UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2013/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 18 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHMỨC HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ, XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ CỬ ĐI ĐÀO TẠO TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích pháttriển hợp tác xã;

Căn cứ Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợcác sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồidưỡng của hợp tác xã;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờtrình số 186/TTr-SKHĐT ngày 23 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ,xã viên được hợp tác xã cử đi đào tạo tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre nhưsau:

- Các chức danh trong Ban Quản trị, Ban Kiểmsoát, Ban Chủ nhiệm, Kế toán trưởng, xã viên làm việc chuyên môn kỹ thuật,nghiệp vụ của hợp tác xã, được hợp tác xã cử đi đào tạo (chính quy hoặc tạichức) tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trường dạynghề nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 4, Điều 4Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một sốchính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, được hỗ trợ 50% tiền họcphí theo quy định của trường nhưng tối đa không quá 2.500.000 đồng/người/năm.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn kinh phí sựnghiệp đào tạo của tỉnh.

- Phương thức hỗ trợ: Ngân sách cấp cho cơ quanchủ quản để hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng được cử đi đào tạo.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủtrưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhândân các huyện, thành phố Bến Tre và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngàykể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo