ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2013/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 08 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2013/QĐ-UBND NGÀY 05/02/2013 BAN HÀNH QUYĐỊNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thuhồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ,tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất,bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tạiTờ trình số 1743/STNMT-QLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyđịnh bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàntỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 05/02/2013của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi điểm e khoản 1 Điều 25:

- Hỗ trợ bắt lại điện chiếu sáng trong nhà:1.000.000 đồng.

- Hỗ trợ bắt lại đường ống cấp nước: 1.000.000 đồng(nếu có).

- Hỗ trợ làm lại thiết kế bản vẽ nhà khi di chuyểnđến chỗ ở mới: 4.000.000 đồng (nếu có).

2. Sửa đổi khoản 4 Điều 25:

- Những trường hợp phải di chuyển nhà ở được hỗ trợtiền thuê nhà: 1.200.000 đồng/tháng đối với hộ gia đình có từ 05 nhân khẩu trởxuống; đối với hộ gia đình lớn hơn 05 nhân khẩu thì cứ tăng thêm 01 nhân khẩuthì hỗ trợ thêm 200.000 đồng/tháng trong thời gian tối đa 6 tháng. Trường hợpnhững hộ di chuyển làm lán trại tạm để ở thì hỗ trợ 01 lần với mức hỗ trợ tốiđa là 8.000.000 đồng.

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 28:

Thay cụm từ "… từ 30% diện tích trên tổng diệntích đất nông nghiệp đang sử dụng trở lên…" bằng cụm từ "…đang sửdụng…" tại khoản 1 Điều 28.

Điều 2. Bổ sung quy định về khen thưởng, xử lývi phạm.

1. Hộ gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường vàgiải phóng bàn giao mặt bằng theo quy định của pháp luật thì được thưởng tiếnđộ bàn giao mặt bằng như sau:

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân có tổng giá trị bồithường từ 40 triệu đến dưới 100 triệu đồng:

- Giải tỏa bàn giao mặt bằng trong thời hạn 10 ngàykể từ ngày nhận tiền bồi thường được thưởng 4 triệu đồng/hộ.

- Giải tỏa bàn giao mặt bằng trong thời hạn từ 11đến 20 ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường được thưởng 2 triệu đồng/hộ.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân có tổng giá trị bồithường dưới 40 triệu đồng được thưởng 10% tổng giá trị bồi thường nếu giải tỏabàn giao mặt bằng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường, 5%tổng giá trị bồi thường nếu giải tỏa bàn giao mặt bằng trong thời hạn từ 11 đến20 ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường.

c) Đối với hộ gia đình, cá nhân có tổng giá trị bồithường từ 100 triệu đồng trở lên:

- Giải tỏa bàn giao mặt bằng trong thời hạn 10 ngàykể từ ngày nhận tiền bồi thường được thưởng 7 triệu đồng/hộ.

- Giải tỏa bàn giao mặt bằng trong thời hạn từ 10đến 20 ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường được thưởng 5 triệu đồng/hộ.

2. Kinh phí khen thưởng được lấytừ ngân sách phân bổ cho công tác thi đua, khen thưởng trong năm.

Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tácbồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được khen thưởng theo quy định của phápluật; các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bồi thường, giảiphóng mặt bằng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày 01/12/2013.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tàinguyên và Môi trường, Tài chính; Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể liên quan;Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Các PVP, CV, VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, TM, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường