ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2012/QĐ-UBND NGÀY 02/8/2012 CỦAUBND TỈNH BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNGĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀTĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chếđấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn vàthực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngay 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấugiá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởiđiểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đấtcó thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tạiVăn bản số 587/BC-STP ngày 19/7/2013, của Sở Tài chính tại văn bản số 419CV/STC-GCS ngày 17/7/2013, Biên bản làm việc của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên vàMôi trường, Sở Tư pháp, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh thống nhấtphương án sửa đổi bổ sung quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàntỉnh ngày 28/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mộtsố điều tại Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh ban hànhmột số quy định chung về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cóthu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

1. Bổ sung Khoản 3, Điều 8 về thẩmquyền phê duyệt quy chế bán đấu giá từng lô đất, khu đất cụ thể:

"3. Giao cơ quan Tài chínhchịu trách nhiệm, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, trình UBNDcùng cấp phê duyệt quy chế bán đấu giá các lô đất, khu đất cụ thể".

2. Sửa đổi Khoản 6 Điều 10 về giákhởi điểm

Xác định lại giá khởi điểm: Trongtrường hợp bán đấu giá không thành mà nguyên nhân do giá khởi điểm cao thì cơquan có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm lần đầu điều chỉnh lại giá khởiđiểm.

Cơ quan được giao xử lý đấu giáquyền sử dụng đất báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnhhoặc đề nghị điều chỉnh lại giá khởi điểm cho phù hợp.

3. Sửa đổi Điều 11 về Bước giá

Bước giá: Là mức chênh lệch của lầntrả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá được quy định cụ thểtrong quy chế bán đấu giá (tùy theo điều kiện cụ thể để quy định cho phù hợp)nhưng tối thiểu phải bằng 1% và tối đa không quá 5% giá khởi điểm của từng lô(thửa) đất đấu giá.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những nội dung khác không được sửa đổi, bổ sungtại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tích UBND các huyện, thànhphố, thị xã và thủ trưởng các cơ quan tổ chức, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban KT - NS, Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự