ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động cơ chế một cửa,
cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các công việc liên quan
trực tiếp tới tổ chức, cá nhân của UBND Thị xã Hà Giang

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cự Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 cùa Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chể thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2008 của UBND Tỉnh Hà Giang về việc ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCHTVV Đảng khoá X về tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Tỉnh;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước Thi xã Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động cơ chế một cửa, cơ chế một cửa hên thông trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân của UBND Thị xã Hà Giang.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2008 và thay thế cho Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 10/12/2003 của UBND Thị xã Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thị xã, Thủ trường các Phòng, Ban, chuyên môn thuộc UBND Thi xã và Chủ tịch Uỷ ban các Xã, Phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân của UBND Thị xã Hà Giang

(Ban hành kèm theo quyết định số: 2924/2008/QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2008 của UBND Thị xã Hà Giang)

_______________________________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Quy chế này được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn của UBND Thi xã Hà Giang và những yêu cầu để thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Điều 2. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

1. Cơ chế một cửa là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân, bao gồm cả tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của môt cơ quan hành chính nhà nước, từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đen trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan đó.

2. Cơ chế một cửa liên thông là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cấp hành chính từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 3. Mục đích, yêu cầu

1. Đáp ứng các yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân một cách tốt nhất về số lượng, chất lượng và thời gian;

2. Tạo được bước chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, cá nhân; giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân; chống tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền của cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng

1. Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.

2. Công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

3. Nhận yêu cầu và trả kết quả cho tổ chức và cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

4. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân.

5. Việc phối hợp giữa các bộ phận có liên quan trong cơ quan, giữa các cơ quan hành chính cùng cấp hoặc giữa cơ quan hành chính cấp dưới và cấp trên để giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân là trách nhiệm của cơ quan thực hiện áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Điều 5. Bộ phận nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND- UBND thị xã, do đồng chí phó văn phòng phụ trách, bao gồm cán bộ, công chức do UBND thị xã điều động từ các phòng, ban chuyên môn có liên quan, cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng HĐND - UBND thị xã.’

Điều 6. Mối quan hệ giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với Văn phòng HĐND - UBND thị xã và các phòng, ban chuyên môn của thị xã:

1. Phó Văn phòng HĐND - UBND thị xã phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có nhiệm vụ:

a) Quản lý thời gian làm việc hàng ngày cuả cán bộ, công chức phận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b) Theo dõi nắm tình hình tiếp nhận, giải quyết trả hồ sơ của cán bộ, công chức thuộc phận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phối hợp với Trưởng các phòng, ban chuyên môn kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc xảy ra, đặc biệt với những hồ sơ liên quan đến nội dung của nhiều phòng, ban.

c) Kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh những sai sót trong quá trình làm việc của cán bộ, công chức khi giao tiếp với tổ chức, công dân.

d) Đảm bảo các điều kiện làm việc của phận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

e) Báo cáo với Chủ tịch UBND thị xã về tình hình thực hiện công tác của phận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bằng văn bản theo định kỳ tháng, quý, năm.

2. Các phòng, ban có nhiệm vụ:

a) Vào số các hồ sơ do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến theo nội dung: Ngày hồ sơ gửi đến, nội dung cần giải quyết, ngày trao trả hổ sơ, ký xác nhận.

b) Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thị xã có trách nhiệm giải quyết hồ sơ của tổ chức và công dân theo đúng thời gian hẹn, giải quyết đúng pháp luật. Các phòng, ban chuyên môn không trực tiếp nhận hồ sơ cùa tổ chức và công dân, phối hợp cùng giải quyết hồ sơ có liên quan trước khi ký hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Chương III

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Mỗi cán bộ, công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được phân công phụ trách công việc thuộc một trong các lĩnh vực sau dây:

1. Đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh.

2. Tài nguyên môi trường.

3. Xây dựng nhà ở.

4. Lao động - thương binh xã hội.

5. Thuế

6. Chứng thực, Hộ tịch

7. Tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Điều 8. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chi tiếp nhận hổ sơ và trả kết quả trong giờ hành chính, cụ thể như sau:

Sáng: Từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút.

Chiều: Từ 2 giờ đến 4 giờ 30 phút.

Thời gian hành chính còn lại trong ngày để làm các công việc sắp xếp hổ sơ, bàn giao hoặc chuyển hồ sơ đến các phòng, ban giải quyết. Sau ngày làm việc, phải kiểm kê phí và lệ phí đã thu và nộp ngay cho thủ quỹ của từng bộ phận theo đúng chế độ quản lý tài chính.

Điều 9. Trong giờ hành chính, cán bộ, công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải mặc trang phục theo quy định của thị xã, có thẻ cán bộ, công chức đeo ở ngực và có biển chức danh đật trên bàn làm việc để cho tổ chức, công dân biết liên hệ khi đến giao dịch.

Chương IV

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ
MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Điều 10. Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết công việc liên hệ, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quan áp dụng cơ chế một cửa.

2. Cán bộ, công chức làm việc tại của cơ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm xem xét yêu cầu, hồ sơ của tổ chức, cá nhân:

a) Trong trường hợp yêu cầu của tổ chức, cá nhân không thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan mình thì hướng dẫn đê tổ chức, cá nhân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết;

b) Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh. Trong trường hợp hồ sơ cần phải có thời gian- nghiên cứu, thì viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày cho tổ chức, cá nhân đến để bổ sung, hoàn chỉnh.

c) Đối với các loại công việc theo quy định giải quyết trong ngày làm việc không được ghi giấy hẹn thì tiếp nhận để giải quyết ngay, sau đó trình lãnh đạo có thẩm quyền ký, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí đối với những công việc được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

d) Đối với các loại công việc theo quy định được ghi giấy hẹn thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; chủ trì, phối hợp với bộ phận chức năng có liên quan giải quyết hồ sơ, sau đó trình lãnh đạo có thẩm quyền ký, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí đối với những công việc được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông

1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết công việc được quy định áp dụng cơ chế một cửa liên thông liên hệ, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan áp dụng cơ chế một cửa liên thông.

2. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kểt quả có trách nhiệm xem xét yêu cầu, hồ sơ của tổ chức, cá nhân:

a) Trong trường họp yêu cầu của tổ chức, cá nhân không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết;

b) Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh. Trong trường hợp hồ sơ cần phải có thời gian nghiên cứu, thì viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày cho tổ chức, cá nhân đến để bổ sung, hoàn chỉnh.

3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả căn cứ vào tính chất công việc có trách nhiệm xem xét xử lý theo quy trình sau:

a) Tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả;

b) Trình lãnh đạo trực tiếp để giải quyết theo trách nhiệm, thẩm quyền;

c) Trực tiếp liên hệ với các cơ quan, liên quan để giải quyết hồ sơ. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết theo thẩm quyền, đúng thời gian quy định.

d) Nhận kết quả, trả lại cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Vị trí của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Thị xã đặt tại Văn phòng HĐND và UBND Thị xã; Văn phòng HĐND và UBND Thi xã có trách nhiệm quản lý hành chính và điều phối chung đối vói Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả về chứng thực và hộ tịch đặt tại Phòng Tư Pháp Thị xã.

3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do đặc thù công việc nên đặt tại Phòng tiếp dân Thanh tra thị xã.

Chương V
XỬLÝ VI PHẠM

Điều 13. Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các cán bộ, công chức khác thuộc UBND Thị xã thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố ý làm trái quy định của pháp luật và Quy chế này, thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, công dân trong quá trình yêu cầu giải quyết công việc phải, chấp hành các quy định của cơ quan hành chính nhà nước về việc bảo đảm trật tự, an ninh, thực hiện theo đúng quy định của Quy chế này, và các văn bản pháp luật khác; khi phát hiện thấy những dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng của các cơ quan, công chức nhà nước cần thông báo ngay vói Chủ tịch UBND Thị xã hoặc người có thẩm quyền để có hình thức xử lý thích đáng.

Chương VI

ĐỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Các thành viên UBND Thị xã, lãnh đạo các Phòng, Ban thuộc UBND Thi xã, bộ phận tiếp nhận và hả kết quả, tổ chức thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu thấy có vướng mắc hoặc cần góp ý bổ sung, điều chỉnh thì báo cáo Chủ tịch UBND Thi xã xem xét giải quyết.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Mạnh Lợi