BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------

Số: 29/QĐ-BNN-XD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHẶN DÒNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HỒ CHỨA NƯỚC TẢ TRẠCH, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ văn bản số 57/TTg-NN ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết thủ tục phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A;

Căn cứ các Quyết định số 416/QĐ-BNN-XD ngày 24/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ văn bản số 5762/UBND-XDGT ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề nghị chặn dòng đợt 1 hồ chứa nước Tả Trạch;

Xét Tờ trình số 757/BAN5 -TĐ ngày 30/12/2010 kèm theo báo cáo số 756/BC-BAN5 ngày 30/12/2010 về việc xin phê duyệt kế hoạch chặn dòng công trình hồ Tả Trạch đợt 1 năm 2011 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt công tác chặn dòng đợt 1 năm 2011 hồ chứa nước Tả Trạch với nội dung chính như sau:

1. Thời điểm chặn dòng: 11 ngày đầu tháng 01 năm 2011.

2. Phương án, biện pháp thi công chặn dòng: Căn cứ lưu lượng thực tế tại thời điểm chặn dòng, Ban 5 chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt phương án, biện pháp thi công chặn dòng chi tiết; tổ chức thực hiện, lựa chọn vật tư, thiết bị phù hợp, bảo đảm chặn dòng thành công, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối cho công trình.

3. Hoàn thành công tác xử lý lòng sông, trả lại dòng chảy tự nhiên trước ngày 10/5/2011.

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

1. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5:

- Tổ chức lập kế hoạch, tiến độ chi tiết các hạng mục thi công năm 2011, đôn đốc các nhà thầu thi công các hạng mục công trình đầu mối đảm bảo chất lượng, tiến độ, đắp đập vượt lũ an toàn và đáp ứng mục tiêu yêu cầu, đảm bảo các điều kiện để chặn dòng đợt 2 vào đầu năm 2012.

- Phối hợp chặt chẽ với Địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu dọn lòng hồ, đảm bảo trật tự, an ninh xã hội, môi trường cho khu vực công trình.

2. Tổng Công ty xây dựng thủy lợi 4; Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn; Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải; Công ty CAVICO chuẩn bị và tập kết đầy đủ nhân lực, vật tư, vật liệu, thiết bị xe máy để chặn dòng, tập trung thi công đắp đập vượt lũ, thi công tràn xả lũ, tuy nen đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối cho công trình theo đúng trình tự và thiết kế được duyệt.

3. Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam: tổ chức tốt công tác giám sát tác giả, kịp thời giải quyết các phát sinh vướng mắc tại thực địa theo quy định hiện hành, để nhà thầu thi công đạt mục tiêu chất lượng, tiến độ;

4. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi II: tăng cường nhân lực, tổ chức giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, đúng quy trình, quy phạm và các quy định hiện hành của Nhà nước;

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chỉ đạo công tác đền bù, di dân, khai thác vật nuôi cây trồng, thu dọn vệ sinh lòng hồ… trước khi chặn dòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho dân cư cũng như tài sản của nhân dân vùng lòng hồ, đáp ứng tiến độ dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ: Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình, Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch, Tài chính; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Tổng Công ty XD Thủy lợi 4;
- Tổng Công ty XD Trường Sơn;
- Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải;
- Công ty CAVICO;
- Tổng Công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam;
- Công ty CP TVXD Thủy lợi II;
- Lưu VT, XD (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng