ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔSUNG QUY CHẾ CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN XÂY DỰNG MỚI HOẶC SỬA CHỮANHÀ TRỌ CHO CÔNG NHÂN THUÊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3823/QĐ-UB ngày 04 tháng8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Quỹ Pháttriển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 128/2005/QĐ-UBND ngày 26tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệtổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét Công văn số 480/QPTNƠ-HĐQL ngày 20 tháng5 năm 2013 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở thành phố về điều chỉnhnguyên tắc tính lãi suất và thời gian cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xâydựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổsung Điều 1 của Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND về sửa đổi bổ sung Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 về Quy chế cho vay đối với hộ giađình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê, như sau:

“3. Lãi suất:

Giao Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ởquyết định khung lãi suất cho vay cụ thể trong từng thời kỳ theo nguyên tắc:

a) Mức lãi suất cho vay được tính bằng bìnhquân lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn dưới 12 tháng trả lãisau (mức tối đa) của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố là Ngânhàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ ChíMinh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phốHồ Chí Minh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánhThành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thànhphố Hồ Chí Minh”.

Điều 2.Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1,Điều 4 của Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữanhà trọ cho công nhân thuê ban hành theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 28tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố, như sau:

“1. Thời hạn cho vay:

Thời gian cho vay căn cứ vào kết quả thẩmđịnh của Quỹ Phát triển nhà ở về khả năng tài chính để hoàn trả nợ vay, lãi vaycủa đối tượng vay vốn.

a) Thời gian cho vay tối đa như sau:

- Đối với cho vay để sửa chữa, nâng cấp nhàtrọ công nhân: thời gian cho vay tối đa 07 (bảy) năm.

- Đối với cho vay để xây mới nhà trọ côngnhân: thời gian cho vay tối đa 10 (mười) năm.

- Trường hợp Ủy ban nhân dân thành phố cóquyết định cụ thể về thời hạn cho vay thì thực hiện theo quyết định của Ủy bannhân dân thành phố”.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyêntheo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 và Quyết định số41/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửađổi, bổ sung Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 về Quy chếcho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ chocông nhân thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốcSở Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Khobạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở thànhphố, Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ở thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận- huyện và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín