UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 292/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀUCHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ XÃ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtXây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xâydựng;

Căn cứ Nghịđịnh số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về phân loại đôthị và phân cấp quản lý đô thị;

Căn cứThông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫnlập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứQuyết định số 206/2004/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủvề việc phê duyệt Chiến lược Phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm2020;

Căn cứ Nghịquyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnhTuyên Quang khóa XVI, kỳ họp chuyên đề về việc Điều chỉnh quy hoạch chung xâydựng thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng phát triểnđến năm 2020;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 392/TTr-XD ngày 23 tháng 7 năm 2007 vềviệc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tuyên Quang, tỉnh TuyênQuang đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tuyên Quang,tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 (kèm theobản đồ quy hoạch chung xây dựng), với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi quy hoạch:

Phạm vi Điềuchỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướngphát triển đến năm 2020. Trên cơ sở địa giới hành chính của thị xã Tuyên Quanghiện nay (3 phường nội thị 4 xã ngoại thị), mở rộng địa giới hành chính thêm 9xã: Trung Môn, An Tường, Lưỡng Vượng, Thái Long, Đội Cấn, Phú Lâm, Hoàng Khai,Kim Phú, An Khang và 4 thôn của xã Thái Bình.

2. Tính chất:

Thị xã TuyênQuang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, công nghiệp,dịch vụ, du lịch, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh và vùng liên tỉnh.

3. Mục tiêu:

Điều chỉnh quyhoạch chung xây dựng thị xã Tuyên Quang đến năm 2010 đạt tiêu chí đô thị loạiIII để trở thành thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

4. Quy mô dân số:

- Hiện trạngdân số thị xã 56.500 người, dân số nội thị 27.700 người.

- Đến năm2010: Dân số toàn đô thị khoảng 139.000 người; trong đó dân số nội thị khoảng70.000 người; tổng số lao động phi nông nghiệp khoảng 23.150 người.

- Đến năm 2020:Dân số toàn đô thị khoảng 204.000 người, trong đó dân số nội thị 122.000 người.

5. Quy mô đất xây dựng:

5.1- Hiệntrạng năm 2005:

- Diện tíchđất tự nhiên: 4.388,0 ha.

- Đất xây dựngđô thị: 473,4 ha.

5.2- Quy hoạchđến năm 2010:

- Đất tự nhiênđô thị (nội và ngoại thị): 20.468 ha (mở rộng ranh giới thêm 9 xã và 4 thôn củaxã Thái Bình).

- Đất xây dựngđô thị khoảng 921 ha (bình quân 131,6 m2/người); trong đó đất xây dựng dân dụngkhoảng 567 ha (bình quân 81,0 m2/người).

5.3. Quy hoạchđến năm 2020:

- Diện tíchđất tự nhiên đô thị (không mở rộng thêm): 20.468 ha.

- Đất xây dựngđô thị khoảng 1.515 ha (bình quân 124,2 m2/người); trong đó đất xây dựng dândụng khoảng 952 ha (bình quân 78,0m2/người).

6. Quy hoạch định hướng phát triển không gian và kiến trúccảnh quan:

6.1- Địnhhướng phát triển không gian kiến trúc, cảnh quan:

Lấy 3 phườngnội thị làm trung tâm, mở rộng thị xã về 3 hướng:

- Hướng Đông:Xã Nông Tiến, xã Thái Bình;

- Hướng Tây:Xã Trung Môn, xã Kim Phú, xã Phú Lâm;

- Hướng Nam:Xã An Tường, xã An Khang, xã Lưỡng Vượng, xã Hoàng Khai, xã Thái Long và xã ĐộiCấn;

6.2- Phân khuchức năng:

- Đối với cácphường hiện có: Cơ bản giữ nguyên vị trí các công trình trụ sở, khu hành chính,công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã được đầu tư xây dựng và phêduyệt dự án đầu tư; cải tạo, chỉnh trang và quản lý chặt chẽ quỹ đất xây dựng;bảo vệ các di tích lịch sử - kiến trúc cảnh quan có giá trị; cải tạo khu dân cưđã có đảm bảo chỉ tiêu xây dựng và mỹ quan đô thị.

- Đối với khuvực mở rộng: Bố trí các khu chức năng để hình thành các khu đô thị mới, cáctrung tâm thương mại, văn hoá, thể thao... Với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồngbộ, kiến trúc hiện đại và mang bản sắc kiến trúc đô thị miền núi phù hợp vớiđiều kiện tỉnh Tuyên Quang.

a) Các khu dâncư (đất ở) tổng diện tích (khoảng 525 ha):

- Nhà ở tạicác phường hiện nay cơ bản giữ nguyên để thiết kế chỉnh trang, nâng cấp đảm bảokiến trúc cảnh quan đô thị.

- Tại các khuđô thị mới nhà ở được quy hoạch với kiến trúc đa dạng: Nhà liền kề, nhà biệtthự, nhà ở có vườn... Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, hạn chế san ủi mặtbằng làm mất cảnh quan đô thị.

b) Khu côngnghiệp (khoảng 1.146 ha):

- Công nghiệptrong nội thị đã có diện tích khoảng 78 ha: Giai đoạn đầu giữ nguyên Nhà máyđường, cơ sở chế biến lâm sản phường Minh Xuân, nhà máy giấy, nhà máy chế biếnbột Barít xã Nông Tiến... sau năm 2010 sẽ chuyển về khu công nghiệp tập trung.

- Cụm các khucông nghiệp tập trung, các cơ sản xuất tiểu thủ công nghiệp làng nghề tổng diệntích khoảng 1.068 ha được bố trí tập trung tại khu vực thuộc các xã: Tràng Đà,Thái Long, Đội Cấn, Hưng Thành, Ỷ La và xã Nông Tiến.

- Nhà máy ximăng Tràng An công suất 910.000 tấn/năm thuộc xã Tràng Đà, phải có các giảipháp về công nghệ để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường đô thị. Hoặc có thểdi chuyển đến vị trí khác xa trung tâm đô thị.

c) Khu thương mại,dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí (khoảng 1.040 ha):

- Được tổ chứctại các khu núi Dùm, Hồ Ngòi Là, hồ Nông Tiến; trọng tâm đầu tư phát triển là KhuDu lịch suối khoáng Mỹ Lâm; Cụ thể:

+ Khu Du lịch phườngMỹ Lâm: 976 ha;

+ Khu Du lịchNgòi Là: 18 ha;

+ Khu Du lịchNúi Dùm: 25 ha;

+ Khu Hồ Nông Tiến:2 ha;

+ Các khu du lịchlịch sử văn hoá: 5 ha;

+ Các trung tâmthương mại khoảng: 14 ha;

- Bảo tồn, tôntạo và khai thác phát huy giá trị khu di tích lịch sử cách mạng bến Bình Ca, ditích lịch sử văn hoá thành nhà Mạc; Du lịch văn hoá tâm linh như Đền Hạ, Đền Thượng,chùa An Vinh, Đền Mỏ Than, Đền Cấm, Đền Cây Xanh…

- Đầu tư xâydựng các Trung tâm thương mại; siêu thị tại các phường Tân Quang, Phan Thiết,khu đô thị mới. Đầu tư xây dựng và nâng cấp các chợ tại các phường, xã như TânQuang, Phan Thiết, Minh Xuân, Hưng Thành, Ỷ La, Nông Tiến.

d) Khu Trung tâmvăn hoá (khoảng 25 ha):

- Đầu tư xây dựngTrung tâm Hội nghị tỉnh, Bảo tàng tỉnh và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niêntại phường Phan Thiết và phường Tân Quang, với tổng diện tích khoảng 15 ha.

- Đầu tư xây dựngQuảng trường tỉnh tại phường Tân Quang, quy mô khoảng 10,0 ha.

đ) Khu công viênvà thể thao (khoảng 182 ha):

- Quy hoạch xâydựng Khu liên hợp thể thao tại xã Hưng Thành, quy mô khoảng 30 ha.

- Đầu tư xây dựnghoàn chỉnh các hồ hiện có, các khu công viên cây xanh tại Hưng Thành (phườngPhú Hưng) và khu công viên dọc 2 bên bờ sông Lô (đoạn qua thị xã Tuyên Quang)diện tích khoảng 152 ha.

e) Công trình Ytế (khoảng 30,0 ha - 40 ha)

- Bệnh viện Đakhoa tỉnh đang từng bước đầu tư theo dự án đã được phê duyệt, giữ nguyên vị trívà quy mô. Bệnh viện phụ sản được đầu tư xây dựng tại xã An Tường. Bệnh viện Laocủa tỉnh chuyển ra vùng ngoại thị, đảm bảo khoảng cách ly hợp lý với khu trungtâm. Xây dựng bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm tại địa điểm mới; giữ nguyên bệnhviện Y học cổ truyền tại vị trí hiện nay.

- Quy hoạch xâydựng mới các cơ sở Y tế tại các khu đô thị mới và đầu tư xây dựng hoàn chỉnhcác cơ sở Y tế ở phường, xã.

g) Công trình Giáodục và Đào tạo (khoảng 80 ha - 90 ha):

- Xây dựng hoànchỉnh các trường Mầm Non, trường Tiểu học, trường THCS và THPT; xây dựng trườngTHPT Chuyên, trường THPT Tân Trào; đầu tư xây dựng các trường học tại các khuđô thị mới.

- Quy hoạch xâydựng trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Tuyên Quang tại xã Nông Tiến.

- Xây dựnghoàn chỉnh dự án trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang đã được phê duyệt (Sau năm2010 mở rộng thành trường Đại học Cộng đồng Tuyên Quang).

- Xây dựng mở rộngtrường Trung học kinh tế kỹ thuật tỉnh.

- Đầu tư xây dựngtrường Trung cấp nghề Tuyên Quang; Trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe tỉnhTuyên Quang.

- Đến năm 2010thành lập trường Cao đẳng Y tế Tuyên Quang trên cơ sở trường Trung học Y tếTuyên Quang hiện nay.

h) Khu cơ quanhành chính (khoảng 76,0 ha):

Cơ bản giữ nguyênvị trí các cơ quan hiện có của tỉnh trên các trục đường chính của 3 phường nộithị. Trụ sở các cơ quan đầu tư xây dựng mới được bố trí tại các trục chính củađô thị như đường Tân Trào, đường Bình Thuận ...; tại các khu đô thị mới ưu tiênxây dựng trụ sở thuộc mọi thành phần kinh tế.

i) An ninh Quốcphòng:

Giữ nguyên vị trícác khu đất Quốc phòng an ninh, phát triển đô thị đảm bảo không ảnh hưởng đếnquy hoạch phát triển an ninh, quốc phòng đã được phê duyệt.

k) Đất cây xanhvà sinh thái (khoảng 60 ha):

Chủ yếu trồng vensông Lô và xung quanh các khu công nghiệp, khu công viên trên hè phố dọc cáctrục đường đô thị... đến năm 2010 đạt mức tối thiểu 9m2/người.

l) Đất dự trữ pháttriển đô thị (khoảng 400 ha):

Tại khu vực xãAn Tường, Kim Phú (phía Tây tuyến đường tránh QL2).

m) Đất khác (khoảng16.833 ha):

6.3-Cácphường nội thị: (bao gồm 10 phường nội thị) trong đó:

- Giữ nguyên 3phường hiện có (Phường Phan Thiết, phường Tân Quang và phường Minh Xuân).

- Thành lập 7phường mới: Phường Ỷ La (xã Ỷ La); Phường Phú Hưng (xã Hưng Thành); Phường MỹLâm (xã Phú Lâm); Phường Tân Hà (xã Ỷ La); Phường Bình Thục (xã Nông Tiến);Phường Long Bình An (1 phần xã Đội Cấn); Giai đoạn 2020 thành lập 1 phường mớilà phường An Tường (xã An Tường).

7. Định hướng quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật

7.1- San nền:

- Cao độ xây dựng các khu vực cũ có cốt từ 25,5m ¸ 27,5m, cầncó giải pháp chung sống với lũ (xây nhà cao tầng và dự trữ một số khu đất ở cốttừ 31,0m trở lên để tránh lũ khi cần thiết).

- Khu vực xây dựngmới: Cao độ xây dựng từ 27,5m trở lên đảm bảo theo mức nước ngập tần suất 10%(Khi hồ thuỷ điện Tuyên Quang đi vào hoạt động sẽ điều tiết nước cắt lũ cho khuvực hạ lưu). San, đắp phù hợp với cao độ khống chế, kết hợp tận dụng địa hìnhtự nhiên, giữ lại suối, ngòi để hỗ trợ tiêu thoát nước và tạo cảnh quan cho đôthị.

- Các khu đồi cao sangiật cấp hợp lý để xây dựng công trình, khi san nền và xây dựng phải khảo sátkỹ địa hình, địa chất đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo độ dốc thoát nước chung và tạocảnh quan cho đô thị.

7.2- Giao thông:

a) Đất giao thông đốingoại (khoảng 296 ha):

- Đường bộ gồm cáctuyến Quốc lộ: QL2, QL2C, QL37, QL37B được cải tạo, nâng cấp đạt quy mô đườngcấp III; đường Hồ Chí Minh và các quốc lộ qua thị xã được mở rộng đạt tiêu chuẩnđường đô thị (theo Quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đếnnăm 2010 và định hướng đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 70/QĐ-UB ngày 04 tháng 9 năm 2004).

- Đường thuỷ: Cải tạolòng sông đảm bảo cho xà lan 200 tấn đi lại thuận tiện trong 4 mùa trên tuyếnPhan Lương - Thị xã Tuyên Quang.

- Đường sắt: Tuyếnđường sắt Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái (đã được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Chiến lược Phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020 tại Quyếtđịnh số 206/2004/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2004). Dự kiến bố trí Ga hàng hoávà ga hành khách tại xã Thái Long.

b) Giao thông đô thị(khoảng 220 ha):

- Tổ chức mạng lướiđường: Khu đô thị cũ được quy hoạch trên cơ sở cải tạo, nâng cấp kết hợp vớixây dựng mới tuyến đường liên hệ với Khu công nghiệp Long Bình An và Khu Dulịch suối khoáng Mỹ Lâm, tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn, phù hợp vớisự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội của địa phương.

- Xác định quy mô vàphân kỳ đầu tư các tuyến đường: Xây dựng mới đường trục chính đô thị (cửa ngõphía Bắc) qua nút giao giữa QL37 và tuyến QL2 tránh. Dự kiến mặt cắt ngang từ50m đến 60m. Giai đoạn đầu, mặt cắt đường được thiết kế với bề rộng 33m (diệntích đất còn lại bố trí dành cho việc mở rộng đường ở giai đoạn sau).

- Xây dựng mới cáctuyến đường đạt tiêu chuẩn đường đô thị đảm bảo kết nối các khu chức năng trongđô thị.

- Bãi đỗ xe được bốtrí tại các khu vực công cộng tập trung đông dân cư như: Trung tâm thương mại,dịch vụ, văn hóa, các khu trung tâm thể thao…

c) Giao thông côngcộng:

Bố trí các điểm đầumối giao thông chính tại:

- Khu Công nghiệp LongBình An.

- Khu Du Lịch suốikhoáng Mỹ Lâm.

- Khu liên hợp thể dụcthể thao.

- Khu Trung tâm đàotạo (xã Trung Môn).

7.3- Cấp nước:

- Nguồn nước: Giaiđoạn đầu đến năm 2010 thị xã vẫn sử dụng nguồn nước ngầm như hiện nay; giaiđoạn 2010 - 2020 bổ sung nguồn nước mặt của sông Lô (qua xử lý đạt tiêu chuẩntheo quy định); giải pháp thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam; đáp ứng nhucầu, chỉ tiêu sử dụng nước của đô thị là 41.150m3/ngày đêm.

- Công trình đầu mối:Trạm xử lý nước với công suất cung cấp hiện tại là 17.500 m3/ngày đêm, dự kiếnnâng công suất để đảm bảo cung cấp giai đoạn đầu. Đến năm 2010 nhu cầu tăng lên41.500m3/ngày đêm, dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước mặt công suất24.000m3/ngày đêm tại khu đồi cao phía Bắc thị xã.

7.4- Cấp điện:

a) Nguồn điện:

- Lư­ới điện Quốc gia220KV: Thiên Bảo - Hà Giang - Tuyên Quang - Yên Bái - Thái Nguyên thông quatrạm 220KV Tuyên Quang 2x125MVA (giai đoạn đầu 1x125MVA).

- Hiện tại nguồn điệncấp trực tiếp: L­ưới 110KV thị xã Tuyên Quang, thông qua trạm 110KV Lư­ỡng V­ượng(1x16 + 1x40)MVA; xây dựng một trạm (110KV, 1x25) MVA cấp riêng cho Khu côngnghiệp Long Bình An.

b) Lư­ới điện:

Cải tạo nâng cấp lướiđiện phân phối đã có, tại các khu đô thị mới và khu trung tâm đô thị, thiết kếtuyến cáp đi ngầm để đảm bảo mỹ quan đô thị.

7.5- Thoát nước và vệsinh môi trường:

a) Thoát nước và xử lýnước thải:

- Khu vực đô thị cũ sửdụng triệt để hệ thống cống thoát chung hiện có, cải tạo hệ thống cống thoát đểtách nước thải không xả trực tiếp ra nguồn nước mặt.

- Hệ thống: Chọn hệthống thoát nước thải tách riêng.

- Lưu vực: Theo cáclưu vực nhỏ bám theo hệ thống suối, ngòi và cống thoát nước khu vực.

- Hành lang chỉ giớibảo vệ bờ sông Lô đảm bảo theo quy định quản lý thuỷ giới.

- Nước thải sinh hoạtphải được xử lý đạt giới hạn B, tiêu chuẩn TCVN 5954-2005 trước khi xả rangoài. Tổng lượng nước thải đô thị dự kiến phải qua xử lý đến năm 2020 là18.300 m3/ngày đêm.

- Nước thải côngnghiệp phải được xử lý đạt giới hạn B tiêu chuẩn TCVN 5954 - 2005 trước khi xảra ngoài.

- Nước thải bệnh việnđược xử lý cục bộ theo đúng tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước trước khi xả vàohệ thống thoát nước đô thị.

- Toàn thị xã có 3 trạmxử lý nước thải sinh hoạt tập trung và 1 trạm xử lý nước thải công nghiệp chokhu công nghiệp Long Bình An.

b) Thu gom, xử lý chấtthải rắn:

- Chất thải rắn sinhhoạt, công nghiệp và Y tế được thu gom, xử lý riêng. Đến năm 2010 đóng cửa bãiđổ chất thải rắn tại xã Nông Tiến.

- Xây dựng khu xử lýchất thải rắn quy mô 15ha tại khu vực phía Nam thị xã thuộc địa bàn xã Nhữ Khê,huyện Yên Sơn. Công nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại.

7.6- Quy hoạch nghĩatrang:

- Đóng cửa các nghĩatrang nằm rải rác trong đô thị, chỉnh trang thành công viên nghĩa trang. Nghĩatrang hiện nay tại km 8, xã Trung Môn tiếp tục sử dụng đến năm 2010.

- Đầu tư xây dựngnghĩa trang mới quy mô 20 ha tại khu vực phía Bắc thị xã, thuộc địa bàn xãThắng Quân, cách trung tâm thị xã khoảng 15 km. Sau năm 2020 đầu tư xây dựngnhà hoả táng.

7.7- Định hướng mạnglưới Thông tin - Liên lạc:

a) Hệ thống chuyểnmạch:

Mở rộng dung lượngtổng đài chủ Tuyên Quang đến năm 2010 đạt mật độ 47 máy/100 dân.

b) Truyền dẫn:

Xây dựng đường trungkế giữa các tổng đài là tạo thành mạch vòng để đáp ứng được nhu cầu thông tincao nhất, tạo điều kiện mở rộng các loại hình dịch vụ như truyền hình cáp,Internet băng thông rộng. Hạ ngầm các tuyến cáp treo trên đường phố để đảm bảochất lượng thông tin và mỹ quan đô thị.

c) Mạng di động:

Nâng cao chất lượngcung cấp các dịch vụ di động trên địa bàn hiện có.

d) Mạng Internet:

Khai thác triệt đểdịch vụ mạng internet băng thông rộng vào phục vụ đời sống nhân dân.

đ) Bưu chính:

Đầu tư xây dựng mới,nâng cấp mở rộng mạng bưu chính viễn thông trong khu vực thị xã hiện nay và cáckhu đô thị mới theo địa giới hành chính mới.

7.8- Các biện pháp bảovệ môi trường, cảnh quan đô thị:

- Kiểm soát chặt chẽnước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp trước khi xả ra nguồn nước mặt.

- Trồng và bảo vệ cácdải cây xanh ven sông, hồ, dọc các hè phố trong đô thị.

- Khai thác các loạihình du lịch sinh thái và các công trình xây dựng trong đô thị theo đúng quyđịnh của Nhà nước.

8.Quy hoạch xây dựng đến năm 2010:

a) Các dự án pháttriển kinh tế :

- Đẩy nhanh tiến độđầu tư xây dựng Cụm các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Long Bình An.

- Đẩy nhanh tiến độđầu tư xây dựng dự án Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm;

b) Các dự án hạ tầngxã hội và dịch vụ:

- Dự án xây dựng mớiTrung tâm Hội nghị tỉnh tại phường Phan Thiết;

- Dự án cải tạo nângcấp khu vực chợ Tam Cờ.

- Dự án khu Trung tâmhoạt động thanh thiếu niên.

- Dự án xây dựng nhàBảo tàng tỉnh.

- Dự án xây dựng Quảngtrường trung tâm tỉnh.

- Dự án xây dựng mớicác khu thương mại, siêu thị, mạng lưới chợ tại các phường xã và các khu đô thịmới.

- Dự án xây dựng mớikhu liên hiệp thể thao tại xã Hưng Thành.

- Dự án cải tạo và mởrộng các trường chuyên nghiệp, trường Trung cấp nghề tại xã Trung Môn và xã Ỷ La.

- Dự án xây dựng kè vàđường hai bên bờ sông Lô.

- Dự án xây dựng cáckhu đô thị mới tại xã Ỷ La, xã Hưng Thành, xã An Tường, xã Nông Tiến.

- Chỉnh trang nâng cấpcác công trình xây dựng trong khu đô thị cũ.

c) Các dự án hạ tầngkỹ thuật:

- Dự án cải tạo, mởrộng các tuyến Quốc lộ và Tỉnh lộ đoạn qua thị xã theo tiêu chuẩn đường đô thị.

- Dự án cải tạo, nạovét luồng lạch và xây dựng cảng sông Lô.

d) Các dự án cơ sởkinh tế kỹ thuật tạo động lực phát triển đô thị:

- Dự án xây dựng Quốclộ 2 tránh.

- Dự án cải tạo, nângcấp Quốc lộ 37.

- Dự án đường Hồ ChíMinh qua Tuyên Quang.

- Dự án tuyến đườngnối từ QL 2 qua cầu Tân Hà đến QL 37 B.

- Dự án Khu Du lịchNúi Dùm.

9.Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước;vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Điều2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Xây dựng:

1.1- Ban hành Quy chếquản lý xây dựng theo Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tuyên Quang,tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 đã được phêduyệt.

1.2- Kiểm tra, hướngdẫn các cấp, các ngành, các chủ đầu tư thực hiện quyền quản lý quy hoạch và xâydựng theo quy hoạch; thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những vi phạm trongquản lý, xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật.

1.3. Phối hợp với cáccơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập và quản lý các quy hoạch chi tiết xâydựng, quy hoạch xây dựng chuyên ngành và triển khai thực hiện dự án đầu tư xâydựng phát triển đô thị theo quy định của pháp luật.

2. Uỷ ban nhân dân thịxã Tuyên Quang:

2.1- Chủ trì phối hợpvới Sở xây dựng, các ngành liên quan tổ chức công bố Điều chỉnh quy hoạch chungxây dựng thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng pháttriển đến năm 2020 để nhân dân biết, kiểm tra và thực hiện; tổ chức thực hiệnquy hoạch theo quy định của pháp luật.

2.2- Xây dựng kếhoạch, quản lý thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tưtheo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quy hoạch xây dựng; quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình.

2.3- Phối hợp với cácngành liên quan, quản lý chặt chẽ quỹ đất xây dựng, lập kế hoạch sử dụng đấtphù hợp với nguồn vốn đầu tư và khả năng thu hút đầu tư, tránh tình trạng giữđất và sử dụng đất sai mục đích, đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất phát triểnđô thị; quản lý và sử dụng đất theo đúng các quy định của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và Đầutư:

Chủ trì, phối hợp vớiSở Tài chính, Uỷ ban nhân dân thị xã Tuyên Quang và các ngành liên quan lập kếhoạch vốn, hàng năm phân bổ hợp lý vốn ngân sách Nhà nước; khuyến khích thu hútmọi nguồn vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹthuật, hạ tầng xã hội thực hiện quy hoạch xây dựng theo đúng quy định của Nhànước.

4. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp vớiUỷ ban nhân dân thị xã, Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn, Sở Xây dựng và các ngànhliên quan xây dựng đề án điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Tuyên Quang theođồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tuyên Quang đến năm 2010 vàđịnh hướng phát triển đến năm 2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy địnhcủa pháp luật.

5. Sở Giao thông Vậntải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Bưu chính Viễn thông; Điện lực TuyênQuang, Công ty cấp thoát nước Tuyên Quang có trách nhiệm quản lý chuyên ngànhvà lập kế hoạch phát triển ngành đáp ứng yêu cầu đến năm 2010 thị xã TuyênQuang đạt tiêu chí đô thị loại III để trở thành thành phố trong giai đoạn tiếptheo.

Điều3. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thôngVận tải, Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ;Chủ tịch UBND thị xã Tuyên Quang, Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn; Chủ đầu tư (SởXây dựng tỉnh Tuyên Quang) và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang