ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2013/QĐ-UBND

An Giang, ngày 30 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC HỖ TRỢ CÁNBỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA CƠ QUAN HÀNHCHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22tháng 6 năm 2007 của Thủ tư­­ớng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chếmột cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng vàquyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làmviệc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước cáccấp trên địa bàn tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 902/TTr-SNV ngày 21 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quyết định này quy định mức hỗ trợ, số lương cánbộ, công chức được hưởng hỗ trợ và nguồn kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chứclàm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nướccác cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả của các Sở, Ban ngành, cơ quan tương đương thuộc Ủy ban nhân dântỉnh (gọi tắt là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh);

2. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ủyban nhân dân cấp huyện);

3. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy bannhân dân cấp xã).

Điều 3. Số lượng cán bộ, công chức được hưởng hỗtrợ.

Căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương,Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện,Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định số lượng cán bộ, công chức đượchưởng hỗ trợ nhưng không quá số lượng sau đây:

1. Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: 4 người;

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện: 12 người;

3. Ủy ban nhân dân cấp xã: 6 người.

Điều 4. Mức hỗ trợ và nguồn kinh phí hỗ trợ chocán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định nàyđược hưởng hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng kể từ ngày 01/8/2013.

2. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh làmviệc ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thì được hưởnglương làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chếđộ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viênchức.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức làm việctại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấptrên địa bàn tỉnh được sử dụng từ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm được giaocho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành và cácnguồn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau mười ngày kể từ ngày ký vàthay thế Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy bannhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phậntiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàntỉnh.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở,Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịchỦy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh