ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 31 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌCPHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, NĂM HỌC 2013-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chếthu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từnăm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn,giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơsở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học2014-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày12/7/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non vàphổ thông công lập chương trình đại trà năm 2013-2014;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờtrình số 135/TTr-SGD &ĐT ngày 24/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với cơsở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà trên địa bàntỉnh Lào Cai, năm học 2013-2014 như sau:

TT

Chia theo khu vực

Mức học phí
(Đơn vị: Nghìn đồng/tháng/học sinh)

Mầm non

THCS

THPT

1

Đối với các phường, thị trấn, xã thuộc khu vực I

100

80

100

2

Đối với các xã, thị trấn thuộc khu vực II

40

30

40

3

Đối với các xã thuộc khu vực III

20

15

20

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế mục a, khoản 1, Điều 3 của Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy địnhvề mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trênđịa bàn tỉnh Lào Cai từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015; học phí thiNghề phổ thông. Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định09/2012/QĐ-UBND ngày 23/3/2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội; Chủtịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứQuyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh