ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2909/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1486/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂNDÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2434/TTr ‑STNMT ngày 29 tháng 9 năm2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết địnhsố 1486/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơvề việc quy hoạch đất xây dựng Chợ và dân cư thương mại tại khu vực 6, phườngHưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điều 2.

1. Kể từ ngày ký Quyết định, Côngty Cổ phần Đầu tư Cadif không còn nhiệm vụ thực hiện đầu tư tại khu đất nêutrên.

2. Giao Ủy ban nhân dân quận NinhKiều có trách nhiệm:

a) Rà soát và bãi bỏ các văn bảndo Ủy ban nhân dân quận ban hành có liên quan đến dự án.

b) Công bố cho tổ chức và ngườidân tại khu đất trên biết để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụngđất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc SởXây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận NinhKiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hưng Lợi, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tưCadif, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng