ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2014/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LUỒNG TUYẾN VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁCPHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông Đườngbộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý vàbảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý vàbảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Xét đề nghị của Giám đốc SởGiao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân luồng tuyến vàthời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trênđịa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai,hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy định nêu trên.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 65/2007/QĐ-UB ngày 27 tháng 11 năm 2007 của UBNDthành phố ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức giao thông trên địa bànthành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải,Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các quận,huyện, phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Ban ATGT thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện;
- UBND các phường, xã;
- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng;
- Đài PTTHĐN, Báo Đà Nẵng;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, QLĐTh (A.Nghĩa).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN LUỒNGTUYẾN VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNGBỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29 / 2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014 củaUBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Phân luồng tuyến và thờigian hoạt động của các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyêndùng trên các tuyến Quốc lộ, đường đô thị và đường ĐT.

2. Trách nhiệm quản lý, triểnkhai các nội dung về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động của các phươngtiện tham gia giao thông đường bộ của các cơ quan có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân có liênquan đến hoạt động tham gia giao thông của các phương tiện tham gia giao thôngđường bộ trên địa bàn thành phố;

2. Các cơ quan chuyên môn cóliên quan thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị cóliên quan trong quản lý và hoạt động của các phương tiện tham gia giao thôngđường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Giờ cao điểm là giờ có mật độ người và phương tiện tham gia giaothông đường bộ lưu thông lớn nhất trong ngày trên các tuyến đường giao thông vàđược quy định cụ thể như sau:

1. Buổisáng: Từ 06 giờ 30 phút đến 08 giờ 30 phút;

2. Buổichiều: Từ 16 giờ 00 phút đến 19 giờ 00 phút.

Điều 4. Các tuyến đường trục

1. Tuyếnđường trục I bao gồm: Quốc lộ Nam hầm Hải Vân, Tạ Quang Bửu, Quốc lộ 1Ađoạn đi qua địa phận thành phố Đà Nẵng, đường số 5 KCN Hòa Khánh;

2. Tuyếnđường trục II bao gồm: Quốc lộ 14B đoạn đi qua địa phận thành phố Đà Nẵng,đường Lê Văn Hiến, đường Trần Đại Nghĩa, đường 2 Tháng 9 (đoạn từ đường dẫn vàocầu Tuyên Sơn đến đường Cách Mạng Tháng Tám), đường Bùi Quốc Hưng (đoạn từ NgôQuyền đến Vân Đồn), đường Vân Đồn (đoạn từ đường Bùi Quốc Hưng đến đường ChuHuy Mân), Chu Huy Mân (đoạn từ Vân Đồn đến Ngô Quyền).

3. Tuyếnđường trục III: đường vành đai phía Nam thành phố.

Điều 5. Người điều khiển phương tiện vận tải tham gia giao thông đường bộ(trừ xe ưu tiên theo quy định của pháp luật) khi tham gia hoạt động tại thànhphố Đà Nẵng phải chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ vàcác quy định sau đây:

1. Tuân thủcác quy định về giờ cao điểm và hoạt động đúng luồng tuyến cho phép tại Quyđịnh này;

2. Khi cónhu cầu dừng xe, đỗ xe tại nơi cấm đỗ xe hoặc cấm dừng xe và đỗ xe; hoạt độngtrong giờ cao điểm (đối với những xe quy định cấm hoạt động trong giờ caođiểm); hoạt động trên các tuyến đường không cho phép hoạt động; chở hàng quátải, quá khổ, xe bánh xích, xe chuyên dùng phải được cơ quan có thẩm quyền cấpgiấy phép.

3. Cácphương tiện tham gia giao thông đường bộ không để xe qua đêm dưới lòng đường,vỉa hè; trừ trường hợp đỗ xe để xếp dỡ hàng hóa đã có giấy phép.

ChươngII

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6.Đối với xe ô tô chở hàng không trả và nhận hàng tại thành phố Đà Nẵng

1. Chỉ đượcphép lưu thông trên các tuyến đường sau: tuyến Quốc lộ 1A (đoạn từ Hòa Phướcđến cầu vượt Hòa Cầm), Quốc lộ 14B (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến Hòa Khương),đường Quốc lộ Nam hầm Hải Vân (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng).

2. Đối vớicác xe ô tô chở hàng không được phép vào hầm Hải Vân thì được phép lưu thôngQuốc lộ 1A (từ đèo Hải Vân đến đường Tạ Quang Bửu), đường Tạ Quang Bửu), Quốclộ Nam hầm Hải Vân, Quốc lộ 14B (đoạn từ Hòa Khương đến cầu vượt Hòa Cầm), Quốclộ 1A (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến Hòa Phước) và ngược lại.

Điều 7. Đối với ôtô chở hàng có trọng tải dưới 1,5 tấn

Được hoạtđộng 24/24 giờ trên tất cả các tuyến đường thuộc thành phố, trừ những tuyếnđường có lắp đặt biển báo đường cấm theo quy định.

Điều 8.Đối với ôtô chở hàng có trọng tải từ 1,5 tấn trở lên

1. Đượchoạt động 24/24 giờ trên các tuyến đường quy định tại Điều 4 Quy định này;

2. Đượchoạt động ngoài giờ cao điểm trên các tuyến đường sau:

a) Trên cảtuyến bao gồm: Nguyễn Tất Thành, 3 tháng 2, Trần Cao Vân, Tôn Thất Đạm, Hà Khê,Nguyễn Hữu Thọ, Duy Tân, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê Đại Hành, Xuân Thủy, Ông ÍchĐường, Phạm Hùng, Nguyễn Sinh Sắc, Phan Văn Định, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn,Võ Chí Công, ĐT605;

b) Trêntừng đoạn đường bao gồm:

- ĐườngQuang Trung: đoạn từ đường Ông Ích Khiêm đến đường Đống Đa;

- ĐườngĐống Đa: đoạn từ đường Quang Trung đến đường Trần Phú;

- ĐườngĐiện Biên Phủ: đoạn từ ngã ba Huế đến đường Nguyễn Tri Phương;

- Đường HàHuy Tập: đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Trần Cao Vân;

- ĐườngNguyễn Tri Phương: đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Hữu Thọ;

- Đường 2Tháng 9: đoạn từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường Trần Thị Lý;

- ĐườngTrần Thị Lý: từ đường 2 Tháng 9 đến đường Ngô Quyền – Ngũ Hành Sơn;

- Lê ThanhNghị: đoạn từ đường 30 Tháng 4 đến đường Cách mạng Tháng 8;

- Đường 30Tháng 4: đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Lê Thanh Nghị;

- ĐườngĐinh Công Trứ: đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Lê Tấn Trung;

3. Việchoạt động trên các đoạn, tuyến đường trên phải tuân thủ theo các biển báo hạnchế trọng lượng xe, hạn chế trọng lượng trên trục xe được lắp đặt trên cácđoạn, tuyến đường và cầu.

4. Khôngđược hoạt động trên các tuyến đường còn lại.

Điều 9. Ôtô con, ôtô taxi, ôtô chở khách du lịch và khách theo hợp đồng

Được hoạtđộng 24/24 giờ trên tất cả các tuyến đường thuộc thành phố, trừ những tuyếnđường có lắp đặt biển báo đường cấm theo quy định.

Điều 10. Xe buýt

Được hoạtđộng 24/24 giờ theo các lộ trình tuyến được UBND thành phố phê duyệt.

Điều 11. Ôtô khách hoạt độngtheo tuyến cố định

1.Đượchoạt động 24/24 giờ trên các luồng tuyến theo tuyến cố định được cơ quan quảnlý theo phân cấp chấp thuận.

2. Đối vớiô tô khách hoạt động tuyến cố định trên trục Bắc - Nam không có tuyến đến ĐàNẵng thì chỉ được phép lưu thông trên các tuyến: Quốc lộ 1A (đoạn từ ranh giớiTp Đà Nẵng đến cầu vượt Hòa Cầm), Quốc lộ 14B (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến hếtranh giới Tp Đà Nẵng), đường Quốc lộ Nam hầm Hải Vân (đoạn qua địa phận thànhphố Đà Nẵng).

3. Đối vớiô tô khách hoạt động tuyến cố định từ Hội An đi các tỉnh phía Bắc và ngược lạimà không có tuyến đến Đà Nẵng chỉ được phép lưu thông trên các tuyến: Trần ĐạiNghĩa, đường vành đai phía Nam thành phố, Quốc lộ 1A (đoạn từ đường vành đaiphía Nam thành phố đến cầu vượt Hòa Cầm), Quốc lộ 14B (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầmđến hết ranh giới Tp Đà Nẵng), đường Quốc lộ Nam hầm Hải Vân (đoạn qua địa phậnthành phố Đà Nẵng) và ngược lại.

Điều 12. Đối với xe máy chuyên dùng

Chỉ đượchoạt động ngoài giờ cao điểm trên các tuyến đường quy định tại Điều 4 Quy địnhnày và các tuyến đường tỉnh (ĐT).

Điều 13.Ô tô thu gom rác

Được hoạtđộng ngoài giờ cao điểm trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố,trừ những tuyến đường có lắp đặt biển báo đường cấm theo quy định.

Điều 14. Thời gian hoạt động cụ thể quy định cho một số loại xe

1. Ô tô chởđất, cát, chất thải từ công trường ra hoặc ngược lại: Chỉ được hoạt động từ 22giờ 00 phút đến 05 giờ 00 phút, trừ những công trình trọng điểm có sự cho phépcủa UBND thành phố và các trường hợp có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền;

2. Ô tôchuyên dùng phục vụ cho việc hút hầm vệ sinh: Chỉ được hoạt động từ 08 giờ 00phút đến 10 giờ 30 phút và từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

Điều 15. Thẩm quyền cấp phép

Sở Giao thông vận tải là cơquan có thẩm quyền cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu điều khiểnphương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùngdừng xe,đỗ xe tại nơi cấm đỗ xe hoặc cấm dừng xe và đỗ xe; hoạt động trong giờ caođiểm; hoạt động trên các tuyến đường ngoài các tuyến đường cho phép hoạt động.

Điều 16. Thủ tục cấp phép

1. Hồ sơ đề nghị cấp phép baogồm

a) Chứng minh nhân dân của chủphương tiện (nếu chủ phương tiện không trực tiếp đến nộp hồ sơ cấp phép phảicó giấy ủy quyền của chủ phương tiện theo quy định hiện hành) hoặc giấygiới thiệu (đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp);

b) Công văn của cơ quan hoặc tổchức, đơn của cá nhân có nhu cầu vận chuyển hoặc được phục vụ, trình bày rõ lýdo, số lượng phương tiện, địa điểm, lộ trình (có sơ đồ kèm theo), thờigian lưu thông cần được cấp phép;

c) Giấy tờ phương tiện (photokèm bản chính để đối chiếu): Giấy chứng nhận đăng ký xe, sổ kiểm định kỹthuật;

e) Bản sao giấy chứng nhận đăngký kinh doanh, hợp đồng thuê xe (đối với xe thuê);

2. Thời gian giải quyết cấpgiấy phép không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

3. Thời hạn của giấy phép đượccấp theo yêu cầu của đơn vị, cá nhân nhưng tối đa không quá 30 ngày; Riêng đốivới các loại xe phục vụ công ích, thời hạn của giấy phép được cấp tối đa theothời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môitrường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

4. Nội dung giấy phép cấp choxe có nhu cầu dừng xe hoặc đỗ xe tại nơi cấm đỗ xe hoặc cấm dừng xe và đỗ xe vàhoạt động trong giờ cấm phải ghi rõ thời gian và địa điểm cho phép;

5. Lệ phí cấp Giấy phép đượcthực hiện theo quy định hiện hành.

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm

1. Tổ chứcxác định và công bố tải trọng trên từng đoạn đường, tuyến đường và các cầu; lắpđặt biển báo quy định sức chịu tải và giới hạn về kích thước của cầu và đườngtrên địa bàn thành phố;

2. Lập kếhoạch trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện việc lắp đặt biển báohiệu đường bộ phù hợp với Quy định này;

3. Chủ trì,phối hợp Công an thành phố, UBND các quận huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến,theo dõi thực hiện Quy định này trên địa bàn thành phố;

4. Hướngdẫn và ban hành cụ thể phù hiệu dán trên kính xe phía trước đối với từng loạiphương tiện tham gia giao thông đường bộ được cấp giấy phép theo Quy định này,để thuận lợi cho việc kiểm tra và kiểm soát. Tổ chức cấp giấy phép và phù hiệucho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng hoạt độngtrên địa bàn thành phố theo Quy định này;

5. Chỉ đạolực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyđịnh này của người điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xemáy chuyên dùng hoạt động trên địa bàn thành phố; xử lý theo thẩm quyền đối vớicác hành vi vi phạm.

Điều 18. Công an thành phố có trách nhiệm

1. Phối hợpSở Giao thông vận tải, UBND các quận huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, theodõi thực hiện Quy định này trên địa bàn thành phố;

2. Tổ chứckiểm tra việc thực hiện Quy định này của người điều khiển các phương tiện giaothông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng hoạt động trên địa bàn thành phố;xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm.

Điều 19.Sở Tài chính có trách nhiệm

1. Phối hợpvới Sở Giao thông vận tải trình UBND thành phố bố trí kinh phí cho công tác xácđịnh, công bố tải trọng cầu, đường và lắp đặt biển báo hiệu đường bộ trên địabàn thành phố;

2. Hướngdẫn việc thu và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép theo quy định hiện hành.

Điều 20.UBND các quận, huyện có trách nhiệm

1. Chỉ đạocác cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý phối hợp với các cơ quan chức năng tổchức triển khai các nội dung tổ chức giao thông theo quy định; đồng thời tăngcường hoạt động kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm;

2. Phối hợpSở Giao thông vận tải, Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáodục nhân dân tại địa phương và theo dõi chấp hành các quy định của pháp luật vềgiao thông đường bộ và Quy định này khi tham gia giao thông đường bộ trên địabàn thành phố;

3. Chỉ đạovà tổ chức thực hiện mọi biện pháp cần thiết để thiết lập và duy trì trật tự antoàn giao thông ở địa phương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên kiểmtra việc thực hiện Quy định này thuộc phạm vi quản lý.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy định này sẽđược khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 22. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định này thì tùy theo tínhchất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sựtheo quy định. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định phápluật.

Điều 23. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các ngành, địa phương,tổ chức và cá nhân phản ảnh về Sở Giao thông vận tải để nghiên cứu, tổng hợp, trìnhUBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.