ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2013/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCHNHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂYDỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND cáccấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lýchất lượng công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Tờ trình số 2511/TTr-SXD ngày 05/11/2013 và Báo cáo thẩm định dự thảovăn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp số 110/BC-STP ngày 04 tháng 11 năm2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định nàybản “ Quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý chấtlượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc “.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các Sở, ban,ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và cáctổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

QUY ĐỊNH

VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠQUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

1. Quy định này quy định trách nhiệm của các cơ quanquản lý nhà nước về xây dựng trong công tác quản lý chất lượng công trình xâydựng được đầu tư bằng mọi nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Thông tưsố 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng(sau đây gọi tắt là Thôngtư 10/2013/TT-BXD )và Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chínhphủ(sau đây gọi tắt là Nghị định 15/2013/NĐ-CP ).

2. Các nội dung khác có liên quan không nêu tại quyđịnh này được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

1. Quy định này áp dụng đối với các Sở, ban, ngànhthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (sauđây gọi là UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sauđây gọi là UBND cấp xã); chủ đầu tư, nhà đầu tư, các nhà thầu trong nước vànước ngoài, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác quản lý chất lượngcông trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộclĩnh vực quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Côngan,

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm quản lý nhà nướcvề chất lượng công trình xây dựng.

1. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnhthống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn; cótrách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Điều 41 vàKhoản 1 Điều 45 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ;

2. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành gồm:Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải và Sở Nông nghiệp & PTNT có tráchnhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tạiĐiều 41 và Khoản 2 Điều 45 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ;

3. UBND cấp huyện có trách nhiệm quản lý chất lượngcông trình xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 45 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ;

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp chịu trách nhiệmquản lý chất lượng công trình xây dựng trong các khu công nghiệp tập trung.

Điều 4. Kiểm tra công tác nghiệm thuđưa công trình vào sử dụng.

1. Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng kiểm tracông tác nghiệm thu của chủ đầu tư đối với các công trình theo quy định tạiĐiều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ;

2. Nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra được thựchiện theo các quy định tại Điều 24 Thông tư 10/2013/TT-BXD ;

Điều 5. Phân công trách nhiệm kiểmtra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

1. Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủđầu tư đối với các công trình quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 25 Thông tư10/2013/TT-BXD trừ các công trình quy định tại Khoản 5 Điều này;

2. Sở Công thương kiểm tra công tác nghiệm thu củachủ đầu tư đối với các công trình quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 25 Thông tư10/2013/TT-BXD trừ các công trình quy định tại Khoản 5 Điều này;

3. Sở Giao thông vận tải kiểm tra công tác nghiệm thucủa chủ đầu tư đối với các công trình quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 25 Thôngtư 10/2013/TT-BXD trừ các công trình quy định tại Khoản 5 Điều này;

4. Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra công tác nghiệmthu của chủ đầu tư đối với các công trình quy định tại Điểm d Khoản 6 Điều 25Thông tư 10/2013/TT-BXD ;

5. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh kiểm tra côngtác nghiệm thu của chủ đầu tư đối với các công trình cấp III, cấp IV nằm trongcác khu công nghiệp tập trung thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở Xây dựng, SởCông thương và Sở Giao thông vận tải; Trong quá trình kiểm tra phải phối hợpvới Sở Xây dựng hoặc các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;

6. Giao Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xâydựng chuyên ngành ủy quyền (bằng văn bản cụ thể) việc kiểm tra công tác nghiệmthu đưa công trình vào sử dụng đối với một số công trình cấp III, cấp IV thuộcthẩm quyền kiểm tra cho UBND cấp huyện thực hiện.

Điều 6. Phối hợp kiểm tra công tácnghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Các cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tạiĐiều 5 Quy định này có trách nhiệm phối hợp trong việc kiểm tra công tác nghiệmthu của chủ đầu tư đối với các công trình xây dựng được quy định tại Khoản 7Điều 25 Thông tư 10/2013/TT-BXD .

Điều 7. Kiểm tra định kỳ, đột xuấtcủa cơ quan nhà nước về xây dựng.

1. Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyênngành và UBND cấp huyện lập kế hoạch và kiểm tra định kỳ, đột xuất theo các quyđịnh tại Điều 45 Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Điều 32 Thông tư 10/2013/TT-BXD;

2. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBNDcấp huyện có trách nhiệm gửi kế hoạch kiểm tra định kỳ về Sở Xây dựng trướcngày 10 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

Điều 8. Báo cáo về tình hình chấtlượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu choUBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng tình hình chất lượng và quản lý chất lượng côngtrình xây dựng trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và báo cáo độtxuất khi có yêu cầu theo mẫu quy định tại Phụ lục 06 Thông tư 10/2013/TT-BXD ;

2. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành vàUBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh định kỳ, đột xuất về tình hình chất lượng vàquản lý chất lượng công trình xây dựng, đồng thời gửi báo cáo về Sở Xây dựngtrước ngày 10 tháng 12 hàng năm để tổng hợp.

Điều 9. Báo cáo của chủ đầu tư chocơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

1. Đối với các công trình phải được cơ quan quản lý nhànước kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào sử dụng theo quyđịnh tại Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cáccơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tại Điều 5 Quy định này các nộidung ngay sau khi khởi công và hoàn thành công trình theo quy định tại Điều 24và Điều 30 Thông tư 10/2013/TT-BXD để kiểm tra theo quy định;

2. Chủ đầu tư, chủ sử dụng công trình có trách nhiệmbáo cáo đột xuất hoặc khi công trình xảy ra sự cố cho cơ quan quản lý nhà nướcvề xây dựng theo quy định tại Điều 30 Thông tư 10/2013/TT-BXD .

Điều 10. Xử lý vi phạm về quản lýchất lượng công trình xây dựng.

Đối với các vi phạm của các chủ thể tham gia hoạtđộng xây dựng được phát hiện trong quá kiểm tra theo quy định tại Điều 24 vàĐiều 32 Thông tư 10/2013/TT-BXD :

1. Giao Thanh tra Sở Xây dựng xử lý theo các quy địnhcủa pháp luật và thông báo kết quả xử lý về UBND tỉnh, Sở Xây dựng và các cơquan nhà nước liên quan;

2. Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phâncấp có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Điều 34 Thông tư10/2013/TT-BXD ;

Điều 11. Tạm dừng thi công xây dựngcông trình.

Giám đốc các Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xâydựng chuyên ngành quyết định tạm dừng thi công công trình; tổ chức triển khai cácnội dung cần thiết trước khi quyết định cho phép tiếp tục thi công theo quyđịnh tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 34 Thông tư số10/2013/TT-BXD.

Điều 12. Giải quyết sự cố côngtrình.

1. Sự cố công trình và phân cấp sự cố công trình đượcquy định cụ thể tại Điều 36 Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Điều 31 Thông tư10/2013/TT-BXD;

2. Các nội dung liên quan đến việc giải quyết, khắcphục sự cố công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 37, Điều 38, Điều39, Điều 40 Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Điều 31 Thông tư 10/2013/TT-BXD;

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở quản lýcông trình xây dựng chuyên ngành tổ chức giám định nguyên nhân đối với các sựcố công trình cấp II, cấp III trên địa bàn tỉnh đối với các công trình thuộcthẩm quyền quản lý; phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựngchuyên ngành tổ chức giám định các công trình trên địa bàn khi được yêu cầu.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy định về chuyển tiếp.

Các quy định về xử lý chuyển tiếp được thực hiện theoĐiều 35 Thông tư 10/2013/TT-BXD .

Điều 14. Tổ chức thực hiện.

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện,thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức và cá nhân liênquan có trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung của quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu cơ quan nhà nướccấp trên ban hành các văn bản có quy định khác liên quan đến nội dung quy địnhnày thì thực hiện theo văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Trường hợp có khókhăn, vướng mắc đề nghị phản ánh thông qua Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBNDtỉnh xem xét, quyết định./.