ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2014/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNGQUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2012/QĐ-UBND NGÀY 25/6/2012 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2010/QĐ-UBND NGÀY 08/9/2010 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀUTHUYỀN ĐÁNH BẮT XA BỜ TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHQUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNTtại Tờ trình số 294/TTr-SNN &PTNT ngày 26/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm b) (Mức hỗ trợ), mục1.2.1, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBNDtỉnh Quảng Nam như sau:

b) Mức hỗ trợ:

Ngân sách hỗ trợ theo mức lãi suấtvay thực tế nhưng không quá 10%/năm tính trên số tiền vay thực tế của chủ tàuvới hạn mức vốn vay được tính hỗ trợ tối đa, cụ thể như sau:

- Tàu đóng mới

+ Trường hợp sử dụng máy thủy mới 100%

Công suất máy ≥ 250 CV: Hạn mức là 700 triệu đồng.

Công suất máy < 250 CV : Hạn mức là 500 triệuđồng.

+ Trường hợp sử dụng máy thủy đã qua sử dụng

Công suất máy ≥ 250 CV: Hạn mức là 500 triệu đồng.

Công suất máy < 250 CV : Hạn mức là 300 triệuđồng.

- Tàu cải hoán thay máy

+ Trường hợp sử dụng máy thủy mới 100%

Công suất máy ≥ 250 CV: Hạn mức là 300 triệu đồng.

Công suất máy < 250 CV : Hạn mức là 200 triệuđồng.

+ Trường hợp sử dụng máy thủy đã qua sử dụng

Công suất máy ≥ 250 CV: Hạn mức là 200 triệu đồng.

Công suất máy < 250 CV : Hạn mức là 100 triệuđồng.

* Mức hỗ trợ sửa đổi nêu trên được áp dụng kể từ ngày01/7/2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan,đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- Trung tâm THCB tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh