HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 29 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn học phí cho học sinh lớp 4, lớp 5 các trường PTCS

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện chủ trương của Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển sự nghiệp giáo dục; phổ cập giáo dục cấp I cho trẻ em toàn thành phố;

Căn cứ tình hình ngân sách thành phố và đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay miễn học phí cho tất cả học sinh các lớp 4, lớp 5 các trường PTCS trong toàn thành phố và thực hiện từ học kỳ II năm học 1985-1990.

( Học sinh các lớp 1, 2, 3 thành phố đã có quyết định miễn học phí từ đầu năm học 1989-1990).

Điều 2. - Các đồng chí Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục, Sở Tài chính, Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục , Sở Tài chính, Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bảy