BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2914/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quychuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CPngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtTiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CPngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố 05 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 9802-2:2015

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 2: Kiến trúc địa chỉ IPv6

2.

TCVN 9802-3:2015

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 3: Giao thức phát hiện nút mạng lân cận

3.

TCVN 9802-4:2015

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 4: Giao thức phát hiện MTU của tuyến

4.

TCVN 10906-1:2015

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Sự phù hợp của giao thức - Phần 1: Kiểm tra giao thức phát hiện nút mạng lân cận

5.

TCVN 10906-2:2015

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Sự phù hp của giao thức - Phần 2: Kiểm tra giao thức phát hiện MTU của tuyến.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký./.

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TR
ƯỞNG
Trần Việt
Thanh