ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/2013/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2009/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬUGIANG

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghịđịnh số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơquan được giao thực hiện chức năng tranh tra chuyên ngành và hoạt động thanhtra chuyên ngành;

Căn cứ Thôngtư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấptỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nôngnghiệp và phát triển nông thôn;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửađổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm2009 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức bộ máy Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổsung Khoản 17 Điều 2 như sau:

“17. Về côngtác thanh tra:

Thực hiện côngtác thanh tra theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chứcnăng tranh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và các quy địnhpháp luật hiện hành có liên quan.

18. Thực hiệncác nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao vàtheo quy định của pháp luật”

2. Sửa đổi, bổsung Điểm b, Khoản 1 Điều 3 như sau:

“b. Cơ cấu tổchức:

Các Phòngchuyên môn - nghiệp vụ:

- Phòng Hànhchính - Tổng hợp;

- Phòng Kinh tếhợp tác và Chế biến nông lâm thủy sản;

- Phòng Pháttriển nông thôn;

- Phòng Nôngthôn mới;

- Phòng Thanhtra.”

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giámđốc Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện, thịxã, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Liên Khoa