UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp giấy chứng nhận nhà ở, đất ở và công trình xây dựng
trên địa bàn thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

- Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

- Căn cứ Công văn số 193/TTg-CN ngày 29/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ ý kiến thống nhất của tập thể lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố tại Hội nghị giao ban ngày 12/12/2005;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 170/TT /SXD-QLN ngày 30/11/2005, đề nghị của các Sở: Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường - Tài chính tại Tờ trình số 74-TT/LS ngày 18/10/2005 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 316/TP ngày 26/10/2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Cho phép Giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị theo mẫu giấy ban hành kèm theo Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ, cho trường hợp mua nhà ở theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ.

2. Uỷ quyền Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng cho các tổ chức theo mẫu giấy chứng nhận được quy định tại Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ.

3. Phân cấp và uỷ quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã Đồ Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ, trừ các trường hợp đã giao Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy quy định tại khoản 1 và 2 Điều 1 Quyết định này.

Điều 2:

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì tập huấn, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và thị xã Đồ Sơn thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân theo quy định tại Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ, Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng và tại Quyết định này.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cấp, ngành liên quan xác định mức kinh phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức, cá nhân; Mức kinh phí trích để lại phục vụ công tác cấp giấy, trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định nhằm đảm bảo điều kiện cho việc triển khai công tác cấp giấy.

3. Cục Thuế nhà nước thành phố chủ trì, hướng dẫn các đơn vị trong ngành tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận do các cơ quan được giao cấp giấy chứng nhận chuyển đến và theo nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo yêu cầu đơn giản, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy và khi tham gia các giao dịch về nhà, đất.

4. Quyết định này thay thế Quyết định số 3026/QĐ-UB ngày 20/11/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thực hiện cho đến khi Chính phủ có quy định mới về việc cấp quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ỷên cùng một loại giấy chứng nhận.

Điều 3:

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế Nhà nước thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và thị xã Đồ Sơn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M.UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trịnh Quang Sử