ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2014/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ QUY MÔ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU VỀ CÁNH ĐỒNG LỚN TRONGSẢN XUẤT TRỒNG TRỌT TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyếnkhích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựngcánh đồng lớn;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29/4/2014hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kếtsản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Theo đề nghị của Giám đốc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 394/TTr-SNN ngày 19 tháng 9năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Tiêu chí quy mô diện tích tối thiểu, các tiêu chí khác trong sảnxuất trồng trọt tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những nội dung không quy định tại Quyếtđịnh này được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷ bannhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

TIÊU CHÍ

QUYMÔ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU VỀ CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN ĐỒNG LỚN TRONG SẢN XUẤT TRỒNG TRỌTTỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

I. Căn cứ xây dựng tiêu chí

Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợptác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNTngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướngdẫn thực hiện một số điều Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủtướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuấtgắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

II. Nội dung tiêu chí

Cánh đồng lớn có thể ở trên cùngmột địa bàn thôn, xóm hay nhiều địa bàn thôn, xóm có cánh đồng liền kề. Diệntích tối thiểu của cánh đồng lớn đối với những cây trồng chủ lực của tỉnh nhưsau:

- Cây lương thực có hạt (ngô, lúa):20 ha;

- Cây ăn quả có múi (cam, quýt,bưởi, chanh ...): 20 ha;

- Cây ăn quả khác: 15 ha;

- Cây mía, cây công nghiệp dàingày: 20 ha;

- Cây màu, cây công nghiệp ngắnngày: 10 ha;

- Cây rau ăn quả, ăn củ (dưa, bí,khoai tây ...): 10 ha;

- Cây rau ăn lá, rau gia vị : 05 ha.

Trong trường hợp cánh đồng lớn sảnxuất tổng hợp nhiều loại rau (ăn lá, ăn quả, ăn củ, gia vị) thì được áp dụngqui mô thối thiểu 05ha.

Ngoài tiêu chí về quy mô diện tíchtối thiểu được quy định tại Quyết định này; các tiêu chí bắt buộc, tiêu chíkhuyến khích về cánh đồng lớn được áp dụng theo quy định tại Thông tư số15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố

Căn cứ tiêu chí cụ thể đã nêu trênvà các tiêu chí bắt buộc, tiêu chí khuyến khích Quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;căn cứ theo nhu cầu phát triển sản xuất và tình hình thực tế của địa phương, cótrách nhiệm chỉ đạo việc rà soát, đánh giá và lập danh mục cánh đồng lớn gửi vềSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn có trách nhiệm

- Hướng dẫn các địa phương lập kếhoạch xây dựng cánh đồng lớn;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạchĐầu tư, Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch của các huyện, thành phố xây dựng Phươngán cánh đồng lớn của tỉnh; đồng thời xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ việcthực hiện cánh đồng lớn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, nếu phátsinh, vướng mắc, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thờiphản ánh bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, trìnhỦy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.