BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2924/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa họcvà Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quảnlý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy bỏ 11 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1. TCVN 1654:1975 Thép cán nóng - Thép chữ C - Cỡ, thông số,kích thước

2. TCVN 1655:1975 Thép cán nóng - Thép chữ I - Cỡ, thông số,kích thước

3. TCVN 1656:1993 Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, thông số,kích thước

4. TCVN 1657:1993 Thép góc cạnh không đều cán nóng - Cỡ,thông số, kích thước

5. TCVN 2363:1978 Thép tấm mỏng cán nóng, cán nguội - Cỡ,thông số, kích thước

6. TCVN 6365:1998 Dây thép lò xo cơ khí - Dây thép các bonkéo nguội

7. TCVN 6366:1998 Dây thép lò xo cơ khí - Dây thép tôi vàram trong dầu

8. TCVN 6367:1998 Dây thép lò xo cơ khí - Thép lò xo khônggỉ - Dây thép

9. TCVN 6523:1999 Thép tấm kết cấu cán nóng có giới hạn chảycao

10. TCVN 6524:1999 Thép tấm kết cấu cán nguội

11. TCVN 6526:1999 Thép băng kết cấu cán nóng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN