ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 291/Q Đ-UBND

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHO BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH BÁN ĐẢO CAM RANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị trong Khu du lịch Bc bán đảo Cam Ranh theo quy định tại Điu 13 Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ cho Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh như sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm đthực hiện khu vực phát triển đô thị, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt và tổ chức thực hiện;

2. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư các dự án khu đô thị trong khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triển đô thị.

3. Lập kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị, trình UBND tỉnh quyết định. Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị trong khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh.

4. Tổ chức quản lý hoặc thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với các dự án trong khu vực phát triển đô thị có sử dụng vốn ngân sách nhà nước được UBND tỉnh Khánh Hòa giao.

5. Theo dõi giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch, tiến độ theo các nội dung dự án đã được phê duyệt. Tổng hợp, đề xuất và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư.

6. Chủ t, phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ, các chủ đầu tư, đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hạ tầng khung trong khu du lịch với hạ tầng các khu vực phát triển đô thị. Kết ni hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng cho đến khi hoàn thành việc bàn giao cho chính quyền đô thị.

7. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về khu vực phát triển đô thị. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và thực hiện kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị được giao quản lý.

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị trong phạm vi khu vực phát triển đô thị do UBND tỉnh Khánh Hòa giao theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo bảo đảm nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

2. Ban hành quy chế quy định cụ thể mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh với các cơ quan, đơn vị có liên quan; chỉ đạo, quản lý việc tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả.

3. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh trình UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ thẩm định) phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm; Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND t
nh;
- Lưu: VT, SNV
, HgP, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên