải thưởng(tính theo hệ số lần mức lương tối thiểu chung)

Huy chương vàng (hoặc giải A)

Huy chương bạc (hoặc giải B)

Huy chương đồng (hoặc giải C)

Giải khuyến khích

1. Cấp tỉnh

a. Giải đồng đội

4,0

3,0

2,0

1,0

b. Giải thể loại

- Đờn ca, song ca, tam ca, kể chuyện

0,4

0,3

0,2

- Tốp ca, hợp ca, hoạt cảnh, liên khúc, múa, hòa tấu các thể loại tương đương

0,6

0,5

0,4

- Kịch, chập cải lương

0,6

0,5

0,4

- Giải cá nhân

0,4

0,3

0,2

- Giải sáng tác, biên tập, dàn dựng, cổ động trực quan

0,7

0,6

0,5

- Thi sáng tác nhạc, cổ, sáng tác kịch bản

5,3

3,5

2,2

0,9

- Thi sáng tác, ảnh cổ động, thời sự, nghệ thuật

3,0

2,0

1,0

0,8

2. Cấp huyện

Bằng 70% mức chi cấp tỉnh

3. Cấp xã

Bằng 50% mức chi cấp tỉnh