UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2013/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC CHI HỖ TRỢ CÔNG TÁC TẬP TRUNG, GIẢIQUYẾT CÁC ĐỐI TƯỢNG XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Giámđốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết cácđối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội bố trítrong dự toán ngân sách hằng năm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 95/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005 của UBND thành phố ĐàNẵng về quy định mức chi phí công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xãhội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Lao độngThương binh và Xã hội, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

PHỤ LỤC

BAN HÀNH MỨC CHI HỖ TRỢ CÔNG TÁC TẬP TRUNG, GIẢI QUYẾT CÁCĐỐI TƯỢNG XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
( Ban hành kèm theo QĐ số 29 / 2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 của UBNDthành phố Đà Nẵng)

TT

NỘI DUNG HỖ TRỢ

MỨC CHI

1

Chi trả tiền điện thoại đường dây nóng cho 02 máy điện thoại cố định (số 05113.550.550 và 05113.550.770)

Theo hóa đơn phát sinh thực tế

2

Chi trả tiền điện thoại di động (0905.550.770)

300.000 đồng/tháng

3

Chi hỗ trợ làm việc kiêm nhiệm và ngoài giờ cho các thành viên trong Tổ tiếp nhận xử lý thông tin về người lang thang xin ăn và người tâm thần người lang thang theo mức khoán như sau:

- Cán bộ thực hiện công tác hồ sơ, tiếp nhận thông tin và nhân viên lái xe: (mỗi ca trực 02 người gồm 01 cán bộ xử lý và 01 nhân viên lái xe)


+ Trực ngày thường

+ Trực thứ bảy, chủ nhật

+ Trực lễ, tết

80.000 đồng/người/ca trực

100.000 đồng/người/ca trực

150.000 đồng/người/ca trực

4

Chi xăng xe theo định mức quy định và số km thực tế của xe hoạt động; chi sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ xe chuyên dụng và các khoản chi khác: Văn phòng phẩm, photo, mực in, họp giao ban liên quan khác trong công tác phục vụ của Tổ

Thanh toán theo chế độ hiện hành và dự toán ngân sách được bố trí hằng năm

5

Chi phí cho công tác khảo sát, lập biên bản thiết lập hồ sơ, di lý đối tượng, chụp ảnh, bàn giao…

- Đối tượng lang thang xin ăn

+ Khảo sát, lập biên bản và di lý tập trung

+ Chụp ảnh, lập bảng ghi danh

+ Chi cho công tác thiết lập hồ sơ

+ Chi công tác làm vệ sinh, khám sức khoẻ

- Đối tượng tâm thần

+ Khảo sát lập biên bản và di lý tập trung

+ Chụp ảnh, lập bảng chi danh

+ Chi cho công tác thiết lập hồ sơ

+ Chi công tác làm vệ sinh, khám sức khoẻ

+ Chi công tác bàn giao đối tượng cho bệnh viện

80.000 đồng/đối tượng

10.000 đồng/đối tượng

10.000 đồng/ đối tượng

15.000 đồng/đối tượng

150.000 đồng/đối tượng

10.000 đồng/đối tượng

15.000 đồng/đối tượng

20.000 đồng/ đối tượng

20.000 đồng/đối tượng

6

Chi hỗ trợ tàu xe để đối tượng về lại địa phương nơi cư trú

Thanh toán theo giá vé và phương tiện thông thường. Trường hợp chuyển trả theo đợt được thanh toán theo hợp đồng vận chuyển

7

Chi hỗ trợ tiền ăn đi đường (không quá 02 ngày)

20.000 đồng/đối tượng/ngày

8

Chi hỗ trợ cho cán bộ tham gia trực tiếp chuyển trả đối tượng về lại địa phương ngoài thành phố (nếu có nghỉ lại qua đêm thì được thanh toán tiền thuê phòng ngủ theo quy định tại Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng.

100.000 đồng/người/ngày

9

Thưởng cho tập thể, cá nhân phát hiện và thông báo cho Tổ thường trực 550 tập trung người lang thang xin ăn, biến tướng xin ăn, lợi dụng trẻ em hoặc mang theo trẻ em, người khuyết tật để bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách.

200.000 đồng/đối tượng