THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế

 thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 – 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 10529/TTr-BGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2006 về việc thành lập trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập trường Đại học Kinh tế trên cơ sở khoa Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 2. Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng