BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2915/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 10864:2015
ISO 888:2012

Chi tiết lắp xiết - Bu lông, vít và vít cấy - Chiều dài danh nghĩa và chiều dài cắt ren

2.

TCVN 10865-1:2015
ISO 3506-1:2009

Cơ tính của các chi tiết lắp xiết bằng thép không gỉ chịu ăn mòn - Phần 1: Bu lông, vít và vít cấy

3.

TCVN 10865-2:2015
ISO 3506-2:2009

Cơ tính của các chi tiết lắp xiết bằng thép không gỉ chịu ăn mòn - Phần 2: Đai ốc

4.

TCVN 10865-3:2015
ISO 3506-3:2009

Cơ tính của các chi tiết lắp xiết bằng thép không gỉ chịu ăn mòn - Phần 3: Vít không đầu và các chi tiết lắp xiết tương tự không chịu tác dụng của ứng suất kéo

5.

TCVN 10865-4:2015
ISO 3506-4:2009

Cơ tính của các chi tiết lắp xiết bằng thép không gỉ chịu ăn mòn - Phần 4: Vít tự cắt ren

6.

TCVN 10866:2015
ISO 4014:2011

Bu lông đầu sáu cạnh - Sản phẩm cấp A và cấp B

7.

TCVN 10867:2015
ISO 4015:1979

Bu lông đầu sáu cạnh - Sản phẩm cấp B - Thân bu lông có đường kính giảm (Đường kính thân xấp xỉ đường kính trung bình của ren)

8.

TCVN 10868:2015
ISO 4016:2011

Bu lông đầu sáu cạnh - Sản phẩm cấp C

9.

TCVN 10869:2015
ISO 4017:2011

Vít đầu sáu cạnh - Sản phẩm cấp A và cấp B

10.

TCVN 10870:2015
ISO 4018:2011

Vít đầu sáu cạnh - Sản phẩm cấp C

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh