ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 29/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 2 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP PHÒNG XÂY DỰNG TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân Quận Gò Vấp (công văn số 108/CVTC ngày 15/12/1977)và của Sở Xây dựng (công văn số 559/TCXD ngày 27/1/1977);
Xét yêu cầu về tổ chức quản lý ngành xây dựng cơ bản và sản xuất vật liệu xây dựngvà quản lý công tác quy hoạch cải tạo xây dựng của Quận Gò Vấp hiện nay và saunày;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lậpPhòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban Nhân dân Quận Gò Vấp. Phòng xây dựng là cơquan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân Quận, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Ủy banNhân dân Quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo về kế hoạch, chuyên môn nghiệp vụ củaSở Xây dựng.

Điều 2. Phòng Xây dựngQuận Gò vấp có nhiệm vụ:

1/ Quản lý công tác thi đua xâydựng và sản xuất vật liệu xây dựng của Quận. Phòng Xây dựng làm chức năng thammưu, chức năng quản lý hành chính – kinh tế và chỉ đạo toàn bộ công tác quyhoạch và xây dựng trong Quận.

2/ Tổ chức và quản lý các cơ sởquốc doanh, công tư hợp doanh, hợp tác xã thi công xây dựng và sản xuất vậtliệu xây dựng của Quận. Cải tạo xã hội chủ nghĩa, tổ chức lại và quản lý các cơsở tư doanh trong Quận về thiết kế, thi công xây dựng và sản xuất vật liệu xâydựng theo sự phân cấp cụ thể của Sở Xây dựng.

3/ Kết hợp với Viện Quy hoạchThành phố nghiên cứu quy hoạch, cải tạo xây dựng toàn Quận, quản lý quy hoạchxây dựng của toàn Quận, kiểm tra ngăn chặn các trường hợp xây dựng trái phéptrong Quận.

4/ Tổ chức thiết kế quy hoạchPhường và thiết kế các công trình phục vụ sinh hoạt cho các Phường như: trạmxá, cửa hàng phục vụ, nhà trẻ, trường học, v.v…

5/ Quản lý và tổ chức thực hiệnchính sách, chế độ giá cả do Nhà nước quy định trong xây dựng và sản xuất vậtliệu xây dựng đối với các cơ sở thi công xây dựng và sản xuất vật liệu xâydựng.

Điều 3. Phòng Xây dựngQuận Gò Vấp do một Trưởng phòng điều khiển, có 1 Phó Phòng giúp việc Trưởngphòng.

Biên chế của Phòng Xây dựng Quậnđược ấn định trong năm 1978 là 7 người (bảy).

Điều 4. Các đồng chíChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thànhphố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dânQuận Gò Vấp, Trưởng phòng xây dựng Quận Gò Vấp chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công