ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG NĂM 2016 - 2017.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Xét Tờ trình số 907/BVĐK-TTr ngày 26/11/2015 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng về việc xin chủ trương lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2016 - 2017;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 11/TTr-SYT ngày 22/01/2016 và của Sở Tài chính tại Tờ trình số 30/TTr-STC ngày 07/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2016 - 2017 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Dự toán mua sắm:

a) Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

b) Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật: Theo Chứng thư thẩm định giá số 915. 0634/CT-BTCVALUE ngày 11/11/2015 của Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE (Thành phố H Chí Minh).

c) Tổng giá trị dự toán gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2016 - 2017: 33.395,482 triệu đồng (ba mươi ba tỷ, ba trăm chín mươi lăm triệu, bốn trăm tám mươi hai ngàn đồng).

d) Nguồn vốn mua sắm: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc đã thực hiện: Chi phí thẩm định giá: 36,0 triệu đồng.

b) Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không.

c) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2016 - 2017 bao gồm 795 mặt hàng, chia thành 11 gói thầu với tổng giá trị: 33.359,482 triệu đồng (ba mươi ba tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, bốn trăm tám mươi hai ngàn).

(Chi tiết theo Tờ trình số 11/TTr-SYT ngày 22/01/2016 của Sở Y tế).

d) Giá gói thầu, hình thức, phương thức và thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Phim và vật tư chẩn đoán hình ảnh.

2.569,25

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

2

Gói thầu số 2: Vật tư y tế chuyên khoa mắt.

1.447,663

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

3

Gói thầu số 3: Bơm kim tiêm, dây truyền.

4.060,986

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

4

Gói thầu số 4: Chỉ phẫu thuật.

1.723,499

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

5

Gói thầu số 5: Vật tư y tế khác.

6.950,546

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

6

Gói thầu số 6: Bông, gạc.

1.234,860

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

7

Gói thầu số 7: Găng y tế.

1.274,495

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

8

Gói thầu số 8: Công cụ: Đinh, nẹp, vít.

1.236,676

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

9

Gói thầu số 9: Hóa chất.

5.111,107

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

10

Gói thầu số 10: Dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.

7.025,40

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

11

Gói thầu số 11: Vật tư DSA Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

725,00

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

đ) Nguồn vốn: Theo Khoản d, Mục 1, Điều 1 Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ Luật Đấu thầu, các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước Lâm Đồng; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP và CV: KH, TC;
- Lưu: VT,
VX3.

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHPhan Văn Đa