UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2905/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 18 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CƠ CHẾ CHO VAY QUỸ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀMTỈNH QUẢNG NAM ĐỐI VỚI CÁ NHÂN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứLuật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứQuyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chếquản lý, điều hành vốn cho vay Quỹ Quốc gia về việc làm;

Căn cứThông tư Liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09/12/2005 của LiênBộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vềhướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 107/2005/TT-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Tàichính về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địaphương và kinh phí quản lý Quỹ Quốc gia về việc làm;

Xét đềnghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 137/TTr-LĐTBXH ngày 30/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung cơ chế cho vay đối với cá nhânđi xuất khẩu lao động quy định tại Quyết định số 13/2004/QĐ-UB ngày 09/2/2004của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Nam đã đượcsửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 16/8/2006 với những nộidung chính sau:

1. Bổ sungĐiều 4 với nội dung như sau:

Đối tượngưu tiên được vay vốn Quỹ giải quyết việc làm tỉnh là các cá nhân đi xuất khẩulao động thuộc diện hộ nghèo, con liệt sỹ, con thương binh, gia đình chínhsách, bộ đội xuất ngũ.

2. Sửa đổiĐiều 6 về mức vốn cho vay với nội dung như sau:

Ngoài phầnvốn đã vay của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn QuảngNam, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam, người đi xuất khẩu laođộng được vay từ Quỹ giải quyết việc làm tỉnh với mức tối đa 30 triệu đồng đểtrả các chi phí cần thiết liên quan đến việc đi xuất khẩu lao động.

3. Sửa đổiĐiều 7 về thời hạn cho vay với nội dung như sau:

Thời hạncho vay đối với cá nhân đi xuất khẩu lao động tối đa bằng một nửa thời gian đilàm việc ở nước ngoài theo hợp đồng người lao động đã ký với doanh nghiệp xuấtkhẩu lao động.

4. Bổ sungĐiều 9 về thủ tục, hồ sơ, quy trình cho vay đối với cá nhân đi xuất khẩu laođộng:

Hồ sơ, thủtục, quy trình cho vay đối với cá nhân đi xuất khẩu lao động thực hiện theo quyđịnh của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Công văn số 319/NHCS-KH ngày 02/5/2003về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với các đối tượng chính sách đi lao động cóthời hạn ở nước ngoài; Công văn số 2304/NHCS-TD ngày 05/10/2006 về việc sửađổi, bổ sung một số điểm của Công văn số 319/NHCS-KH ; Công văn số 698/NHCS-TD ngày 24/4/2007 về việc sửa đổi các mẫu biểu trong thủ tục cho vay của chươngtrình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh sinh viên có hoàncảnh khó khăn, xuất khẩu lao động.

Điều 2.Các nội dung khác trong Quyết định số13/2004/QĐ-UB ngày 09/2/2004 và Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 16/8/2006của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lựcthi hành.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàngChính sách xã hội Quảng Nam, các ngành liên quan hướng dẫn và tổ chức triểnkhai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Ngânhàng Chính sách xã hội Quảng Nam, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liênquan và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH, VX (Viên).
D:\Vien\Quyet dinh\Nam 2007
\QD-SDQVL 17-9-27.V.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Cả