ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2906/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 25 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ MỘT PHẦN QUYẾT ĐỊNH SỐ 3380/2005/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2005 CỦA UBNDTỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quyphạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí đấu giá;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTư pháp tại Tờ trình số 23/TTr-STP ngày 18/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ khoản 2,Điều 1 của Quyết định số 3380/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh vềviệc ban hành mức thu phí đấu thầu, đấu giá do không còn phù hợp với Thông tưsố 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mức thu, chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng phí đấu giá tạm thời thực hiện theo Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh quyết địnhcụ thể mức thu phí đấu giá.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện, thịxã, thành phố và các tổ chức có thẩm quyền bán đấu giá tài sản theo quy địnhcủa pháp luật chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Trung tâm Công báo, Phòng NC, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh